Tips utifrån situationer som kan uppstå

Din huvudman kanske behöver flytta får ett arv eller behöver avveckla lösöre eller fastighet. Här finns lite tips för dig som god man eller förvaltare i dessa situationer

Vid flytt och försäljning av bostad och lösöre

(Om huvudmannens bostadsrätt eller fastighet ska säljas i samband med flytten ska du ansöka hos överförmyndarnämnden om samtycke till försäljningen.)

Meddela alltid ny adress till överförmyndarnämnden och informera anhöriga och närstående om flytten. Du ska också göra flyttningsanmälan så att huvudmannen blir skriven på sin nya adress.

Innan flytten bör du förvissa dig om att huvudmannen inte kommer att kunna flytta tillbaka till sin bostad. Du ansvarar för att avveckla bostaden.

I årsräkningen ska du redovisa de utgifter och inkomster som förekommer i samband med flyttning.

Om huvudmannen inte själv kan besluta ska du säga upp hyreskontrakt liksom abonnemang på bl.a. el, vatten, telefon och tv. Annars krävs huvudmannens samtycke. Om huvudmannen inte samtycker bör du kontakta oss för samråd om godmanskapet bör upphöra eller övergå till förvaltarskap.

Före flytten bör du upprätta en tillgångsförteckning över lösöre av större värde. Dokumentera gärna bohaget med digitalfoto.

Se också checklistan i den utfällbara boxen under denna.


Egendom som inte är till nytta för huvudmannen ska normalt säljas. Föremål som har särskilt värde för huvudmannen eller hans eller hennes familj kan dock behållas om inte en försäljning är nödvändig för att förbättra huvudmannens ekonomiska situation.

Värdeföremål, smycken och personliga handlingar bör placeras i bankfack om värdet motiverar en sådan kostnad. Möbler, porslin, prydnadsföremål m.m. kan tillfälligt lämnas till förvaring om ekonomin tillåter. Du kan annars komma överens med blivande arvtagare eller legatarier om att få förvara lösöret kostnadsfritt hos dem. Gör i så fall en förteckning där det framgår att huvudmannen är ägare av egendomen och att han eller hon när som helst kan begära tillbaka lösöret. Slutlig fördelningen sker annars vid arvskiftet. Du kan hämta en speciell blankett för en sådan förteckning hos oss, se länk ovan.

Om huvudmannen har upprättat testamente bör du läsa det. Specifika föremål som ska ärvas enligt testamente bör inte säljas. Tänk också på att en tidigare avliden makes efterarvingar kan ha intressen i boet om auktion ska hållas.

Du ska se till att städning och rengöring sker av lägenhet och förråd. Det innebär inte att du själv måste utföra sysslorna. Tänk på att du inte får företräda din huvudman när det gäller avtal om flyttstädning eller annan rättshandling mellan din huvudman och dig eller anhöriga. Tid och utlägg som du lägger ner tar du normalt upp i din årliga redogörelse.

Om din huvudman inte är i stånd att själv bestämma över sitt lösöre bör du gå igenom bostaden tillsammans med någon närstående, om det är praktiskt möjligt.

Se nästa utfällbara box för checklista

Allmänt om förteckningen

 • Skicka in tillgångsförteckningen till oss inom två månader från förordnandedagen.
 • Fyll i med bläckpenna och kom ihåg att skriva under.
 • Bifoga underlag för bl.a. konton och värdepapper. Värdena ska gälla den dag vi har noterat på blanketten.

Vi skickar tillbaka en kopia och allt underlag till dig efter avstämning.

Förteckningens innehåll

 • Styrk bankmedel m.m. med bevis från bank. Skriv bara ned kapitalbeloppet, ta inte med eventuell beräknad ränta. Skriv ned det konto för hushållspengar som huvudmannen själv ska sköta under ”Övriga tillgångar”.
 • Ange värdepapper med antal, slag och nominellt värde eller aktuellt kursvärde.
 • Ta upp fastighet eller byggnad på arrenderad mark till taxeringsvärde. Notera innehav av bostadsrättslägenhet. Notera om pantbrev finns och skriv ned värdet.
 • Lös egendom behöver inte värderas eller tas upp om det inte gäller antikviteter, konst, fordon eller liknande ägodelar av större värde.
 • Förteckna lös egendom som du själv har tagit hand om.
 • Skriv ned skulder med belopp och namn på långivare. Bifoga kopia av skuldbrev
 • Skriv ned om det finns tillgångar som du inte ska förvalta själv, t.ex. konto som är undantaget från din redovisning eller i övrigt under särskild förvaltning.
 • Bifoga om möjligt uppgift från banken om att alla konton är överförmyndar-spärrade förutom det som du ska använda för att betala löpande utgifter.

