Du som är förälder eller förmyndare för barn

Till det att barn fyller 18 år ska deras tillgångar förvaltas av föräldrar eller förordnad förmyndare. Ibland kan en medförmyndare utses som stöd till ordinarie förmyndare. Tingsrätten utser ersättare för föräldrar om dessa avlider eller inte kan sköta förmynderskapet.

Som förmyndare har du hand om barnets egendom och beslutar om rättshandlingar som rör egendomen. Om barnet fyllt 16 år ska du höra med honom eller henne i viktiga frågor. Barnet får normalt bestämma över egen intjänad lön.

Du ska se till att barnets medel i skälig omfattning används till hans eller hennes uppehälle, utbildning eller nytta i övrigt. Övriga medel ska placeras så att värdet bevaras och att de ger en skälig avkastning.

Du får inte blanda barnets pengar eller värdepapper med dina egna tillgångar eller någon annans. Om du har flera barn ska varje barn ha personliga konton för sina sparmedel.

Du ska i första hand försörja ditt eget barn med dina egna medel. Om barnet får pension eller själv har besparingar av större omfattning kan du använda barnets medel för hans eller hennes dagliga levnadskostnader.
Du får aldrig använda barnets tillgångar för övriga familjemedlemmars behov. Överförmyndarnämnden kan i undantagsfall ge samtycke till att barnets inkomst får användas som stöd till anhörig.

Det finns också ett generellt gåvoförbud. Det innebär att du inte får ge bort barnets egendom vare sig till syskon eller till andra, förutom personliga presenter av mindre värde. Kontakta oss på överförmyndarenheten om du är osäker.

 • Förvalta barnets egendom och se till hans eller hennes ekonomiska intressen.
 • Se till att dödsbo som barnet äger del i skiftas inom sex månader.
 • Se till att värdet av barnets egendom bevaras och ger skälig avkastning
 • Om barnet äger mer än 8 prisbasbelopp: Upprätta och lämna in en förteckning över barnets tillgångar och skulder senast två månader efter det att registreringen är gjord.
 • Om barnet äger mer än 8 prisbasbelopp: Lämna in en årsräkning över föregående års förvaltning senast den sista februari.

När ska du vara aktiv som förmyndare vid arvskifte, det hittar du här

God man kan tillfälligt ersätta förmyndare

Överförmyndarnämnden ska i vissa fall utse en god man som förmyndare i stället för dig. Det kan exempelvis vara om du vid en rättshandling eller avtal kan ha ett intresse som strider mot barnets intresse, exempelvis ni skulle bli delägare i samma dödsbo eller om du själv ska ge en betydande gåva till barnet. Eller om du på grund av sjukdom inte kan sköta förmyndarskapet.

Vissa rättshandlingar kräver samtycke från överförmyndarnämnden. Kontakta oss om ditt barn ska

 • ta ut medel från överförmyndarspärrat konto
 • köpa, sälja, upplåta eller inteckna fast egendom, tomträtt, bostadsrätt eller byggnad på arrenderad mark
 • ta emot gåva av ovanstående egendom
 • köpa aktier eller kapitalförsäkring
 • ta upp lån, inklusive avbetalningsköp, eller skulle bli aktuell för borgen eller pantsättning
 • låna ut pengar
 • driva rörelse om barnet har fyllt 16 år eller om du själv ska driva näringsverksamhet för barnets räkning, till exempel om barnet, oavsett ålder, blir delägare i lantbruksfastighet.

Kontakta oss för samtycke

I årsräkningen ska du efter varje kalenderår redovisa tillgångar, skulder samt inkomster och utgifter för den egendom du förvaltar som förmyndare. För noteringar och spara alla underlag för inkomster och utgifter.

Se vidare i Checklista för årsräkning.

I vissa fall kan överförmyndarnämnden besluta om en förenklad årsräkning eller att du inte behöver lämna in någon årsräkning alls. Vad som gäller för dig kan du ta reda på hos oss.

Obs. För förmyndare för ensamkommande barn gäller speciella regler:

Förordnad vårdnad

Förordnad vårdnad innebär att du har ett formellt vårdnadsansvar där du ansvarar för omvårdnad, trygghet och en god uppfostran.

Precis som för dina egna barn har du rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter samt skyldighet att hindra barnet från att begå brott om det är möjligt.

 • Använda barnets tillgångar till dess försörjning och nytta.
 • Redovisningsskyldighet mot överförmyndaren enligt föräldrabalken 14 kap.
 • Föra anteckningar och räkenskaper.
 • Betalningsansvarig för avgift för utförd vård eller avgift för uteblivet besök inom vård och tandvård. Vid särskilda skäl ska barnet stå för avgiften. t.ex. när barnet har anlitat vården, sekretesshinder finns eller om barnet har eget hushåll. Gäller inte för vårdnadshavare om annan person är förordnad förmyndare.
 • Bevaka att barnet inte skolkar. CSN kan kräva att barnet eller förmyndaren betalar tillbaka studiebidrag med mera inklusive ränta vid frånvaro från skola.

Rätt att företräda barnet har du i alla punkterna nedan

 • Rätt att föra talan i domstol för barnets räkning i vissa civilmål.
 • Godkänna faderskapsbekräftelse.
 • Väcka talan om att fastställa faderskap.
 • Företräda barnet i underhållsfrågor.
 • Samtycka till eller säga upp avtal om anställning eller arbete.
 • Rätt att anmäla när barnet har utsatts för brott.
 • Ska underrättas om barnet är misstänkt för brott och kallas om barn under 15 år ska förhöras.
 • Medge att pass utfärdas.
 • Vid frågor om skolgång.
 • Ansvara för barnets behov av umgänge med anhöriga.
 • Företräda barnet vid tvistemål.
 • Samtycka till flyttning/hyreskontrakt.
 • Samtycka till att information lämnas till skolhälsovård eller skola i annan kommun.

Vad som gäller vid arvskifte kan du läsa mer om här

Folkbokföring ska ske där barnet regelmässigt tillbringar sin dygnsvila, till exempel i familjehem.

I ditt uppdrag ingår att bevaka att barnet får tillfredställande försörjning. Det kan innebära att du behöver ansöka om och bevaka att bidrag betalas till exempel underhållsbidrag/stöd, barnbidrag, studiebidrag, barnpension, vårdbidrag.

Barnets föräldrar är underhållsskyldiga även om vårdnaden flyttas över.

 • Rätt till föräldrapenning om barnet bor hos vårdnadshavaren.
 • Ansöka om bistånd, till exempel LSS i vistelsekommunen.

Barnbidrag

 • Allmänt eller förlängt barnbidrag eller studiehjälp/bidrag betalas till vårdnadshavare.
 • Socialnämnden kan begära att Försäkringskassan ska betala barnbidraget till familjehemsförälder.

Bilstöd

 • Kan ges till förordnad vårdnadshavare men även till familjehemsförälder.

Namnbyte

 • Ansöka till tingsrätten om byte till vårdnadshavarens efternamn.

Ersättning till socialnämnd vid placering utan behandlingsbehov

 • Vårdnadshavaren begär hos överförmyndaren att ta ut medel från barnets inkomst motsvarande underhållsersättningen som kommunen betalar. Sådan ersättning får bara tas från inkomst, till exempel barnpension, inte från barnets förmögenhet.
 • Om behandlingsbehov föranleder placeringen får socialnämnden inte kräva ersättning.

När tidigare familjehemsförälder får vårdnaden ska socialnämnden betala skälig ersättning, normalt motsvarande tidigare familjehemsersättning minskad med andra medel till exempel underhåll, pension, barnbidrag, avkastning med mera.

Övriga vårdnadshavare har rätt till skäligt arvode för de åtgärder som gäller barnets ekonomi när förmyndarskapet ingår i uppdraget.

Överförmyndaren kan inte bevilja arvode för åtgärder som gäller omvårdnad m.m.

Barn med egen inkomst eller förmögenhet ska ibland själv betala arvodet.

Vårdnadshavare kan ansöka att socialnämnden beslutar om åtgärder enligt lagen om vård av unga (LVU), till exempel hämtning.

Omyndig vill driva företag

Fyll i blanketten och skicka in den till Överförmyndarenheten i din kommun

När ditt förmyndarskap upphör

Ditt uppdrag som förmyndare upphör automatiskt när barnet fyller 18 år, det vill säga på myndighetsdagen. När ditt förmyndarskap upphör gäller följande:

 1. Samma dag ska du lämna över de tillgångar som du har förvaltat till den myndige. Som förälder eller förordnad förmyndare har du inte längre någon rätt att begränsa den myndiges rätt att använda sina egna tillgångar.
 2. Om du är redovisningsskyldig ska du inom en månad lämna in en sluträkning för tiden fram till myndighetsdagen.
 3. När vi har granskat sluträkningen skickar vi förteckningen, samtliga årsräkningar och sluträkningen till den myndige. Han eller hon får på så sätt ta del av dina och våra åtgärder.
 4. Den myndige har också rätt att ta del av övriga redovisningshandlingar och räkenskaper hos dig som gäller förmynderskapet. Om det behövs kan överförmyndarnämnden bestämma tid och plats för en sådan genomgång. Dessa handlingar ska du lämna över till den myndige tre år efter delgivnings-dagen (se punkt 5).
 5. Den myndige kan begära kompensation av dig om du med uppsåt eller av vårdslöshet har orsakat ekonomisk skada under ditt uppdrag. Han eller hon kan också väcka talan om ersättning hos tingsrätten. Ansökan om stämning ska ske inom tre år från den dag den myndige tog emot handlingarna från oss (delgivningsdagen). Efter tre år inträder normalt preskription.
 6. Bankerna ska häva eventuella spärrar på konton när kontoinnehavaren fyllt 18 år.