Ärendehanteringsmodell för ärenden som bryter mot kommunens regler för bidrag

Skellefteå kommun har en organisation för hantering av bidrag. Kultur- och fritidskontoret har på uppdrag av fritidsnämnden tagit fram en modell för hur ärenden ska hanteras av förvaltningen om en förening eventuellt bryter mot kommunens regler för bidrag. Nedan följer en kortfattad beskrivning av ärendehanteringsmodellen.

  1. Ärende inkommer till kommunen
    Ett ärende kan inkomma till kommunen från flera olika håll, exempelvis via ett fysiskt möte, ett telefonsamtal, ett mail, ett brev, en visselblåsning eller via kommunens kommunikationskanaler. Ett ärende kan anmälas av en privatperson, en medlem i förening, ett förbund eller av en aktiv. Ärenden kan också vara av olika karaktär – större eller mindre i omfång, mer eller mindre akuta och mer eller mindre allvarliga. Ärenden som handlar om lagbrott eller oro för att någon far illa kräver särskild hantering.

  2. Bedömning om ärendet bryter mot bidragsnormerna eller inte
    Med stöd av bidragsnormerna avgörs det om ärendet bryter mot dessa eller inte.
Bilden beskriver kortfattat hur processen av ärendehanteringsmoddelen går till.Förstora bilden

Processen på bilder beskriver kortfattat hur ärendehanteringsmoddelen går till.

Om ärendet inte bedöms bryta mot bidragsnormerna bevaras frågan och ärendet kategoriseras som avslutat

Om ärendet bedöms bryta mot reglerna för bidrag, måste åtgärder vidtas. Berörd nämnd ska informeras och där beslut också fattas om vilken påföljden blir. Finns samverkanspart (exempelvis specialidrottsförbund, RF-SISU eller Folkbildningsrådet) kopplas dessa in i ärendet.

Efter dialog med berörd förening återkommer föreningen tillsammans med eventuell samverkanspart och presenterar en åtgärdsplan. Om nämnden bedömer den presenterade åtgärdsplanen som tillräcklig avslutas ärendet. Om åtgärdsplanen däremot inte bedöms vara tillräcklig kan nämnden besluta om ytterligare åtgärder, tillexempel indragna bidrag.

Senast uppdaterad: