Stöd enligt lagen om stöd och service (LSS)

Du som har en funktionsnedsättning ska kunna leva ett normalt liv i hemmet, jobbet, skolan och på fritiden. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en av lagarna som styr kommunens arbete för personer med funktionsnedsättning. Socialtjänstlagen är en av de andra lagarna.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), bygger på de bärande principerna tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.

Målet för insatserna enligt LSS är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkoren och fulla delaktighet i samhällslivet. Verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Insatserna ska stärka din förmåga att leva ett självständigt liv. Trots din funktionsnedsättning ska du få möjlighet att leva som andra. Genom insatserna ska du tillförsäkras goda levnadsvillkor.

Lagen bygger på frivillighet. Det innebär att kommunen anpassar stöd och service efter dina behov och önskemål. Kommunens mål är att alla med funktionsnedsättning ska ha en fungerande vardag.

Enligt offentlighets- och sekretesslagen har kommunens personal tystnadsplikt om det som rör dig. Lagen omfattar både muntliga och skriftliga uppgifter. Tystnadsplikten gäller även efter att man avslutat sin anställning hos kommunen.

Vilka insatser omfattar lagen?

Olika individer har olika behov, därför finns många olika typer av stöd att få enligt LSS. Här följer en lista över vilka insatser som lagen omfattar:

Rådgivning och annat personligt stöd

Personlig assistans

Ledsagarservice

Kontaktperson

Avlösarservice i hemmet

Korttidsvistelse för barn och ungdomar

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Bostad med särskild service för vuxna

Daglig verksamhet för vuxna

Individuell plan

Läs hela lagen om stöd och service, LSS, Riksdagens webbplats. Länk till annan webbplats.

En insats kan prövas både enligt LSS och enligt socialtjänstlagen (SoL). I första hand prövas den enligt LSS.

Kommunen är skyldig att informera om vad lagen innebär och de rättigheter som personer med funktionsnedsättning har. Kommunen måste också följa upp stödet till de personer som lagen omfattar.

LSS-insatser söker du som är i behov av insatsen. Din vårdnadshavare, gode man eller din förvaltare kan också söka åt dig. För att få söka stöd enligt LSS måste du ha särskilda behov och tillhöra vissa grupper. Dessa grupper kallas också för personkretsar och består av:

  • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
  • personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som innebär att du har betydande svårigheter i vardagen och ett omfattande behov av stöd och hjälp.

Det är viktigt att komma ihåg att även om du har en fastställd diagnos innebär det inte att du automatiskt har rätt till en viss insats. För varje insats du söker gör kommunen en individuell prövning av just dina behov.

Personlig assistans

Är för dig som behöver stöd med dina grundläggande behov.
Stödet planeras och utförs tillsammans med dig.

Ledsagarservice

Är för dig som behöver hjälp med att komma ut i samhället eller
delta i fritidsaktivitet. Exempelvis stöd med att gå till affären,
banken eller besöka vänner.

Kontaktperson

Är för dig som har ett litet kontaktnät och saknar gemenskap
med andra människor. Kontaktpersonen ska ge dig stöd genom
samvaro och hjälp till fritidsaktivitet.

Avlösarservice i hemmet

Är för familjer som behöver avlastning då de lever med en
person med funktionsnedsättning. Familjen ska ges möjlighet
till avkoppling och egna aktiviteter.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Är för dig som önskar ett miljöombyte, eller till familjer som
behöver avlastning. Stödet ges i korttidshem.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Är till för skolungdom över 12 år som behöver tillsyn när
vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Är för barn och ungdomar som på grund av en mycket omfattande funktionsnedsättning inte kan bo kvar i sitt föräldrahem,
trots att olika stödinsatser är prövade.

Bostad med särskild service för vuxna

Är för dig som vill bo i en egen lägenhet och få möjlighet till stöd
med att klara ditt vardagsliv. Det finns två olika former av bostad; gruppbostad och servicebostad. Stödet planeras och utförs tillsammans med dig.

Daglig verksamhet

Är för dig som behöver sysselsättning och möjlighet till en meningsfull arbetsdag som utformas utifrån behov och egna
önskemål. Den ska ge stimulans, utveckling och gemenskap.

Individuell plan

Är för dig som vill ha hjälp av handläggare att samordna om du
har flera stödinsatser. Då upprättas en plan som ska vara till
hjälp

Dina behov prövas enligt metoden IBIC (Individens behov i centrum), som utgår från dina behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet.

Individens behov i centrum (Socialstyrelsens webbplats) Länk till annan webbplats.

Alla insatser enligt LSS är kostnadsfria, men du står för dina personliga kringkostnader. Till exempel betalar den som bor i bostad med särskild service sin egen hyra och mat, sina egna resor och andra kostnader, medan det stöd personalen ger är kostnadsfritt.

