Förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn

När du utses till vårdnadshavare blir du samtidigt förmyndare för barnet. Till dess att barnet fyller 18 år ska du förvalta hans eller hennes tillgångar. Om barnet fyllt 16 år ska du höra med honom eller henne i viktiga frågor.

Skyldigheter för dig som förmyndare

Det innebär att du ska förvalta barnets egendom och bevaka hans eller hennes ekonomiska intressen. Du ska också se till att värdet av barnets egendom bevaras och ger skälig avkastning.

Upprätta och lämna in en förteckning över barnets tillgångar och skulder senast två månader efter det att du förordnades.

Den sista februari varje år ska du lämna in en årsräkning över föregående år - om du inte ansöker om befrielse från års- och sluträkning

Normalt kan överförmyndarnämnden besluta om en förenklad års- eller sluträkning eller att du inte alls behöver lämna in någon redovisning. Du ska ändå spara kvitton och andra underlag som rör barnets ekonomi där du själv varit inblandad, även efter ett beslut om befrielse.

Prioriteringar

 • Ansök om ekonomiska bidrag t.ex. barnbidrag eller studiebidrag.
 • Öppna sparkonto och ungdomskonto i barnets namn.
 • Förvalta CSN-medel och andra utbetalningar. Öppna ett särskilt konto i ditt namn och meddela CSN att pengarna ska föras dit.
 • Bevaka att barnet inte skolkar. CSN kan kräva att barnet eller förmyndaren betalar tillbaka studiebidrag m.m. inklusive ränta vid frånvaro från skola.

Övrigt

Du har hand om barnets egendom och beslutar om rättshandlingar som rör egendomen. Barnet får normalt själv bestämma över egen intjänad lön.

Du ska se till att barnets medel i skälig omfattning används till hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Övriga medel ska du placera så att värdet bevaras och att de ger en skälig avkastning.

Du får inte blanda barnets pengar eller värdepapper med dina tillgångar eller någons annans. Om du hjälper flera barn ska varje barn ha personliga konton för sina bankmedel.

Du får aldrig använda barnets tillgångar för andras behov.

Överförmyndarnämnden kan i undantagsfall ge samtycke till att barnets inkomst kan få användas som stöd till barnets anhörig.

Det finns ett generellt gåvoförbud, det innebär att du inte får ge bort barnets egendom vare sig till anhörig eller till andra, förutom personliga presenter av mindre värde. Kontakta oss på överförmyndarenheten om du är tveksam.

God man kan ersätta förmyndare

Om du t.ex. på grund av sjukdom under en längre tid inte kan sköta uppdraget kan överförmyndarnämnden utse en tillfällig god man för barnet i stället för dig.

Vissa rättshandlingar kräver samtycke från överförmyndarnämnden. Du ska till exempel kontakta oss om barnet vill

 • använda medel från överförmyndarspärrat konto
 • ta upp lån, inklusive avbetalningsköp, eller skulle bli aktuell för borgen eller pantsättning
 • låna ut pengar.

 • Spara kvitton för inköp m.m. som sker med de pengar som du sköter.
 • Ge råd vid dyrare inköp eller företräd barnet vid eventuell rättslig tvist.
 • Redovisa in- och utbetalningar för barnets räkning i en årsräkning efter varje kalenderår, om överförmyndaren begär det. Bifoga då kontoutdrag, kvitton och annat underlag, bl.a. beslut om CSN-medel eller utbetalningar från kommunen.
 • Lämna över räkenskaper m.m. till myndigt barn eller ny ställföreträdare tre år efter det att ditt uppdrag upphört.

När barnet folkbokförs i en annan kommun ska överförmyndaren i den kommunen ta över all tillsyn, även beslut om arvode för tid före flytten.

Om barnet placeras i boende eller i familjehem i en annan kommun anses barnet fortfarande vara bosatt i Skellefteå om inte berörda socialnämnder enas om annat.

Arvodesregler

Du har rätt till arvode för din insats. Ersättningen fastställs av överförmyndarnämnden enligt de grunder som gäller i kommunen. Du kan få ersättning enligt schablon eller mot att du redovisar den tid som uppdraget krävt enligt blanketten "Underlag för arvodesberäkning".

Spara också kvitton för utlägg och skriv körjournal för reseersättning.

Blanketter

Uppdraget upphör

Om barnet får en ny vårdnadshavare efter beslut av tingsrätten eller när barnet fyller 18 år så upphör uppdraget.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se