God man för ensamkommande barn

Som god man har du hand om allt som rör barnets ekonomi och person. Det innebär att du har ett övergripande vårdnadsansvar.

Om barnet fyllt 16 år ska du höra med honom eller henne i viktiga frågor. Barn som har fyllt 16 år får normalt själv förfoga över intjänad lön.
Kontrollera med tidigare god man vilka uppgifter som redan är ordnade beroende på om barnet har fått uppehållstillstånd eller inte.

Omgående

 • Träffa barnet på boendet/i familjen.
 • Kontakta barnets ombud och ge honom/henne fullmakt att ansöka om uppehållstillstånd.
 • Ställ barnet i Skebos bostadskö.
 • Kontakta migrationsverket (ansök om LMA- och bankkort).
 • Ansöka om dagsersättning.
 • Ansöka om eventuella bidrag till kläder och busskort.
 • Lämna tillgångsförteckning till överförmyndaren.
 • Ansöka hos överförmyndaren om befrielse från redovisningsplikt.

Snarast

 • Bevaka att hälsoundersökning sker, eventuella vaccinationer?
 • Är barnet inskrivet i skola?
 • Finns fritidsaktiviteter?
 • Finns genomförandeplan på boendet?
 • Utför socialkontoret utredning och vårdplan?
 • Gå igenom asylprocessen med ombudet.
 • Behövs kontakt med barn-och ungdomspsykiatrin?
 • Vid särskilda behov ansöka om kontaktperson.
 • Fortlöper ombudets och Migrationsverkets asylutredning?
 • Planeringssamtal med boendet.
 • Utvecklingssamtal i skolan.
 • Sköter Migrationsverket eftersökning av anhöriga?

Efter permanent uppehållstillstånd (PUT)

 • Meddela berörda om beslutet, bl.a. överförmyndaren.
 • Omgående tömma ICA-kort. Återlämna det och LMA-kortet till Migrationsverket.
 • Ordna folkbokföring via Skatteverket.
 • Sköter socialkontoret vårdplan och eftersökning av anhöriga?
 • Ordna ID-kort
 • Ansöka om studiemedel hos CSN.
 • Öppna eget konto för mottagande av CSN-medel.
 • Öppna ungdoms- och sparkonto för barnet.

Vid avslag

 • Bevaka att ombudet överklagar om barnet vill det.
 • Medverka vid planering för återvändande.

Allmänna krav på god man

 • Du har en moralisk tystnadsplikt.
 • Du ska vara insatt i allmänna regler för skola, sjukvård och socialvård.
 • Du bör vara insatt i asylprocessen.
 • Du bör ha stor förståelse för de underårigas behov och bakgrund.

 • företräda barnet som intressebevakare
 • upprätta och lämna in en förteckning över den omyndiges tillgångar inom två månader från att du fick uppdraget. Förteckning ska bara redovisa den eventuella lösa egendom som du har tagit hand om och eventuella bankmedel eller kontanter som du ska sköta
 • normalt ansöka hos oss på överförmyndarenheten att bli befriad från att lämna årsräkning. Eller i annat fall lämna in en årsräkning senast den sista februari varje år över föregående års ekonomiska förvaltning
 • lämna in arvodesräkning månadsvis men senast efter varje kvartal.
 • genast anmäla till oss om barnet får uppehållstillstånd, om barnet återförenas med sina föräldrar eller om det finns andra skäl som gör att ditt uppdrag ska upphöra
 • meddela överförmyndarnämnden om barnet flyttar till annan kommun eller byter boende inom kommunen.


 • sköta den fysiska omvårdnaden eller handla mat, köpa in eller tvätta kläder, skjutsa till skola. Detta gäller inte om du samtidigt är familjehemsförälder för barnet.
 • själv arbeta med återförening med föräldrarna utan bara bevaka att Migrationsverket eller socialnämnden sköter efterforskningen.

 • Samordna frågor om barnets angelägenheter och se till att barnet får en trygg tillvaro samt alltid bevaka barnets bästa.
 • Hålla dig informerad om hälsa, boende och skola.
 • Vara med när Migrationsverket har delgivningssamtal med barnet om beslutet.
 • Ta emot formella beslut.
 • Fatta formella beslut, i samråd med barnet om det är lämpligt.
 • Ha regelbunden kontakt med barnet, vistelsehem, offentligt biträde och skolan vid utvecklingssamtal, ge samtycke till vissa aktiviteter.
 • Kontakta socialnämnden, t.ex. om familjehemsutredning eller LSS-insats behövs.
 • Förmedla kontakter med hälso- och sjukvård om det finns behov av det.
 • Efter samråd med boendet ge samtycke till besök utanför boendet eller vistelseorten om det är lämpligt.
 • Vägra samtycke till flytt till annan kommun än den som har placerat barnet om det inte bedöms vara lämpligt.
 • Begära att förvaltningsrätten beslutar att barnet ska återvända efter rymning från boende eller hem. Som god man kan du ansöka att rättens beslut verkställs genom polishämtning.
 • Anmäla till polisen om barnet avviker från sitt boende.
 • Anmäla behov av omhändertagande enligt LVU till socialnämnden.
 • Ge stöd till barnet vid misstänkt kriminalitet.
 • Bli kallad till förhör om barn under 15 år är misstänkt eller utsatt för brott.
 • Bli underrättad om förhör, åtal eller åtalsunderlåtelse.

