"rootPage" is not defined.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten ska genom förebyggande arbete och skadeavhjälpande åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomför räddningstjänsten tillsyn, utbildningar och informationsinsatser. För de skadeavhjälpande uppgifterna finns det tio räddningsstyrkor inom kommunen som ständigt är beredda att vara till din hjälp då det inträffar en olycka.

Räddningstjänsten består av tio brandstationer och ett räddningsvärn som är placerade runt om i kommunen. Den största brandstationen finns i centrala Skellefteå. Där arbetar all heltidsanställd personal. Övriga brandstationer finns i tätorter utanför centralorten. Dessa brandstationer har alla en egen fordonspark och beredskapspersonal.

Räddningschef är Mattias Hagelin och verksamheten Räddningstjänst består av två enheter; enheten Räddningsinsats och enheten Brandskydd och farliga ämnen.

Räddningstjänstens arbete kan delas in i fyra faser:

 • Information och rådgivning i brandskyddsfrågor.
 • Tillsyn av brandskyddet enligt lag om skydd mot olyckor, t ex i hotell, publika lokaler, vårdanläggningar, industrier och skolor.
 • Besluta om tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor.
 • Riskhantering.
 • Remissinstans till andra myndigheter i fråga om tillstånd; offentlig tillställning, alkoholtillstånd och byggnadslov.

 • Övning inför insatser.
 • Insatsplanering.
 • Taktik och metodutveckling.
 • Underhåll av utrustning.
 • Insatser vid olyckor där räddningstjänsten behövs, t ex vid brand, trafikolyckor, drunkningstillbud, utsläpp av farliga ämnen, rädda nödställda m.m.

 • Olycksundersökning och olycksutredningar.
 • Restvärdesräddning efter olyckor.

Karta insatstider och stationer

Karta insatstider och stationer

0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se