"rootPage" is not defined.

Invandring och integration

Ensamkommande barn och unga

Varje år kommer det ensamkommande barn och ungdomar till Sverige som flyr från krig och förföljelse. Antalet barn som ko...

Introduktion i samhället

Du som kommer till Sverige som flykting och invandrare kan få stöd och hjälp att lättare komma in i samhället. Till exem...

SFI, Svenska för invandrare

Utbildningen i svenska för invandrare vänder sig till vuxna invandrare som vill lära sig grunderna i det svenska språket...

Skellefteå kommun tar emot nyanlända familjer, vuxna och ensamkommande barn och hjälper dem att komma in i det svenska samhället.

Flyktingmottagningen

Kommunens flyktingmottagning tar emot familjer och enskilda med uppehållstillstånd som anvisas till kommunen. Vi kan till exempel hjälpa till med att skaffa bostad, förskola, skola och ekonomiskt stöd och bidrar med information om hur samhället fungerar.

Vi tar även emot ensamkommande barn och unga som anvisas hit direkt efter ankomst till Sverige. Vi ansvarar då för boende och omsorg både under själva asylprocessen och under tiden med uppehållstillstånd.

Flyktingmottagningen ger stöd och information under den första tiden för att göra det lättare att komma in i det svenska samhället. Tillsammans med andra aktörer uppmuntrar vi integrationsfrämjande aktiviteter samt möjliggör för nyanlända att få sysselsättning och egen försörjning. Vi vill att nya invånares kompetens, kreativitet och arbetskraft ska tas tillvara på bästa sätt.

Arbetsförmedlingens etableringsprogram

Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret för nyanländas etablering vad gäller arbete och utbildning. Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare. Målet är att deltagare så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin egen försörjning.

Läs mer om etableringsprogrammet Länk till annan webbplats.

Vad har flyktingarna rätt till enligt EUs massflyktsdirektiv?
Massflyktsdirektivet innebär att personer som flyr från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Tillståndet ger dem möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till förskola och skola för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Ukrainska medborgare kan välja att vistas i Sverige i 90 dagar innan de behöver kontakta Migrationsverket och ansöka om uppehållstillstånd.
Läs mer på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilket ansvar har kommunen för dem som flyr hit?
Skellefteå kommun har ansvar för att ordna plats för alla barn i förskola och skola. Vi har också ett ansvar för barnens sociala situation, att de lever under trygga förhållanden.

Under 2022 tog kommunerna över ansvaret för att ordna boende till dem som sökt skydd enligt massflyktsdirektivet. (Migrationsverket behåller sina övriga ansvarsområden för dessa personer, exempelvis ekonomiskt bistånd.)

Om ensamkommande barn och unga anvisas hit, är det kommunen som tar emot dem och ansvarar för boende och omsorg.

Vill du hjälpa människorna från Ukraina?
Här följer några tips.

Vän i Skellefteå är ett nätverk som vill skapa möjligheter för människor att träffas: Vän i Skellefteå på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mötesplatsen Vän i Skellefteå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är öppet torsdagar klockan 16 -19 på St Olovsgården.

Du kan även kontakta en lokal församling, Röda korset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Rädda barnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Tusen systrar om du vill bli volontär eller hjälpa till.

Om du vill skänka saker kan du vända dig till privata grupper och initiativ som t.ex. Skellefteå med Ukraina.

Vill du hjälpa en enskild människa eller familj?
Det behövs alltid flera kontaktpersoner, kontaktfamiljer, familjehem och gode män. Läs mer om våra frivilliga uppdrag: Vill du hjälpa en medmänniska? Du behövs! Länk till annan webbplats.

Skellefteå kommun vill främja inflyttningen till kommunen. För att inflyttningen ska bli bestående och hållbar krävs att nya invånares kompetens, kreativitet och arbetskraft tas tillvara på bästa sätt. Då stora delar av de nyinflyttade är invandrade så handlar en del av dessa strategiska frågor om vad som brukar kallas integrationspolitik.

Följande åtta fokusområden bedöms vara av särskild vikt för integrationen i Skellefteå idag: ledarskap, tillvarata arbetskraften, vuxenutbildning, barnomsorg och skola, mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, lokalsamhällets engagemang, bostäder och kollektivtrafik.

För en framgångsrik integration krävs lokal förankring och samverkan mellan en mångfald av aktörer inom det offentliga såväl som inom den ideella och privata sektorn.

Skellefteå kommuns integrationsplan säger att kommunen ska:

  • eftersträva kulturell mångfald, genom att ge människor lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund
  • motverka främlingsfientlighet, rasism och diskriminering
  • uppmuntra människor att aktivt delta i föreningsliv och samhällsliv
  • göra Skellefteå till en attraktiv hemkommun för flyktingar och invandrare
  • ge människor från olika kulturer förutsättningar för att försörja sig och förverkliga sina livsmål.

Informationsverige.se -
guiden till svenska samhället

Informationsverige.se är en webbplats med tydlig och korrekt samhällsinformation på tio språk som riktar sig till asylsökande och nyanlända. Helt enkelt en guide till hur det svenska samhället fungerar.

Informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.