Fyra frågor om hållbarhet – Trafikplanering i Skellefteå kommun

Elin Blom, Jerry Näsström, Anton Åberg och Petra Bassioukas Hanseklint, trafikingenjörer på Skellefteå kommun

"När vi bygger ny infrastruktur eller gör om befintlig bygger vi för framtiden. "

Hur arbetar ni i er dagliga verksamhet med hållbarhet?
Vi på trafikverksamheten arbetar med att öka andelen hållbara resor genom att öka trafiksäkerheten, bygga ut och ihop gång- och cykelvägnätet och planera kollektivtrafiken i Skellefteå kommun.

Vad är viktigast i er verksamhet för att våra invånare ska få ett gott liv?
För oss är det viktigt att vi ser till hela resan, det vill säga att vi planerar och bygger utifrån att hela reskedjan ska fungera, oavsett färdmedel. Det handlar till exempel om att det ska gå att ta sig till och från hållplatsen på ett bra sätt eller att du hittar parkering när du kommit fram till ditt resmål.

Vilka utmaningar möter ni i er verksamhet?
Det tar alltid lång tid från projektering till färdigställande, vilket gör att vi måste ligga många steg framför i planeringen för att ha en chans att möta de behov som uppstår och ibland förändras förutsättningarna eller behoven under resans gång. Frågan om finansiering är också en faktor som styr, eftersom den budget som anslagits ska räcka till väldigt mycket och det blir då en fråga om vad som ska prioriteras. Många bra idéer blir aldrig verklighet på grund av att det finns mycket annat nödvändigt som går före.

Vad är framtidens utmaning för er?
Skellefteå står inför en stor tillväxt som bland annat kommer att leda till ett ökat transportbehov både när det gäller persontransporter och godstransporter. För att trafiksystemet ska fungera måste vi bygga infrastruktur som möjliggör för Skellefteborna att gå och cykla kortare sträckor samtidigt som det i kommunens starkaste stråk ska finnas ett gott kollektivtrafikutbud som kan konkurrera med bilen.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: