"rootPage" is not defined.

Hemsjukvård

Du som har långvariga behov av hälso- och sjukvård och inte kan uppsöka hälsocentralen kan få hälso- och sjukvårdsinsats...

Rehabilitering och habilitering

Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård som utförs av arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast i kommunens sär...

Hjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att få livet att fungera så bra som möjligt. Det kan handla...

Fotvård

Skellefteå kommun erbjuder fotvård till personer med ålderspension eller sjukersättning (tidigare kallad förtidspension)...

Stöd vid kognitiv sjukdom, demens

Skellefteå kommun erbjuder råd och stöd till personer och anhöriga till personer inom området kognitiv sjukdom, förut äv...

Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård, inklusive rehabilitering och habilitering, som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast i kommunens särskilda boenden, dagliga verksamheter eller hemma hos dig som har svårigheter att uppsöka hälsocentral.

Ansvaret omfattar hela dygnet för dig som är 18 år och äldre. Rehabilitering och habilitering som utförs i hemmet inkluderar förskrivning av hjälpmedel och intyg om bostadsanpassning.

Om du är i behov av läkare kontaktar du din hälsocentral. Kontaktuppgifter till alla hälsocentraler finns på 1177 vårdguidens webbplats Länk till annan webbplats..

Avgiften för ett besök av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal är 200 kronor. Högkostnadsskyddet är 1 150 kronor. Avgiften räknas ihop med avgift för hemtjänst och maxtaxa gäller. Du får betala en avgift på 200 kronor om du inte är hemma vid ett planerat hembesök, den avgiften ingår inte i maxtaxan.

De hjälpmedel som förskrivs av arbetsterapeut eller sjukgymnast får du oftast låna gratis. Vissa hjälpmedel har en självkostnadsavgift.

Klagomål på hälso- och sjukvården: Om du känner att du inte blivit bra bemött eller inte fått rätt vård, kan du vända dig direkt dit du fick vården. De kan bäst förklara vad som har hänt och berätta vad de ska göra för att det inte ska inträffa igen. Du kan också lämna ditt klagomål till kundtjänst eller medicinskt ansvariga i kommunen. Om du vill ha kontakt med en opartisk instans fristående från vården vänder du dig till Patientnämnden i Västerbotten.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, och Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, har ett övergripande ansvar för att vårdtagare får en säker och ändamålsenlig vård samt behandling av god kvalitet.

Du kan få kontakt med medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering via kommunens kundtjänst. Ring 0910-73 50 00 och tryck 1 för socialt stöd och omsorg.

Om du känner att du inte blivit bra bemött eller inte fått rätt vård kan du klaga där du fått vården. Det kan gälla allt från mindre problem till svåra situationer som har lett till skador.
Lämna klagomål och synpunkter till kommunen

Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans dit du kostnadsfritt kan vända dig med frågor som rör all offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Patientnämnden kan:

 • främja kontakt mellan patient och vårdpersonal
 • informera om vilka krav som kan ställas på vården
 • informera om patient- och läkemedelsförsäkringen
 • förmedla annan hjälp åt patienter och personal, om så behövs
 • bidra till kvalitetsutveckling i vården.

Vem kan vända sig till patientnämnden?

Patienter, anhöriga och personal kan vända sig till Patientnämnden när det uppstått problem i vården som inte gått att lösa på plats eller när kontakt önskas direkt med en opartisk instans fristående från vården.

Kontakt

Patientnämnden i Västerbotten
090-785 00 00 (växel)
E-post: patientnamnden@regionvasterbotten.se

Beskriv kortfattat i ett e-postmeddelande vad du vill ha information om eller be en handläggare kontakta dig. Av sekretesskäl kan patientnämnden inte hantera personliga uppgifter via e-post.

Postadress
Patientnämnden
Region Västerbotten
901 89 Umeå

Läs mer om patientnämnden på 1177.se Länk till annan webbplats. Där finns även annan information om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården.

Patientförsäkring

Omfattar allt inom hälso- och sjukvård som kommunen bedriver.

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Västerbotten

Om du råkar ut för en skada i samband med hälso- och sjukvård och vill kräva ersättning för den från patientförsäkringen måste du göra en skadeanmälan. Det är du som bestämmer om du ska anmäla eller inte.

Rätten till patientskadeersättning

Enligt 6§ i patientskadelagen ska patientskadeersättning lämnas för personskada om det är övervägande sannolikt att skadan är orsakad av:

 • undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, under förutsättning att skadan kunnat undvikas genom ett annat utförande eller val av annan åtgärd
 • fel i, eller felaktig hantering av, medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
 • felaktig diagnos
 • överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
 • olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
 • ordination av läkemedel i strid med föreskrifter.

Så här gör du skadeanmälan

Du som har drabbats av en patientskada hos Skellefteå kommun kan vända dig direkt till Länsförsäkringar Västerbotten med en skadeanmälan.

Använd blanketten ”Skadeanmälan patientförsäkring”, som du beställer från Länsförsäkringar Västerbotten, via telefon 090–10 90 00 eller e-post: sakskador@LFvasterbotten.se

Den ifyllda blanketten skickas till:
Länsförsäkringar Västerbotten
Box 153
901 04 Umeå

Du kan även be kommunen hjälpa dig med att anmäla skadan.