5. KF898 Nordic Nexus

På en mötesplats av olika tillstånd och potentialer försöker vi skapa en ny nod i en holistisk miljö, en ny mötesplats mellan land och vatten, en byggd miljö och natur, förflutet, nutid och framtid.

Skissbild med människor på en brygga vid vattenFörstora bilden
Översiktsbild av området som visar husens formationer och hur skog och natur omsluter områdetFörstora bilden
Skissbild, collage som visar lägenheterFörstora bilden

Koncept

Vårt projekt syftar till att skapa en levande, självförsörjande stadsdel nära Skellefteå, Sverige, i polcirkeln. Det erbjuder inkluderande utrymmen för socialt umgänge, aktiviteter och utforskning, med en solid koppling till vatten och natur. En forskningsstation som tar fasta på det industriella förflutna kommer att ta itu med föroreningarna och utforska miljövänliga lösningar. Vår vision är att bygga ett blomstrande samhälle som välkomnar nya medlemmar, återställer marken och främjar socialt umgänge genom välintegrerade gemensamma utrymmen och byggnader med blandad användning.

Texten är en översättning via AI av arkitektbyråernas engelska text.

On a meeting ground of different states and potentials, we seek to create a new node in a holistic environment, a new meeting point between land and water, a built environment and nature, past, present, and future. Our project aims to create a vibrant, self-sufficient neighborhood near Skellefteå, Sweden, in the Arctic Circle. It offers inclusive spaces for socializing, activities, and exploration, with a solid connection to water and nature. Embracing the industrial past, a research station will address the contamination and explore eco-friendly solutions. Our vision is to build a thriving community that welcomes new members, restores the land, and fosters socialization through well-integrated common spaces and mixed-use buildings.