Markanvisningstävling Anderstorg

Skellefteå har ett stort behov av bostäder för att kunna möta den efterfrågan som kommit i och med Skellefteås stora samhällsomvandling. Anderstorg är ett av flera viktiga områden för att tillgodose det bostadsbyggande som behövs för att nå befolkningsmålet i Skellefteå kommun med 90000 invånare till år 2030.

För mer information, läs igenom Säljprospekt Anderstorg.

För att delta i markanvisningstävling ska intresserade bostadsutvecklare fylla i formuläret samt ta del av riktlinjerna som du hittar nedan.

Vår vision

Anderstorg ska vara ett välkomnande och levande område med hållbarhet och innovation i fokus. Planeringen utgår ifrån människan, där boendemiljöer med höga kvalitéer samt närhet till en enkel och hållbar vardag ska prägla Anderstorg. Lekfulla utemiljöer, närhet till grönska och säkra trafikmiljöer ska ge goda förutsättningar för en bra och trygg livsmiljö.

En funktionsblandning av verksamheter och bostäder i samma område ger möjlighet till närhet, rörelse och stärker kopplingarna till resten av Anderstorp stadsdel, Anderstorpsgymnasiet, campusområdet och Sörböle stadsdel.

Gestaltning

Anderstorg ska få en tydligare stadskaraktär med liv och rörelse. Området ska vara lättorienterat och upplevas tryggt och trivsamt såväl för boende som för dem som passerar och besöker Anderstorg.

Bebyggelsens skala ska hjälpa till att skapa väldefinierade offentliga rum. Byggnadshöjderna ska anpassas för att skapa olika typer av gaturum med goda och skiftande ljusförhållanden för bostäder, gator och gårdar.

Fasadernas utformning ska bidra till att skapa ett vackert och intressant gaturum som uppfattas som tryggt och inbjudande.

Läs mer om gestaltning i prospektet. , 1 MB.

Robusta och innovativa system som ger kvalitet för en långsiktig förvaltning som utformar området för nästa generation kommer att premieras. Innovationen kan också speglas i boendeformerna, mobilitetslösningar och i de gemensamma ytorna.

Hållbart byggande

Skellefteå kommun arbetar aktivt för ett hållbart stadsbyggande och har för detta utarbetat riktlinjer för hållbart byggande i Skellefteå.

Träbyggnadsstrategi

Strategin säger att trä alltid ska prövas i samtliga kommunkoncernens bygg- och anläggningsprojekt, även vid privat exploatering av kommunens mark.

Här kan du ta del av träbyggnadsstrategin. , 848.6 kB.

Ett Skellefteå för alla

Vårt samhälle ska vara till för alla. Det handlar till exempel som att förbättra tillgängligheten så att miljöer och samhällsfunktioner fungerar för alla invånare och besökare.

Här kan du läsa mer om Ett Skellefteå för alla.

Det är andra gången som en markanvisningstävling för området Anderstorg anordnas då projektet av olika anledningar inte kunnat fullföljas enligt tidigare utformning och tidplan. För att stärka genomförbarheten i projektet under rådande omständigheter i omvärlden, har kommunen ändrat förutsättningarna för uppförandet av bostäder inom planområdet.

Kommunen kommer i egen regi uppföra mobilitetshuset där aktören kommer erbjudas friköp av parkeringsplatser till en kostnad om 100 000 kronor per parkeringsplats. Tomträttsupplåtelse kommer också att erbjudas för den mark där hyresrätter uppförs.

I och med dessa förändringar vill kommunen ge aktörer möjligheten att lämna in förslag för vad de önskar uppföra på Anderstorg.

Hur ser tidsplanen ut?

  • 19 juni 2023 startade tävlingen.
  • 11 augusti 2023 är sista inlämningsdag.
  • Målsättningen är att tilldelningen av markanvisningar för området tillkännages under september 2023.
  • Under september 2023 - januari 2024 genomförs ett gemensamt utformningsarbete mellan Skellefteå kommun och de exploatörer som tilldelats markanvisningar.
  • Senast under februari - mars 2024 förväntas bygglovshandlingar lämnas in till kommunens bygg- och miljönämnd.
  • Byggstart senast tredje kvartalet 2024.

Vart skickar jag mitt tävlingsbidrag?

Tävlingsbidrag mejlas till kundtjanst@skelleftea.se, ange ”Anderstorg markanvisningstävling” i adressfältet.

Ytterligare frågor?

Kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst 0910-73 50 00 eller kundtjanst@skelleftea.se.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se