11. UH151 Älvsia

ÄLVSIA är en ny levande stadsdel där älven möter staden, invånarna möter elementen och där gränserna mellan stad och natur är flytande. Syftet med projektet är att planera och utveckla ett nytt bostadsområde och en park intill Skellefteälven. En utveckling i synergi med naturens återväxt och processen att återta ett område som tidigare använts och ägts av industrin.

Skissbild med människor på en brygga vid vattenFörstora bilden
Översiktsbild av området som visar husens formationer och hur skog och natur omsluter områdetFörstora bilden
Skissbild, illustration Förstora bilden

Koncept

Älvsia introducerar nya byggprinciper och nya sätt att leva, tillsammans med vatten och natur. Vi förhåller oss till historien och med naturen i åtanke. Genom att skapa nya mötesplatser vill vi att Älvsia ska bli en naturlig del av Ursviken och för hela regionen. En levande, urban plats som blomstrar i samspel med naturen.

Vid sidan av älven, det är vad Älvsia betyder.

Texten är en översättning via AI av arkitektbyråernas engelska text.

ÄLVSIA is a new livable neighborhood where the river meets the town, the inhabitants meet the elements, and where the limits between urban and nature are fluid. The aim for the project is to plan and develop a new residential area and park next to the Skellefteå river. A development in synergy with the regrowth of nature and the process of reclaiming an area previously used and owned by industry. Älvsia is introducing new building principles and new ways to live, together with water and nature. Relating to history and with nature in mind. By introducing new meeting points we want Älvsia to become a natural part of Ursviken, and for the whole region. A livable, urban place that flourish with nature.

By the side of the river, that's what Älvsia means.