8. PQ136 Hello Neighbor

Den höga tillväxttakten i Skellefteå, i kombination med en stor efterfrågan på bostäder, riskerar att skapa tillfälliga samhällen med service som inte syftar till att integrera människor... I den framtida utvecklingen av Skellefteå kommer därför integration och sociala nätverk att bli viktiga frågor för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Skissbild med människor på en brygga vid vattenFörstora bilden
Översiktsbild av området som visar husens formationer och hur skog och natur omsluter områdetFörstora bilden
Skissbild, collage som visar hur ett bostadsområde ser ut under dagen och nattenFörstora bilden

Koncept

Arkitekten pekar på vikten av integration för att skapa ett hem i ett snabbt växande samhälle: från grannskapsskalan ner till sociala interaktioner och utbyten mellan boende i samma hyreshus. Från att integrera det omgivande landskapet till att skapa lokala livsmiljöer för djur och mikroorganismer, vilket resulterar i ett område som kretsar kring mötesplatser, en plats där du kan träffa din granne - människor såväl som djur och natur.

Texten är en översättning via AI av arkitektbyråernas engelska text.

The high growth rate in Skellefteå, combined with a large demand for housing, risks creating temporary communities with services that do not aim to integrate people.. In the future development of Skellefteå, integration and social networks will, therefore, become essential issues to create a long-term sustainable community.

The architect points out the importance of integration in creating a home in a rapidly growing society: from the neighborhood scale down to social interactions and exchanges between residents in the same apartment building. From integrating the surrounding landscape to creating local living environments for non-humans, resulting in an area that revolves around meeting places, a place where you can meet your neighbour – humans as well as and non-humans.