Ett Skellefteå för alla

Tänk om olika inte fanns. Det låter så tråkigt att vi helst inte vill fundera på det. Men vi är ändå mer lika än vi tror. Så är det faktiskt. Även om vi människor ser olika ut och fungerar olika så söker vi ofta samma saker för att må bra i livet. Det handlar om trygghet. Vänskap. Något meningsfullt att syssla med. Därför ska vårt samhälle vara till för alla. Att fler ska kunna göra mer i samhället – ja, egentligen precis allt de känner för – är kärnan i den strategi som ska göra Skellefteå till för varenda människa.

Att ha en strategi är ett måste för att kunna gå framåt. Den visar på en vilja. Samtidigt får allmänheten, styrande politiker, företag och kommunala bolag, och flera andra, ett viktigt verktyg och en riktning. Att jobba för mer tillgänglighet låter ju fint. Men vad innebär det?

Det finns en vision som säger att Skellefteå ska vara en framsynt och jämställd tillväxtkommun med 80 000 invånare 2030. Visionen vänder sig till och handlar om precis alla människor. Personer med funktionsnedsättning finns representerade överallt i samhället. Arbetet med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning är på så sätt kopplat till många andra viktiga mångfaldsfrågor.

Strategin Ett Skellefteå för alla ska:

  • Öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning.
  • Höja kunskapsnivån om tillgänglighet och delaktighet oavsett funktionsförmåga.
  • Förbättra tillgängligheten så att miljöer och samhällsfunktioner fungerar för alla.
  • Leda till bättre utbildning och fler arbetstillfällen för personer med funktionsvariationer.

Att fatta förändrar

Ett inledande steg till att göra om spelplanen är att fatta. Funktionsnedsättning är till exempel en begränsning någon har – inte är. Med funktionsvariation menas att alla har olika förutsättningar och förmågor som förändras genom livet. Funktionshinder finns i miljön och hindrar personer utifrån funktionsvariationer. Normbrytande funktionalitet är att fungera på ett annorlunda sätt än vad vi räknar som ”normalt”. Handikapp används bara i sammansatta ord – och i golf. Hur mycket koll hade du på de här begreppen?

Mer kunskap såklart

Att kunna inkludera varenda människa handlar till stor del om att höja kunskapsnivån. Både de kommunala verksamheterna och allmänheten måste bli vassare på att hantera olikheter. Det ska vara likvärdigt för alla. Först då kan vi öka respekten för människors rättigheter och motverka snäva normer och synsätt. Men viktigast är att alla ska känna att de har en självklar plats i samhället.

Vi är alla med i arbetet

För att Skellefteå ska bli tillgängligt för alla krävs att alla ingår i maskineriet. Från politiska beslut till samtal runt kaffemaskinen. Överallt formas åsikter, uppfattningar och tankar om hur framtiden ska bli. Från de enklaste praktiska sakerna till att uppdatera och förnya strategin varje år – allt är värdefullt och betydelsefullt.

Bra för alla

Åtgärder som hjälper människor med funktionsnedsättning, hjälper ofta andra också. Röstutrop på bussen är bra om du är blind eller inte kan orientera dig. Men det förenklar också för resten av bussresenärerna. Samma sak med rymliga hissar anpassade för rullstolar. Säkert blir många föräldrar med barnvagnar väldigt glada över det också. Så du ser, skillnaden mellan någon annan och dig är kanske inte så stor ändå. Kanske ingen alls.

Tillgänglighet kan vara mycket

  • Fysiska funktioner som alla kan använda.
  • Information som alla förstår.
  • Attityder och sociala sammanhang som välkomnar alla.

Från globalt till lokalt

Till grund för strategin Ett Skellefteå för alla ligger FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken. Det är en styrka att ha internationella och nationella styrdokument att luta sig mot, men strategin gör frågorna lättare att förstå på ett lokalt plan i Skellefteå.

Tack för att du bidrar

Genom att engagera dig bidrar du till att fler människor med olika förutsättningar får ta större plats i vårt samhälle. Kommunen vill veta om du som invånare eller besökare stöter på hinder eller har tips på bra lösningar. Kontakta kundtjänst eller kommunens tillgänglighetsrådgivare eller delaktighetssamordnare som kan hjälpa dig vidare.

Att ha kunskap är grunden för att göra rätt. Med ökad kunskap följer också ofta en större förståelse och vilja att göra rätt. Därför är det så viktigt att fler kan mer när det gäller funktionsrättsområdet. Att skapa tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning är ofta varken svårt eller dyrt, men det krävs kunskap. Genom höjd kunskapsnivå i kommunens verksamheter och hos allmänheten ska vi öka respekten för människors rättigheter och bekämpa snäva normer.

Vem ska ha kunskap?

Alla förtroendevalda i Skellefteå kommun ska ha tillräcklig kunskap för att kunna fatta kloka beslut som bidrar till Ett Skellefteå för alla. Det är kommunens politiker som har beslutat om den funktionshinderspolitiska strategin Ett Skellefteå för alla.

