Göra års- eller sluträkning

I års- och sluträkningen redovisar du hur du har skött huvudmannens ekonomi under det gångna året. Här beskriver vi hur du fyller i års- och sluträkningsblanketten samt vilka övriga dokument du behöver bifoga.

Års- eller sluträkningen ska innehålla information om huvudmannens tillgångar, inkomster, utgifter och skulder. All information du behöver hittar du här nedan

Sista februari – en viktig dag

Din årsräkning och redogörelse ska alltid lämnas in senast den sista februari.
Du skickar dem till
Gemensam överförmyndarnämnd
Skellefteå kommun
931 85 Skellefteå

Blanketter och hjälpdokument

Om du väljer att använda pappersblanketter, använd bläckpenna när du fyller i och skriver under års- och sluträkning samt redogörelse. Det går också bra att fylla i blanketterna på skärm men underskriften måste vara skriven med bläckpenna.

Följande blanketter och dokument ska fyllas i och skickas in

 • Specifikation av inkomster
 • Specifikation av utgifter
 • Årsräkning eller sluträkning
 • Körjournal för god man eller förvaltare
 • Innehållsförteckning till årsräkning

Följande information hittar du här på sidan och är bra att titta igenom eller ta hjälp av när du ska fylla i din års- eller sluträkning.

 • Checklista när du gör en årsräkning (se ovan)
 • Instruktion och exempel på ifylld årsräkning (information)


Allmänt

 • Skriv med bläckpenna och kom ihåg att skriva under.
 • Hänvisa inte till bilagor.
 • Redovisa bara de inkomster och utgifter som har funnits under perioden.
 • Skicka med kontoutdrag för alla konton under hela perioden eller hela året.
 • Skicka med alla räkningar, kvitton, inkomstunderlag och årsbesked.

Inkomster som ska redovisas (exempel)

 • Pension och lön före skatt (brutto), skicka med kontrolluppgift från utbetalare.
 • Skicka alltid med Försäkringskassans beslut om utbetalning av pension/bidrag.
 • Alla övriga inkomster ska specificeras, exempelvis gåvor och arv.
 • Räntor före skatt (brutto).
 • Utdelning från värdepapper som har satts in på bankkonto.
 • Försäljning av värdepapper, fastighet, bostadsrätt, lösöre m.m.
 • Utbetalning från skattekontot, s.k. skatteåterbäring. Skicka med slutskattebevis.
 • Återbetalningar.

Utgifter som ska redovisas (exempel)

 • Betalda räkningar, skicka med fakturor och kopior av eventuell giroblankett.
 • Överlämnade hushållspengar, skicka med kvittens av mottagaren.
 • Insättning på konto som sköts av huvudmannen eller personal.
 • Kvitto på kontanta inköp som du har gjort för huvudmannen.
 • Inköp av värdepapper.
 • Preliminär skatt på pension, lön och ränta.
 • Arvode till god man som huvudmannen betalar själv, skicka med kopia av den förenklade arbetsgivardeklarationen eller skatteverkets hjälpblankett (SKV 4882).
 • Fyllnadsinbetalning till skattekonto (s.k. restskatt), skicka med kontoutdrag från skatteverket.

Tillgångar och skulder
Behållning på bankkonto, värdepapper m.m. ska redovisas med årsbesked glöm inte att fylla i skuldbelopp (viktigt för fördelning av arvodeskostnaden)

Kontrollera redovisningen
På årsräkningsblankettens första sida ska summa A vara lika med summa B.

Nedan ser du bilder på blanketten och i vilken ruta du ska fylla i respektive siffra i instruktionen som kommer under bilderna.

Sidan ett av årsräkningen med siffror som överensstämmer med texten på webbsidan. Siffrorna visar var i blanketten informationen ska fyllas i.

Klicka för att förstora bilden

Sidan ett av årsräkningen med siffror som överensstämmer med texten på webbsidan. Siffrorna visar var i blanketten informationen ska fyllas i.

Klicka för att förstora bilden

Så fyller du i års- och sluträkningsblanketten

1. Period

 • Fyll i om det är en årsräkning eller sluträkning. Sluträkning lämnar du in när ditt uppdrag avslutats.
 • Fyll i vilket år redovisningen gäller.
 • Fyll i period från och med 1 januari. Om uppdraget har startat under året fyll i datum för tingsrättens beslut eller överförmyndarenhetens beslut om byte av ställföreträdare.
 • Fyll i period till och med 31 december. Om du ska lämna in en sluträkning syns redovisningsperiodens sista datum i brevet ”Lämna in sluträkning”.

2. Personuppgifter

Fyll i dina personuppgifter, ange e-postadress.

Fyll sedan i huvudmannens namn, folkbokföringsadress och personnummer. Om personen inte bor på sin folkbokföringsadress fyller du i vistelseadress.

3. Underskrift

När du fyllt i hela blanketten skriver du under den med bläckpenna på heder och samvete.

Att skriva under på heder och samvete betyder att du intygar att det du fyllt i på blanketten är sant.

