Beräkna anläggningsavgift för verksamheter, flerbostadshus

Anläggningsavgiften beräknas utifrån grundavgift, tomtyta och lägenhetsantal. På den här sidan förklarar vi begreppen och ger dig ett par kostnadsexempel.

Beräkna anläggningsavgift för villa eller fritidshus

Benämningen det allmänna VA-nätet i texten nedan är de vatten- och avloppsledningar som ligger i gata, väg osv. och som kommunen har ansvaret för.

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkt är den punkt där fastigheten ansluter sina VA-ledningar till det allmänna VA-nätet. De placeras oftast ca 0,5 m utanför fastighetsgränsen.

Förbindelsepunkten fungerar även som juridisk gräns mellan fastighetens och kommunens ansvar för ledningen. Du betalar för att vi anordnar och upprätthåller förbindelsepunkt för din fastighet. I förbindelsepunkt ingår kostnader för VA-nätet fram till servispunk

Servis

Servisavgiften är kostnaden för den servisledning (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) som går från det allmänna VA-nätet fram till fastighetens förbindelsepunkt.

Grundavgift

Grundavgift är avgift för förbindelsepunkt och servisledning.

Tomtyteavgift

Tomtyteavgiften beräknas utifrån fastighetens areal (yta) enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som kommunen använder. Om fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten debiteras aldrig mer än 1500 m2, oavsett fastighetens areal. Vid större areal finns det reduceringsregler på tomtyteavgiften.

Verksamhetsområde

Lägenhetsavgift

Är den måttenhet vi använder för att ange hur fastigheten används. För enbostadshus, flerbostadshus och verksamheter kan antal lägenhetsavgifter skilja sig åt.

Läs mer om lägenhetsavgifter.

Fristående byggnad utan VA

En förändring i VA-taxan som trädde ikraft under 2017 innebär att om fristående byggnad på en fastighet inte har någon vattentjänst installerad reduceras bruttoarean med 100% oavsett isolering eller inte. Dock utgår alltid minst en lägenhetsavgift per fastighet. Det innebär att har du en byggnad på en fastighet som har vattentjänst inkopplad och bygger exempelvis ett fristående förråd utan VA så betalar du inga avgifter enligt VA-taxan för den byggnaden.

Ej varmbonad del av byggnad med VA

Om den bebyggda ytan på en fastighet ej är varmbonad, reduceras byggnadsytan för den delen med 50%. Med ej varmbonad avses byggnad eller del av byggnad som helt eller delvis saknar isolering i väggar, golv och/eller tak.

Om- eller tillbyggnad

Om- eller tillbyggnad på fastighet kan innebära ytterligare lägenhetsavgift. Om- eller tillbyggnaden kan även innebära att ytterligare tomtyteavgift kan tas ut om maximeringsregel för tomtyteavgiften tidigare infallit.

Maximeringsregel för tomtyteavgift

Tomtyteavgiften kan aldrig bli större än grundavgiften och lägenhetsavgiften tillsammans. Sker om- eller tillbyggnad så att lägenhetsavgiften blir större kan även avgiften för tomtyta öka.

Kostnadsexempel anläggningsavgift

Exemplet nedan är beräknat på en verksamhet med byggnadsteknisk area (BTA) 800 m2 med 5000 m2 tomtyta. Servis upp till V 63 mm. Kostnaden är exklusive moms.

Kostnadsexempel anläggningsavgift

Anslutning till dricks-, spill- och dagvatten

Kostnad

Grundavgift (förbindelsepunkt och servis)

53 800 kr

Lägenhetsavgift

89 400 kr

Tomtyteavgift

47 500 kr

Total anläggningsavgift

190 700 kr

Exemplet nedan är beräknat på en verksamhet med byggnadsteknisk area (BTA) 800 m2 med 5000 m2 tomtyta. Servis upp till V 63 mm. Tomtytan reduceras till 1500 m2 då fastigheten inte ligger i verksamhetsområde för dagvatten. Kostnaden är exklusive moms.

Kostnadsexempel där fastigheten inte ligger i verksamhetsområde för dagvatten

Anslutning till dricks- och spillvatten

Kostnad

Grundavgift (förbindelsepunkt och servis)

45 730 kr

Lägenhetsavgift

75 990 kr

Tomtyteavgift

12 120 kr

Total anläggningsavgift

135 840 kr

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: