Vilket stöd kan du ansöka?

Du som har en funktionsnedsättning ska kunna leva ett normalt liv i hemmet, jobbet, skolan och på fritiden. Tillsammans med dig kommer vi fram till vilket stöd som blir bäst utifrån dina behov.

En funktionsnedsättning kan vara fysisk, begåvningsmässig eller psykisk. Många av de stöd kommunen ger styrs av Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Men det finns även annan hjälp att få.

Stöd enligt Lagen om stöd och service (LSS)

Målet för insatserna inom LSS är att människor med funktionsnedsättning ska ha en fungerande vardag. Stödet ska stärka förmågan att leva ett självständigt liv och att vara delaktig i samhället. Kommunen anpassar stödet utifrån individens behov och önskemål. 

LSS-insatser söker du som är i behov av insatsen. Din vårdnadshavare, gode man eller din förvaltare kan också söka åt dig. För att få söka stöd enligt LSS måste du ha särskilda behov och tillhöra vissa grupper. Dessa grupper kallas också för personkretsar och består av:

  • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
  • personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som innebär att du har betydande svårigheter i vardagen och ett omfattande behov av stöd och hjälp.

Det är viktigt att komma ihåg att även om du har en fastställd diagnos innebär det inte att du automatiskt har rätt till en viss insats. För varje insats du söker gör kommunen en individuell prövning av just dina behov.

Personlig assistans

Är för dig som behöver stöd med dina grundläggande behov.
Stödet planeras och utförs tillsammans med dig.

Ledsagarservice

Är för dig som behöver hjälp med att komma ut i samhället eller
delta i fritidsaktivitet. Exempelvis stöd med att gå till affären,
banken eller besöka vänner.

Kontaktperson

Är för dig som har ett litet kontaktnät och saknar gemenskap
med andra människor. Kontaktpersonen ska ge dig stöd genom
samvaro och hjälp till fritidsaktivitet.

Avlösarservice i hemmet

Är för familjer som behöver avlastning då de lever med en
person med funktionsnedsättning. Familjen ska ges möjlighet
till avkoppling och egna aktiviteter.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Är för dig som önskar ett miljöombyte, eller till familjer som
behöver avlastning. Stödet ges via korttidshem eller stödfamilj.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Är till för skolungdom över 12 år som behöver tillsyn när
vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Är för barn och ungdomar som på grund av en mycket omfattande funktionsnedsättning inte kan bo kvar i sitt föräldrahem,
trots att olika stödinsatser är prövade.

Bostad med särskild service för vuxna

Är för dig som vill bo i en egen lägenhet och få möjlighet till stöd
med att klara ditt vardagsliv. Det finns två olika former av bostad; gruppbostad och servicebostad. Stödet planeras och utförs tillsammans med dig.

Daglig verksamhet

Är för dig som behöver sysselsättning och möjlighet till en meningsfull arbetsdag som utformas utifrån behov och egna
önskemål. Den ska ge stimulans, utveckling och gemenskap.

Individuell plan

Är för dig som vill ha hjälp av handläggare att samordna om du
har flera stödinsatser. Då upprättas en plan som ska vara till
hjälp

Stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Du som har en psykisk funktionsnedsättning men inte omfattas av LSS kan söka insatser enligt Socialtjänstlagen.

För att kunna söka insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) måste du ha en lindrig utvecklingsstörning, psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Utifrån dina behov finns det olika former av stöd som du kan få. Du kan till exempel få stöd i hemmet eller en bostad med service.

Andra stöd du kan ansöka om

Kommunen erbjuder även andra typer av stöd som kan underlätta vardagen för personer med funktionsnedsättning.

Råd och hjälp med ekonomi och arbete

Du kan få råd och hjälp kring din ekonomi. Och du kan få stöd att hitta en sysselsättning som passar dig.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas. Vill du rapportera bristande tillgänglighet? Gör det här.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se