4. Ingående balans från föregående år

Här fyller du i huvudmannens ingående balans på bankkonton som handhas av dig som god man, förvaltare eller förmyndare. Beloppet hämtar du från tillgångsförteckningen, utgående saldo på förra årets årsräkning eller tidigare ställföreträdares sluträkning. På sidan två - beloppet i ruta 03, Summa bankmedel och kontanter (utgående balans).

5. Inkomster under perioden

Här fyller du i huvudmannens inkomster under redovisningsperioden. Redovisa skattepliktiga inkomster med bruttobelopp, det vill säga summan innan skatten dragits. Ett tips är att gå igenom kontoutdraget för transaktionskontot för att se vilka inkomster huvudmannen haft under perioden. Kolla sedan på lönespecifikationer eller årsbesked från exempelvis Pensionsmyndigheten för att se bruttoinkomsten.

 • Pension från Pensionsmyndigheten eller från Försäkringskassan. Fyll i bruttoinkomst.
 • Pension från pensionsbolag (exempelvis AMF, Alecta) summeras. Fyll i bruttoinkomst.
 • Ränteinkomster summeras. Fyll i inkomst före skatt.
 • Bostadstillägg eller bostadsbidrag.
 • Merkostnadsersättning (tidigare handikappersättning) från Försäkringskassan.
 • Lön. Fyll i bruttoinkomst.
 • Bidrag, exempelvis försörjningsstöd, barnbidrag.
 • Inkomst från värdepapper. Fyll i inkomst före skatt. Tänk på att bara fylla i om du sålt fonder eller liknande (angivna under punkt 9) och intäkten betalats in på bankkonto eller om utdelning betalats in på bankkonto. Om utdelningen återinvesterats, det vill säga att det automatiskt köpts nya andelar i fonden ska du inte redovisa det som en inkomst.
 • Skatteåterbäring
 • Arv. Skicka med en kopia av bouppteckning och arvskifte.
 • Försäljning av fastighet eller bostadsrätt. Skicka med en kopia av köpebrev, likvidavräkning, faktura på mäklararvode.
 • Övriga inkomster exempelvis försäljning av lösöre, återbetalning för felaktig faktura, återköp, gåvor.
 • Transaktioner mellan sparkonto och transaktionskonto ska inte tas med.

Summera inkomsterna i fältet X.
Summera ihop ingående balans 01 och summa X inkomster i ruta A6.

6. Utgifter under perioden

För att sammanställa utgifterna ska du utgå ifrån kontoutdrag från transaktionskontot. Kom ihåg att skatt på all inkomst ska tas med som en utgift.

Förslag på kategorier:

 • Skatt på pension.
 • Skatt på ränteinkomster.
 • Hyra.
 • Omvårdnad/hemtjänst.
 • Sjukvård/medicin.
 • Telefon, tv, internet, tidning.
 • El och försäkring.
 • Fickpengar, egna medel till huvudman.
 • Arvode till god man eller förvaltare, inklusive skatt och sociala avgifter för arvodet.
 • Avbetalning av skulder, inklusive utmätning på lön eller avbetalning till Kronofogden.
 • Inköp av god man. Kom ihåg att bifoga kvitton.
 • Köp av fonder eller aktier.

Du kan ibland behöva använda kategorin ”övriga utgifter”. Du ska i så fall bifoga en specifikation över vilka utgifter som ingår i den.

Summera utgifterna i fältet Y.
Fyll i Utgående balans enligt ruta 03, från sidan två
Summera ihop Utgående balans 02 och summa utgifter Y i ruta B

7. Bankkonton och kontanter som handhas av god man, förvaltare eller förmyndare

Här fyller du i huvudmannens tillgångar den 31 december eller dagen då ditt uppdrag avslutades.
Utgå ifrån års- eller saldobesked. Kom ihåg att även fylla i överförmyndarspärrade konton i detta fält, men inte konton som huvudmannen eller boendet använder.

 • Fyll i bank, kontonummer och hur mycket pengar som fanns på kontot vid redovisningsperiodens slut.
 • Fyll i om du förvarar kontanter hos dig samt hur mycket.
  Summeras tillgångarna i fältet, Summa bankmedel och kontanter (utgående balans) 03.

8. Värdepapper, fastigheter, bostadsrätter m.m.

Här fyller du i övriga tillgångar som huvudmannen har i slutet av redovisningsperioden, men som inte finns på bankkonton. Saldo, andelar eller antal hittar du på års- eller saldobesked.

 • Kontrollera om antalet eller andelar i fonder, aktiedepå, på värdepapperskonto eller obligationer förändrats under redovisningsperioden.
 • Fondkonton, aktiedepå, värdepapperskonto, investeringssparkonto, obligationer med mera: fyll i bolag, kontonummer, andelar eller antal och saldo.
 • Fastigheter: fyll i fastighetsbeteckning och kommun, taxeringsvärde och eventuell andel som huvudmannen äger.
 • Bostadsrätt: fyll i adress, hur stor andel huvudmannen äger. Fyll i om du har kännedom om bostadsrättens värde.
 • Värdefullt lösöre: fyll i om huvudmannen ägde exempelvis båt, bil eller konst och det uppskattade värdet

9. Bankkonton som handhas av huvudman, personlig assistent, hemtjänst- eller boendepersonal.

Här fyller du i konton som du som god man eller förvaltare inte har hand om. Det vill säga konton som du saknar uttagsrätt till. Det kan exempelvis vara konton för huvudmannens fick- och matpengar (Ica- eller Coop-kort). Fyll även i om personliga assistenter, hemtjänst eller boendepersonal använder ett konto för huvudmannens räkning.