För att ansöka om stödinsatsen ringer du kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 eller fyller i den av blanketterna här nedanför som passar bäst in på dig.
(Du räknas som ungdom så länge du går i skola.)

Det är kommunens LSS-handläggare som fattar beslutet. Handläggningstiden, det vill säga från det att ansökan kommer till kommunen till att beslut är fattat, är cirka tre månader. Först gör LSS-handläggaren en personkretsbedömning, och behöver då underlag som styrker eventuell diagnos. Om du har intyg och underlag kan du skicka in dem tillsammans med din ansökan. Det kan till exempel vara läkarintyg, psykologutlåtande, eller för barn och ungdom - pedagogisk utredning.
Sedan görs en bedömning om du har rätt till sökt insats och du får veta beslutet. Kontakta kommunens kundtjänst om du har frågor om handläggningen av din ansökan.

Om du får ett beslut som du inte är nöjd med kan du överklaga beslutet. Då skriver du vilket beslut som du vill överklaga och vad du vill ska ändras. Överklagan skickar du sedan tillsammans med beslutet och utredningen till socialnämnden. Du måste skicka in överklagan senast 3 veckor från det datum som du har fått beslutet. Därefter skickar socialnämnden in din överklagan, tillsammans med ett yttrande från kommunen, till förvaltningsrätten som fattar ett beslut.

Om du vill ha hjälp med din överklagan och hur du ska skriva kan kommunens LSS-handläggare hjälpa dig.

Om du inte är nöjd med förvaltningsrättens beslut kan du överklaga till nästa instans: kammarrätten. Kammarrätten beviljar eller avslår prövningstillstånd, vilket betyder att de bestämmer om du kan få din ansökan prövad igen eller inte. Om du inte får prövningstillstånd gäller förvaltningsrättens beslut. Du kan i särskilda fall överklaga till den sista instansen: högsta förvaltningsdomstolen. De arbetar på liknande sätt som kammarrätten.

Både du som söker stöd och kommunen kan överklaga och söka prövning till nästa instans.

Du som har en insats enligt LSS och vill avsluta den, kan antingen kontakta kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 eller fylla i blanketten Avsluta insats , 264.2 kB.

Stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Du som har en psykisk funktionsnedsättning men inte omfattas av LSS kan söka insatser enligt Socialtjänstlagen.

För att kunna söka insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) måste du ha en lindrig utvecklingsstörning, psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Utifrån dina behov finns det olika former av stöd som du kan få. Du kan till exempel få stöd i hemmet eller en bostad med service.

Stöd i ordinärt boende innebär att du får besök hemma hos dig och vägledning i att få struktur i vardagen. Du får stöd med att göra en plan över rutiner för att exempelvis städa, laga mat eller tvätta kläder. Du kan även få stöd i situationer utanför hemmet med exempelvis kontakter och fritidsintressen. Målet med insatsen är att du så småningom ska klara din vardag självständigt.

Bostad med service innebär att kommunen tilldelar dig en bostad. Där har du både tillgång till stöd i lägenheten och tillgång till gemensamma lokaler med personal och social gemenskap dygnet runt.

Målet är att så långt som möjligt stödja dig i att möta och hantera vardagslivets olika situationer.
Därför får du också hjälp med att göra en plan över rutiner för att exempelvis städa, laga mat eller tvätta kläder. Du kan även få stöd utanför hemmet med att till exempel knyta kontakter och utveckla fritidsintressen.

För att ansöka om en stödinsats kontaktar du kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 eller fyller i formuläret Skicka meddelande, välj Socialt stöd och omsorg.

Du som har en insats enligt socialtjänstlagen och vill avsluta den, kan antingen kontakta kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 eller fylla i blanketten Avsluta insats. , 264.2 kB.

Personligt ombud är frivilligt och kostnadsfritt och vänder sig till människor med psykisk funktionsnedsättning eller till de som under en längre tid lidit av psykisk ohälsa.

Personligt ombud arbetar med personligt stöd och samordning av insatser kring klienten. Personligt ombud är ingen myndighet och vi för inga journaler. Vi svarar inte för vård och behandling. Vår insats är även tidsbegränsad.

Hur arbetar vi?

  • Tillsammans med dig tittar vi på ditt behov av vård, stöd och service.
  • Vi kan vara behjälpliga till att huvudmannens insatser samordnas (vi kan dock inte ändra beslut eller överta huvudmannens ansvar).
  • Vi kan stödja dig i kontakten med myndigheter.
  • Vi kan vara behjälpliga till att du får vård, stöd och service utifrån behov och laglig rätt.
  • Vi har tystnadsplikt.

Har du frågor och funderingar, läs mer på hemsidan www.povasterbotten.se Länk till annan webbplats.

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se