Skellefteå kommuns grafiska profil

För att vi ska lyckas skapa ett starkt och funktionellt varumärke krävs noggrannhet och tydliga riktlinjer för hur vi ska tänka och agera i olika situationer. En del av detta handlar om att konsekvent använda våra visuella signaler när vi kommunicerar.

Följande avsnitt beskriver Skellefteå kommuns grafiska profil. Det vill säga, det visuella uttryckssätt som vi alltid ska använda när Skellefteå kommun som organisation är avsändare. Det skapar tydlighet för våra målgrupper vem som är avsändare samt trygghet och trovärdighet i alla våra relationer.

I manualen hittar du information och riktlinjer för hur vi inom Skellefteå kommun arbetar visuellt i vår kommunikation samt gott om exempel för att levandegöra och ge inspiration.

Inledning

Alla verksamheter, förvaltningar och projekt som ägs och drivs av kommunen ska verka inom kommunens grafiska profil. Detta skapar en tydlighet för målgrupperna, både lokalt och utanför kommungränsen, att verksamheten är kommunal och helt eller delvis drivs med skattemedel.

Två eller flera grafiska profiler blandas aldrig.

Särprofilering

I vissa fall, när det finns specifika och starka skäl att frångå den ordinarie profilen, finns utrymme att skapa särprofilering trots att verksamheten helt eller delvis drivs av kommunen. Beslut om särprofilering baseras på en checklista som från olika perspektiv bedömer det aktuella fallet. Frågan om särprofilering bereds och beslutas av det strategiska kommunikationsteamet eller kommunens ledningsgrupp.

Checklistan behandlar följande områden:

 • Ägarperspektiv
 • Målgrupp
 • Marknad
 • Konkurrens
 • Verksamhet
 • Framtidsplaner

Kommunala bolag

För bolag som Skellefteå kommun äger finns två olika förhållningssätt när det gäller profilering.

Nivå 1 - Skellefteå kommuns profil

Gäller för helägda kommunala bolag med verksamhet som inte är kommersiellt inriktad direkt mot konsument och endast erbjuder samhällsservice. Samt bolag med en administrativ funktion t ex Skellefteå Stadshus AB.

Nivå 2 - Alltid egen profil

Gäller för kommunala bolag med en extern marknad och som inte bara erbjuder ren samhällsservice.

Tonalitet handlar inte så mycket om vad vi kommunicerar utan främst hur vi kommunicerar. Tonaliteten förstärker vårt budskap och kan sägas vara Skellefteå kommuns personlighet.

Det är viktigt att tonaliteten genomsyraralla delar av kommunikationen, såväl det visuella som det språkliga, och är samstämmig oavsett kanal. De nyckelbegrepp som beskriver vår tonalitet är:

Äkta

Kommunikationen från Skellefteå kommun ska kännas ärlig och äkta. Vi ska bygga trovärdighet. Om vi påstår något ska vi också kunna bevisa det. Ett nära, enkelt och öppet tilltal bjuder in mottagaren och inger förtroende.

Engagerande

Vi ska vara engagerade i det vi kommunicerar. Det vi väljer att kommunicera ska vara till nytta för och engagera målgruppen. Använd och exemplifiera hellre med verkliga än konstruerade situationer och personer. Kommunikationen ska visa att vi bryr oss om och har förståelse för mottagaren.

Tydlig

Vi ska vara tydliga i all kommunikation. Mottagaren ska aldrig behöva fundera på vem som är avsändare eller till vem vi vänder oss. Och det ska vara enkelt att förstå och ta till sig budskapet. Otydlig kommunikation är lika med ofärdig kommunikation.

”Det är viktigt att tonaliteten genomsyrar alla delar av kommunikationen, såväl det visuella som det språkliga.”

Grafisk profil

Vår logotyp, kommunvapnet tillsammans med ordbilden Skellefteå kommun, är den gemensamma symbolen och kännetecknet för all kommunal verksamhet. Den samlar alla våra förvaltningar, nämnder, tjänster och projekt under sig.

Logotypen ska alltid användas som avsändarmärke i all vår kommunikation, oavsett vilken verksamhet det gäller. Användandet ska på ett tydligt sätt visa att det är vi, Skellefteå kommun, som är avsändare.

Logotypen, kommunvapnet tillsammans med texten Skellefteå kommun, får inte beskäras, typograferas om, färgsättas annorlunda eller på annat sätt förändras utifrån originalen.

Det är inte tillåtet att skapa egna logotyper.

Du kan ladda ner logotyper och kommunvapen längst ner på sidan, under plusboxar "logotypvarianter", "kommunvapnet".

Vi ska i all kommunikation tydligt visa att det är Skellefteå kommun som är avsändare. Detta gör vi genom att alltid använda vår logotyp som avsändarmärke.

I vissa fall behöver vi även visa vilken förvaltning eller nämnd som står bakom kommunikationen. I våra dokumentmallar finns förvalda fält där detta kan fyllas i. I exempelvis trycksaker, annonser, skyltar och digitala presentationer kan verksamhetstillhörighet visas i text enligt bildexemplen nedan.

Tänk på att alltid göra en bedömning om verksamhetstillhörighet är viktig för målgruppen. I de allra flesta fall räcker det med att vi använder Skellefteå kommun som avsändare.

A. Exempel entréskylt. Entréskylt med logotypen tillsammans med förvaltningsnamn.

B. Exempel informationsskylt. Skylt med direktlänk till verksamheten i anslutning till logotypen.

C. Exempel trycksak. Trycksak där både logotypen och förvaltningsnamnet anges.

Bildexempel på hur Skellefteå kommuns logotyp ska användas

Skellefteå kommun och platsvarumärket

Kommunorganisationen är en viktig del av platsen Skellefteå. Ibland kan det därför vara betydelsefullt att visa det. Detta gör vi genom att använda platsvarumärkets etikettlösning. Instruktioner om hur etiketten används finns i platsvarumärkets grafiska profil.

Det är inte tillåtet att använda platsvarumärket som huvudavsändarmärke av kommunal verksamhet. All kommunal verksamhet ska enligt grundprincipen förpackas i kommunorganisationens grafiska profil.

Platsvarumärkets profil används dock med fördel i sammanhang där många olika aktörer är inblandade i kommunikationen eller vid speciella sammanhang där förutsättningarna ger utrymme för särprofilering. Exempelvis i marknadsenhetens arbete där platsens totala erbjudande presenteras.

Konsultera alltid med kommunikationsteamet om det råder osäkerhet kring reglerna.

Bildexempel på hur platsvarumärkets profil kan användas

Exempel på användning av platsvarumärket. Kommunal kommunikation med platsvarumärkets etikettlösning.

Samprofilering sker när en annan avsändare, identifierat i en
egen logotyp som inte tillhör Skellefteå kommun, står som
avsändare tillsammans med Skellefteå kommuns logotyp.

För samarbeten behövs i princip aldrig någon unik grafisk identitet eller gemensam logotyp. Det räcker oftast med namnet på samarbetet i kombination med varje aktörs logotyp. Det är innehållet i samarbetet – vad det ska uppnå och de insatser som genomförs – som är det centrala och det som ska kommuniceras.
Kontakta alltid, redan i uppstarten av ett samarbete med andra avsändare, informationsenheten för konsultation.

Exempel på samprofilering

Exempel på samprofilering - logotyperFörstora bilden

A. Exempel på samprofilering med logotyper. Om utrymme finns ska i första hand aktörernas logotyper användas

Exempel samprofilering - textFörstora bilden

B. Exempel på samprofilering utan logotyper. Vid samarbeten där det finns
många aktörer, kan man använda enbart aktörens namn. Detta görs i samspråk med berörda aktörer.

En enhetlig och god typografi är en viktig del i all skriven kommunikation. God typografi hjälper till att göra texter lättlästa och tillgängliga. Dessutom stärker ett konsekvent användande vår avsändaridentitet och igenkänning.