 • Följa föräldrabalkens regler, t.ex. förbudet att ge bort barnets medel eller att skuldsätta barnet utan samtycke från överförmyndarnämnden.
 • Spara kvitton för inköp m.m. som sker med de pengar som barnet har lämnat dig.
 • Företräda barnet vid reklamation eller liknande tvist.
 • Ansöka om bistånd t.ex. på grund av sjukdom eller handikapp.
 • Bevaka att klädbidrag används till rätt ändamål.

 • Sköta om formella åtgärder kring asylansökan, t.ex. möten, ansökningar, ta emot beslut.
 • Meddela Migrationsverket om barnet får inkomster från t.ex. gåva, ersättning från feriepraktik eller egen lön, eftersom det normalt påverkar barnets rätt till dagsersättning.
 • Hantera barnets pengar om det behövs, t.ex. eventuell sparad dagpenning.
 • Bevaka att boende och omvårdnad fungerar och anmäl behov av förändring.
 • Informera barn på ankomstboende om att byte av kommun kan komma att ske.
 • Ställ gärna barnet snarast i kö hos Skebo för eget boende efter fyllda 18 år.

 • genast anmäla till överförmyndarenheten att barnet fått uppehållstillstånd
 • se till att folkbokföring sker
 • öppna sparkonto och ungdomskonto i barnets namn
 • ansöka om ekonomiska bidrag, studiebidrag m.m.
 • förvalta CSN-medel och andra utbetalningar. Öppna ett särskilt konto i ditt namn och meddela CSN att pengarna ska föras dit.
 • När ditt uppdrag upphör ska du, efter tre år, lämna över räkenskaper m.m. till det myndiga barnet eller ny ställföreträdare.
 • medverka vid planering av boende och skolgång
 • hjälpa till med ansökan om legitimationshandling
 • hjälpa till med eventuell ansökan om svenskt medborgarskap
 • teckna hyreskontrakt om barnet snart fyller 18 år och ska få eget boende.

Migrationsverkets personal ansvarar för upplysningar och praktisk hjälp till barnet med bl.a. resehandlingar och biljetter. De kan även upplysa om eventuella bidrag för återetablering i hemlandet.

Arvodesregler

Du har rätt till arvode för din insats. Ersättningen fastställs av överförmyndarnämnden enligt de grunder som gäller i kommunen.

Läs mer om arvodesregler

När ditt uppdrag upphör

Uppdraget upphör när barnet fyller 18 år (på myndighetsdagen), om barnet återförenas med sin förälder eller om en ny god man utses eller att tingsrätten utser en särskilt förordnad vårdnadshavare. Uppdraget upphör också om barnet lämnat Sverige.

Du kan på begäran bli befriad från ditt uppdrag. Det är överförmyndarnämnden som beslutar om byte. Om barnet fortfarande är i behov av god man måste du stå kvar som god man till dess att en ny person utsetts.

Åtgärder

 1. Du ska lämna över de medel du har haft hand om till den myndige eller hans eller hennes förälder eller ny ställföreträdare.
 2. Den myndige eller förälder eller ny ställföreträdare har rätt att ta del av dina redovisningshandlingar och räkenskaper för uppdraget. Om det behövs bestämmer vi tid och plats för en sådan genomgång.
 3. Den myndige, förälder eller ny ställföreträdare kan begära kompensation av dig om du med uppsåt eller av vårdslöshet har orsakat skada under ditt uppdrag. De kan också väcka talan om ersättning hos tingsrätten. Ansökan om stämning ska ske inom tre år från den dag, delgivningsdagen, då behörig person tog emot t.ex. tillgångsförteckning eller andra handlingar från oss. Efter tre år inträder normalt preskription.
 4. Räkenskaper och redovisningshandlingar ska du lämna över till den myndige, förälder eller vårdnadshavare när du är befriad från ditt ansvar, dvs. tre år från delgivningsdagen.

Normalt blir du befriad från redovisningsskyldighet mot överförmyndaren. Om du inte har blivit befriad ska du, inom en månad, efter avslutat uppdrag lämna in en sluträkning till oss på överförmyndarenheten för tiden fram till dess att ditt uppdrag upphörde. Om du har lämnat över pengar till barnet eller om du har gjort inköp från de förvaltade medlen, ska du skicka med kvitton eller skriftligt intygande från barnet.

När sluträkningen har granskats skickar vi ut förteckningen, samtliga årsräkningar och sluträkningen till den myndige eller till förälder eller ny ställföreträdare. På så sätt får den personen ta del av dina och våra åtgärder.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se