10. UF212 Live by the sawmill

Träindustrin är beroende av trädets livscykel. Först som en grodd som sträcker sig mot himlen och långsamt växer till ett träd. Skogen, med träd som reser sig höga, mossbeklädd mark, svampar och stenar. Sedan huggs trädet ner, timret samlas i prydliga högar. Virket används, sågas upp av sågen, transporteras till en ny plats. Groddarna sätts sedan tillbaka i marken och cykeln återföds.

Skissbild med människor på en brygga vid vattenFörstora bilden
Översiktsbild av området som visar husens formationer och hur skog och natur omsluter områdetFörstora bilden
Skissbild, collage som visar människor som umgås, byggen i träFörstora bilden

Koncept

Förslaget Live by the sawmill tar hänsyn till platsens historia samtidigt som det utvecklar och förstärker Skellefteås position som en ledande trästad. Genom ett abstrakt och associativt koncept om träindustrins cirkularitet skapas bostadsområden med ett varierat utbud av bostäder och attraktiva offentliga platser.

Texten är en översättning via AI av arkitektbyråernas engelska text.

The wood industry relies on the life cycle of the tree. At first, as a sprout reaching for the sky, slowly growing into a tree. The forest, with trees rising tall, moss-covered ground, mushrooms, and stones. The wood is then cut down, the timber rallied up in tidy piles. The timber is being used, shopped up by the saw, transported to a new location. The sprouts are then put back in the ground, and the cycle is reborn.

The proposal Live by the sawmill takes the sites history into account while developing and reinforcing Skelleftea’s position as a leading wooden city. Through an abstract and associative concept about the circularity of the wood industry, the residential areas are created with a varied range of housing, attractive public spaces.