 • Fyll i bank, kontonummer samt saldo vid redovisningsperiodens slut.
 • Om huvudmannen har kontanter eller en handkassa på boendet ska den fyllas i här.

Summera övriga tillgångar i fältet Z
Total behållning summa bankmedel 03 + summa övriga tillgångar Z summeras i fältet C

10. Skulder

Här fyller du i huvudmannens skulder. Kom ihåg att fylla i eventuell kreditkortsskuld.

 • Fyll i namn på alla långivare, inkassobolag eller kronofogde samt skuldens storlek vid redovisningsperiodens slut.
 • Bifoga underlag på samtliga skulder.
 • Om huvudmannen har fler skulder kan du redovisa dessa i en separat sammanställning.
 • Om huvudmannen har skuldsanering räcker det med att bifoga Kronofogdens beslut, om du inte gjort det tidigare.

Summera skulder i fältet D
Nettobehållning vid periodens utgång;
Total behållning, C – summa skulder D = Nettobehållning 05

11. Överförmyndarnämndens granskning

Överförmyndarenheten fyller i om års- eller sluträkningen granskats med eller utan anmärkning samt om det gjorts en korrigering. Vi noterar även om det finns en granskningskommentar eller ett meddelande. Vi skickar alltid en kopia på års- och sluträkningen till dig efter att vi granskat den.

12. Summering och kontroll av årsräkning

Inledningsvis har vi nämnt att en års- eller sluträkning är en balansräkning. Det innebär att tillgångarna i början av året (01) tillsammans med inkomster (X) ska bli samma summa som utgifter (Y) och tillgångar i slutet av året (02). Det är enbart tillgångar som finns på bankkonton som räknas med i balansräkningen.
Fastigheter, fonder, aktier med mera som du angett i punkt 9 och 10 ska inte räknas med. Det är nu dags att kontrollera att års- eller sluträkningen är i balans.

 • Innan du påbörjar det här steget är det bra om du kontrollräknar summeringen X, A, och Y, 03.
 • Summera tillgångarna 03 med inkomsterna X.
 • Summera utgifterna Y med tillgångarna 02.
 • Summan av 03 + X ska bli lika med summan av 02 + Y

Du ska lämna in alla fakturor och övriga underlag för huvudmannen. Om du har lagt räkningar på autogiro räcker det med den/de fakturor som visar månadskostnad. Kan behövas fler än en då kostnaden kan
förändras över året.

Sortera underlagen enligt innehållsförteckning månadsvis.

Vi skickar tillbaka underlagen efter att vi granskat års- eller sluträkningen.

 • Årsbesked och kontrolluppgifter över samtliga tillgångar
 • Kontoutdrag från samtliga konton för hela redovisningsperioden. Saldot ska framgå löpande.
 • Årsbesked eller motsvarande för skattepliktig inkomst.
 • Månadsbesked eller liknande uppgift om bostadstillägg.
 • Inkomstdeklaration från Skatteverket inklusive kontoutdrag skattekonto för hela året. Det ska vara den senast inlämnade inkomstdeklarationen.
 • Kvittenser på kontanter du lämnat till huvudmannen eller personal. Tänk på att det är du, inte vi, som stämmer av hur dessa pengar används.
 • Samtliga kvitton, om du har gjort inköp till huvudmannen.
 • Specifikation över vad som ingår i kategorin ”Övriga utgifter”. Ta inte med de inköp du har gjort här.
 • Betalordrar, om sådana använts för att betala räkningar.
 • Om arv betalats ut bifoga bouppteckning och arvskifte.
 • Vid försäljning av fastighet eller bostadsrätt, bifoga kopia på köpebrev, likvidavräkning, faktura på mäklararvode.
 • Skulder: underlag från långivaren och eventuell sammanställning.
 • Skuldsanering: bifoga beslutet om du inte gjort det tidigare.

Det här ska du inte lämna in

 • Pärmar. Ta ut underlagen ur pärmen innan du lämnar in årsräkningen.
 • Kvitton på inköp som huvudmannen eller personal gjort

Balansräkning

När du gör en års- eller sluträkning ska samtliga inkomster, utgifter och tillgångar på bankkonton redovisas som en balansräkning. Det innebär att tillgångarna på bankkonto i början av året tillsammans med inkomster under året ska bli samma summa som utgifter under året och tillgångar i slutet av året.

Du ska inte ta med följande i balansräkningen: skulder, fastigheter, fonder, värdepapper och dylikt samt konton som huvudmannen eller boendet använder.

Gemensamma överförmyndarnämnden har som uppdrag att granska års- och sluträkningar för att minska risken att huvudmän lider ekonomisk eller rättslig skada.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se