 • Börja med att ta reda på om det finns föremål av ”särskilt värde” som bör sparas. Det kanske finns ett testamente som säger att vissa speciella föremål ska ärvas?
 • Kasta allt som kan ses som skräp.
 • Ta hand om egendom som saknar salu- eller affektionsvärde och skänk det till välgörande ändamål (t.ex. Myrorna eller Stadsmissionen).
 • Möbler eller annat som huvudmannen kan ha nytta och glädje av i nytt boende skickas med dit. Annat kan vara exempelvis prydnadsföremål, fotografier eller minnessaker som gör att huvudmannen känner igen sig.
 • Mindre värdeföremål och viktiga dokument (bl.a. testamente) bör förvaras säkert, t.ex. i huvudmannens bankfack.
 • Du kan välja att magasinera bohag tillfälligt om ekonomin tillåter. Det kan vara en lösning om det till exempel dröjer med nytt boende.
 • Egendom av större värde som lämpligen inte säljs på auktion kan du själv sälja, t.ex. personbil, djur m.m. Observera att försäljning bara får ske till marknadspris, speciellt om det är närstående som köper. Spara värderingsintyg.
 • Resterande lösöre bör du sälja via auktionsfirma. Spara kvitton så att du kan redovisa nettoinkomster (sälj inte allt i en klump till uppköpare). Se till att närstående informeras om eller kallas till auktionen.
 • Om anhöriga motsätter sig auktion och huvudmannen inte behöver pengarna eller om den finns ett testamentsförordnande kan arvsberättigade personer ta på sig att kostnadsfritt förvara lösöret. I så fall ska du göra en förteckning enligt första sidan.

Om du ska sälja fastighet eller bostadsrättslägenhet för huvudmannens räkning ska du ha överförmyndarnämndens samtycke i de fall han eller hon inte själv kan besluta. Du behöver också samtycke om du som förmyndare säljer sådan egendom för ditt barns räkning.

Lämna in en ansökan till oss på överförmyndarenheten. Ange anledning till försäljningen och notera huvudmannens andel om det finns flera delägare.

Lämna in följande handlingar tillsammans med ansökan

 1. Köpekontrakt eller kontraktsförslag i original eller kopia. I kontraktet bör det framgå att överförmyndarnämndens godkännande är ett villkor för att köpet ska gälla.
 2. Värdeutlåtande utfärdat av sakkunnig och opartisk person (värderingsintyg för fast egendom ska innehålla aktuellt taxeringsvärde samt en fullständig beskrivning av fastigheten t.ex. areal, byggnader, läge osv.)
  Alternativt kan budgivningslista lämnas in. Vid privat försäljning eller offentligt anbudsförvarande ska kopia av annons bifogas.
 3. Godkännande av huvudmannen om hans eller hennes tillstånd medger. (Barn som fyllt 16 år ska få möjlighet att yttra sig.)
 4. Samtycke från huvudmannens make, sambo eller närmaste släktingar, om det kan ske utan större tidsförlust.

Efter försäljningen
Efter försäljningen ska du lämna in ett kontobesked till oss som tydligt visar insättning av köpeskilling på säljarens konto.

Om ditt uppdrag endast gällde försäljningen ska du sedan kontakta oss och begära att ditt uppdrag upphör.

Vid arvsskifte

I följande situationer ska du vara aktiv som förmyndare, god man eller förvaltare (ställföreträdare) när barnet eller huvudmannen blir delägare i ett dödsbo.

Efterarvinge eller testamentstagare som bara ska få viss utpekad egendom, s.k. legatarie, är inte dödsbodelägare.

 • När ditt omyndiga barn är delägare ska du som förmyndare själv företräda barnet, om du inte också själv är delägare i samma dödsbo.
 • Som tillfällig god man ska du bevaka barnets rätt vid bouppteckning och arvskifte när förmyndare och barn är delägare i samma dödsbo.
 • Om du sedan tidigare är förvaltare ska du normalt företräda din huvudman men också som god man, när huvudmannen själv inte klarar av att bevaka sina intressen.
 • Som tillfällig god man ska du bevaka huvudmannens rätt när ordinarie ställföreträdare är delägare i samma dödsbo som sin huvudman eller på annat sätt är jävig.
 • Som tillfällig god man ska du bevaka rätten för dödsbodelägare som är okänd eller vistas på okänd ort.

