"rootPage" is not defined.

Invandring och integration

Ensamkommande barn och unga

Varje år kommer det ensamkommande barn och ungdomar till Sverige som flyr från krig och förföljelse. Antalet barn som ko...

Introduktion i samhället

Du som kommer till Sverige som flykting och invandrare kan få stöd och hjälp att lättare komma in i samhället. Till exem...

SFI, Svenska för invandrare

Utbildningen i svenska för invandrare vänder sig till vuxna invandrare som vill lära sig grunderna i det svenska språket...

Så kan du hjälpa människorna från Ukraina

Det är många som är engagerade och vill hjälpa de människor som har flytt hit från Ukraina. Här får du flera tips på hur...

A practical guide for people from Ukraine

You have arrived in Skellefteå kommun, a municipality with approximately 73 000 Citizens, in the north of Sweden. On thi...

Skellefteå kommun tar emot nyanlända familjer, vuxna och ensamkommande barn och hjälper dem att komma in i det svenska samhället.

Flyktingarna från Ukraina

Vad gäller för de människor som flyr hit från Ukraina? Här nedanför finns kort information och länk till vidare läsning.

I och med kriget i Ukraina har EU:s medlemsstater aktiverat massflyktsdirektivet. Det innebär att personer som flyr från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Tillståndet ger dem möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till förskola och skola för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Ukrainska medborgare kan välja att vistas i Sverige i 90 dagar innan de behöver kontakta Migrationsverket och ansöka om uppehållstillstånd.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Skellefteå kommun har ansvar för att ordna plats för alla barn i förskola och skola. Vi har också ett ansvar för barnens sociala situation, att de lever under trygga förhållanden.

Från den 1 juli 2022 tar kommunerna över ansvaret för att ordna boende till dem som sökt skydd enligt massflyktsdirektivet. Ansvarsövertagandet från Migrationsverket sker successivt under andra halvåret 2022. (Migrationsverket behåller sina övriga ansvarsområden för dessa personer, exempelvis ekonomiskt bistånd.) Läs mer om övertagandet av boendeansvaret här

Om ensamkommande barn och unga anvisas hit, är det kommunen som tar emot dem och ansvarar för boende och omsorg.

Flyktingmottagningen

Kommunens flyktingmottagning tar emot familjer och enskilda med uppehållstillstånd som anvisas till kommunen. Vi kan till exempel hjälpa till med att skaffa bostad, förskola, skola och ekonomiskt stöd och bidrar med information om hur samhället fungerar.

Vi tar även emot ensamkommande barn och unga som anvisas hit direkt efter ankomst till Sverige. Vi ansvarar då för boende och omsorg både under själva asylprocessen och under tiden med uppehållstillstånd.

Flyktingmottagningen ger stöd och information under den första tiden för att göra det lättare att komma in i det svenska samhället. Tillsammans med andra aktörer uppmuntrar vi integrationsfrämjande aktiviteter samt möjliggör för nyanlända att få sysselsättning och egen försörjning. Vi vill att nya invånares kompetens, kreativitet och arbetskraft ska tas tillvara på bästa sätt.

Arbetsförmedlingens etableringsprogram

Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret för nyanländas etablering vad gäller arbete och utbildning. Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare. Målet är att deltagare så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin egen försörjning.

Läs mer om etableringsprogrammet Länk till annan webbplats.

Skellefteå kommun vill främja inflyttningen till kommunen. För att inflyttningen ska bli bestående och hållbar krävs att nya invånares kompetens, kreativitet och arbetskraft tas tillvara på bästa sätt. Då stora delar av de nyinflyttade är invandrade så handlar en del av dessa strategiska frågor om vad som brukar kallas integrationspolitik.

Följande åtta fokusområden bedöms vara av särskild vikt för integrationen i Skellefteå idag: ledarskap, tillvarata arbetskraften, vuxenutbildning, barnomsorg och skola, mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, lokalsamhällets engagemang, bostäder och kollektivtrafik.

För en framgångsrik integration krävs lokal förankring och samverkan mellan en mångfald av aktörer inom det offentliga såväl som inom den ideella och privata sektorn.

Skellefteå kommuns integrationsplan säger att kommunen ska:

  • eftersträva kulturell mångfald, genom att ge människor lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund
  • motverka främlingsfientlighet, rasism och diskriminering
  • uppmuntra människor att aktivt delta i föreningsliv och samhällsliv
  • göra Skellefteå till en attraktiv hemkommun för flyktingar och invandrare
  • ge människor från olika kulturer förutsättningar för att försörja sig och förverkliga sina livsmål.

Informationsverige.se -
guiden till svenska samhället

Informationsverige.se är en webbplats med tydlig och korrekt samhällsinformation på tio språk som riktar sig till asylsökande och nyanlända. Helt enkelt en guide till hur det svenska samhället fungerar.

Informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se