Kommunens flyktingmottagning tar emot nyanlända personer och hjälper dem att komma in i det svenska samhället. Vi vill att nya invånares kompetens, kreativitet och arbetskraft ska tas tillvara på bästa sätt.

Till exempel hjälper vi till med att skaffa bostad, förskola, skola och ekonomiskt stöd. Vi ger undervisning i Svenska för invandrare (SFI) och bidrar med information om hur samhället fungerar.

Flyktingmottagningen ansvarar för själva mottagandet, ger stöd och information under den första tiden, stimulerar utvecklingen av integrationsfrämjande aktiviteter i samarbete med relevanta aktörer. I samverkan med berörda parter verkar vi för att göra det möjligt för nyanlända att få sysselsättning och egen försörjning.

Skellefteå kommun har en integrationsplan som säger att kommunen ska:

  • eftersträva kulturell mångfald, genom att ge människor lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund
  • motverka främlingsfientlighet, rasism och diskriminering
  • uppmuntra människor att aktivt delta i föreningsliv och samhällsliv
  • göra Skellefteå till en attraktiv hemkommun för flyktingar och invandrare
  • ge människor från olika kulturer förutsättningar för att försörja sig och förverkliga sina livsmål.

Arbetsförmedlingen ansvarar för nyanländas etablering

Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare. Målet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din egen försörjning.

Läs mer om etableringsprogrammet Länk till annan webbplats.

Skellefteå kommun har en vision om att vara 80 000 invånare år 2030. Ett sätt att nå detta mål är att främja inflyttningen till kommunen. För att inflyttningen ska bli bestående och hållbar krävs att nya invånares kompetens, kreativitet och arbetskraft tas tillvara på bästa sätt. Då stora delar av de nyinflyttade är invandrade så handlar en del av dessa strategiska frågor om vad som brukar kallas integrationspolitik.

Följande åtta fokusområden bedöms vara av särskild vikt för integrationen i Skellefteå idag: ledarskap, tillvarata arbetskraften, vuxenutbildning, barnomsorg och skola, mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, lokalsamhällets engagemang, bostäder och kollektivtrafik.

För en framgångsrik integration krävs lokal förankring och samverkan mellan en mångfald av aktörer inom det offentliga såväl som inom den ideella och privata sektorn.

Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se