1. BR035 Urban healing

Återupplivningen av Scharins visar hur en genomtänkt integre­ ring av natur och hållbara metoder kan höja livskvaliteten för de boende samtidigt som man bevarar och hyllar den lokala miljön.

Skissbild med människor på en brygga vid vattenFörstora bilden
Översiktsbild av området som visar husens formationer och hur skog och natur omsluter områdetFörstora bilden
Skissbild, collage som visar människor som umgås, byggen i trä, barn som leker och badar beroende på årstid.Förstora bilden

Koncept

I hjärtat av projektet ligger konceptet med en grön kor­ ridor som sömlöst väver genom området, länkar det till den omgivande naturen och säkerställer en sömlös blandning mel­ lan urbana och naturliga miljöer. Projektets innovativa tillvägagångssätt innebär att man etable­ rar en saneringsskog och växthus som spelar en avgörande roll för att rena platsen från gifter. Dessutom erbjuder platsen en varierad blandning av typologier och tjänster med ett över­ flöd av rekreationsmöjligheter under hela året, vilket främjar samhällsengagemang och aktivt engagemang med omgivning­ en.

Texten är en översättning via AI av arkitektbyråernas engelska text.

Scharin's Revive represents how a thoughtful integration of nature and sustainable practices can elevate the quality of life for residents while preserving and celebrating the local environment.
At the heart of the project lies the concept of a green corridor, seamlessly weaving through the area, linking it to the surrounding nature and ensuring a seamless blend between urban and natural environments.
The project's innovative approach involves the establishment of a remediation forest and greenhouses that play a crucial role in purifying the site from toxicity.
Moreover, the site offers diverse mix of typologies and services with abundance of recreational opportunities throughout the year, fostering community involvement and active engagement with the surroundings.