Det här gäller för dig som ställföreträdare vid boutredning

Efter registrering av bouppteckning ska du bevaka att arvskifte sker eller avtal träffas om sammanlevnad i oskiftat dödsbo.

Överförmyndarnämnden ska godkänna sådant avtal eller skifte innan det blir formellt giltigt. Nämnden kan häva uppgörelser som medför att huvudmannens intressen inte tas tillvara.

Sammanlevnad i oskiftat dödsbo innebär att fördelningen av boets tillgångar (arvskiftet) helt eller delvis skjuts på framtiden. Avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo ska lämnas in till oss för samtycke.

Du ska, så länge avtalet gäller, lämna in en årsuppgift senast den sista februari efter varje kalenderår.

Om din huvudman är ensam dödsbodelägare ska inte något skifte göras. Du ska då, när bouppteckningen är registrerad, ta den till banken och föra över dödsboets tillgångar till din huvudman, eller begära ett kvitto att sådan insättning är gjord av ordinarie ställföreträdare.

Sammanfattning av dina uppgifter

 • Bevaka att bouppteckning upprättas och lämnas till Skatteverket inom fyra månader från dödsfallet. Om du är god man ska du begära att en kopia av den registrerade bouppteckningen skickas till oss.
 • Närvara vid bouppteckningen (i normala fall).
 • Se till att dödsboets tillgångar förvaltas på ett godtagbart sätt.
 • Begär bodelning enligt sambolagen senast vid bouppteckningen, om din huvudman är efterlevande sambo och själv inte kan. Yrka bara bodelning om det är fördelaktigt för honom eller henne.
 • Ta till vara huvudmannens eller barnets rätt till laglott eller avräkning ifall gåva eller förskott har förekommit före dödsfallet.
 • Godkänn aldrig ett testamente. Du kan dock skriva under att du har tagit del av testamentet. Om inte du eller någon annan väcker klandertalan i tingsrätten blir testamentet giltigt sex månader efter delgivningen.
 • Begär jämkning av testamente som inkräktar på huvudmannens eller barnets rätt till laglott hos testamentstagaren eller genom att väcka talan hos tingsrätten. Båda måste vara gjorda inom sex månader.
 • Klandra ett formellt ogiltigt testamente hos tingsrätten, t.ex. när testamentet inte är underskrivet eller är felaktigt bevittnat. Detta gäller bara om det är fördelaktigt för din huvudman. (Kontakta oss i sådant fall.)
 • Avstå aldrig från arv. Ett undantag finns ifall överförmyndarnämnden ger samtycke till avstående som gäller särkullbarn.
 • Begär samtycke av överförmyndarnämnden inför överlåtelse av fastighet eller bostadsrätt före skifte.
 • Begär samtycke av överförmyndarnämnden vid ett eventuellt delskifte, s.k. partiellt arvskifte.
 • Se till att arvskiftet sker inom sex månader från bouppteckningsdagen. Det ska bl.a. innehålla en sammanställning av de in- och utbetalningar som har skett mellan dödsdagen och skiftesdagen.
 • Lämna in bestyrkt kopia av skriftligt arvskifte och en sammanställning av de in- och utbetalningar som skett på dödsboets samtliga konton till oss för samtycke. Det ska vara underskrivet av samtliga dödsbodelägare och ställföreträdare.
 • Informera oss var sjätte månad, om skifte inte kan ske i tid, varför varken avtal om sammanlevnad i oskiftat bo eller arvskifte har upprättats.
 • Förvalta arvslotten till dess att preskriptionstiden gått ut fem år efter kungörelse eller att arvingen har återfunnits. Detta gäller om du är god man för bortavarande eller okänd arvinge.

Observera att du kan ansöka hos tingsrätten om förlängning av tid för preskription av bortavarandes rätt till arv. Detta ska du göra om den bortavarande t.ex. har förts bort, vistas i fångenskap eller i land som varit krigsskådeplats och därför inte kunnat få kännedom om kungörelsen av arvsrätt. Sådan förlängning kan gälla i fem till högst femton år.

Huvudman vill driva företag

Fyll i blanketten och skicka in den till Överförmyndarenheten i din kommun

Kontakta överförmyndarenheten
vid din kommun

overformyndarnamnden@skelleftea.se, 0910-73 50 00
info@norsjo.se, 0918-14 000
overformyndaren@arjeplog.se, 0961-14 000
overformyndare@arvidsjaur.se 0960-155 00

Du som bor i Malå kommun kontaktar Skellefteå kommuns överförmyndarenhet.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se