Alla chefer och medarbetare inom kommunen och de kommunala bolagen behöver ha kunskap för att göra rätt från början i sitt dagliga arbete. Öppenhet och nyfikenhet kring människors olika förutsättningar är viktigt – att komma ihåg att tänka, planera och göra utanför normerna. Och att ta in mer kunskap när den egna inte räcker till, till exempel från tillgänglighetsrådgivaren eller delaktighetssamordnaren.

Också privata aktörer behöver kunskap och förståelse för att skapa verksamheter som är tillgängliga för alla. Där är det viktigt att komma ihåg att personer med funktionsnedsättning också är kunder, matgäster, resenärer och så vidare.

I skolan är det viktigt att elever har en kunskap om människors olika funktionalitet. I varje klassrum finns det idag elever med en rad olika förutsättningar, och alla har samma rätt att lära sig och trivas i skolan. Då behöver alla förstå och ge varandras likheter och olikheter utrymme.

Allmänheten måste också ha kunskap. Det är alla vi människor tillsammans som skapar vårt Skellefteå. Vi behöver vara nyfikna, inkännande och ibland ha tålamod. Tänk om olika inte fanns, vad tråkigt det skulle bli. Men utan kunskap och förståelse blir det trångt om plats för olikheterna.

Att se lite längre

Kunskap om funktionsnedsättningar och mångfald ger oss bättre möjligheter att se personen och hens egenskaper istället för funktionsnedsättningen. Men ökad kunskap och förståelse ser vi till möjligheterna istället för svårigheterna. Vi ser vad människan kan istället för vad hen inte kan. Vi bygger på det som fungerar för att stärka varje person att leva sitt liv som hen vill, oavsett funktionsförmåga. Vi förstår att lösningar som fungerar för personer med funktionsnedsättning också är bra för alla andra.

Vinster av ökad delaktighet

Har du tänkt på att smarta uppfinningar ofta kommer från personer som vågat utmana normerna? Ju mer vi alla kan och förstår när det gäller funktionsrättsfrågorna, desto större chans är det att fler kan ta plats i samhällsutveckling och bidra med innovationer. Socialt ger det såklart en massa vinster när alla är med – oavsett funktionalitet. Men det finns dessutom pengar att tjäna, både för samhället i stort och för enskilda företag: mer arbetskraft, mindre bidrag, bättre hälsa, fler perspektiv och större kundunderlag till exempel.

Att ha ett jobb eller en sysselsättning som känns meningsfull är en av de viktigaste sakerna för att känna sig som en del av ett sammanhang, för att kunna bidra med sin kunskap och för att kunna utvecklas. Det ger både ökad ekonomisk självständighet och självförtroende. Grunden till våra framtida jobbchanser läggs redan när vi börjar skolan. Därför är det viktigaste av allt att alla barn har rätt att lära sig och trivas i skolan, oavsett funktionalitet.

Arbete

Personer med funktionsnedsättning står i högre grad utanför arbetsmarknaden än befolkningen i övrigt. Arbetslösheten i kommunen är som allra störst bland personer med ofullständig utbildning, personer med funktionsnedsättning, utrikes födda samt de över 55 år. Dessa grupper står för drygt 60 procent av hela antalet arbetslösa i Skellefteå kommun.

Som arbetsgivare handlar det om att våga tänka utanför ramarna. Att se möjligheter och kompetens istället för svårigheter och begränsningar. Skellefteå kommun kan vara en föregångare när det gäller att anställa personer med olika funktionsvariationer på olika håll i organisationen. Att människor med olika förmågor får ta plats och utvecklas leder till spännande utveckling av både arbetsklimat och innovationer i form av produkter, tjänster och arbetstillfällen.

Framgångar

I november 2016 tilldelades Skellefteå kommun ett hedersomnämnande för tillgängligt arbetsliv i Europakommissionens tillgänglighetstävling Access City Award.

Utbildning

Elever med funktionsnedsättning har idag inte samma möjligheter i skolan som andra barn. Det visar sig i att personer med funktionsnedsättning har en lägre utbildningsnivå än befolkningen i övrigt. Det spelar stor roll för möjligheten till arbete. Det är en stor utmaning för skolan, men utbildning på alla nivåer måste kunna utformas så att den motverkar de konsekvenser som olika funktionsnedsättningar kan föra med sig.

Det handlar dels om fysisk tillgänglighet, alltså att kunna ta sig till, in i och runt i skolan. Men det handlar också om andra sorters tillgänglighet: att använda alternativ pedagogik så som muntliga genomgångar, förhör eller presentationer, film, bildstöd eller studiebesök så eleven får använda flera sinnen. Det behövs kompenserande hjälpmedel, exempelvis dator eller läsplatta med talsyntes, tal-till-textprogram, översättnings- och rättstavningsprogram, talböcker och inlästa läromedel.

Diskriminering och trakasserier

Ingen ska utsättas för trakasserier eller annan kränkande särbehandling. Det är en förutsättning för att arbetsmarknaden och utbildningar ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Det behöver hos varje arbetsgivare och i varje skola finnas planer för att motverka diskriminering och ett aktivt arbete med normkritik och attityder.

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se