Typografin delas in i tre områden, profil-, vardags- och alternativ typografi. Bakgrunden till detta är att vi i alla situationer ska kunna arbeta professionellt och konsekvent med typografi oberoende av teknik, programvara, tillgång till typsnitt eller vilken detaljkunskap vi har. Primärt använder vi vårt profiltypsnitt Open Sans.

 

Profiltypografi

Som profiltypsnitt använder vi Open Sans, som har hög läsbarhet både på skärm och i tryck. Profiltypsnittet används därför vid såväl produktion av webb och digitala applikationer som till trycksaker, annonser, skyltar, presentationer och displaymaterial som exempelvis rollups, banderoller och annat utställningsmaterial.

Open Sans är ett modernt och mångfacetterat typsnitt som finns tillgängligt i många olika vikter och skärningar. Typsnittet passar därför både i kortare texter som rubriker och bildtexter, och även vid sättning av längre texter.

 

Vardagstypografi

Som vardagstypsnitt använder vi två olika typsnitt: Arial och Times New Roman. Vardagstypsnitten används i alla kontorsmallar för texthantering. Båda vardagstypsnitten ger bra förutsättningar för god och varierad typografi. Typsnitten har dessutom god tillgänglighet och finns i de allra flesta datorer. Detta gör att det fungerar utmärkt när man ska skicka digitala textfiler till andra, utan att riskera att texter flödar om på grund av att mottagaren saknar det typsnitt som används.

 

Alternativ typografi

Får man använda något annat typsnitt? Ja, ibland kan man faktiskt göra det. Vid produktioner som har ett större omfång, exempelvis tidningar eller magasin, kan det vara till fördel att variera typografin för att skapa ett mer levande uttryck. Dock ska val av alternativ typografi alltid ske professionellt och får endast göras där det finns särskilda skäl att frångå grundprinciperna. Tillfällen när alternativ typografi kan användas som variation är i exempelvis citat, bildtexter och utvalda rubriker.

Typografi ger kreativ frihet

Typografi kan ge positiv effekt på det visuella intrycket. Tänk på att typografin kan användas på många olika sätt och på så vis sätta sin egen prägel på materialet utan att frångå reglerna i den grafiska profilen. Olika sätt att arbeta med typografi ger kreativ frihet.

Fotografiskt och rörlig bild är en viktig del av Skellefteå kommuns kommunikation. Rätt bildmaterial förstärker och förtydligar innehållet. Fel bildval kan däremot ha motsatt effekt. Ett starkt och genomarbetat bildmanér hjälper med andra ord till att stärka vårt budskap och skapa igenkänning.

Att välja bilder är många gånger en komplicerad och ibland svår process. För att underlätta arbetet har vi tagit fram några punkter nedan som beskriver vårt bildmanér och kan vara till hjälp vid val av bilder.

Äkta

Våra bilder speglar Skellefteå kommun och våra verksamheter på ett verkligt och rättvist sätt. Vi vill visa oss som vi är och undviker bilder som är arrangerade på ett sätt som upplevs onaturligt, tillrättalagt eller klichéartat.

Engagerande

Våra bilder visar att det är människor av all olika slag som bygger, formar och berikar Skellefteå kommun. Igenkänningen engagerar och bygger stolthet. Om möjligt har bilderna en lokal förankring vad gäller både miljöer och personerna på bild.

Tydliga

Våra bilder bär sitt budskap. De används inte som utfyllnad, utan tillför vid alla tillfällen ett mervärde som förstärker vårt budskapet. Vi undviker röriga motiv och bakgrunder.

Känslan av Skellefteå kommun

Bilder kommunicerar till stor del genom känslor. Om vi vet vilka känslor vi vill förmedla genom våra bilder, är chansen större att vi också lyckas med vår kommunikation. Ett gemensamt bildspråk hjälper oss att skapa igenkänning.

Vi har tagit fram tre känslor som förstärker vårt bildmanér. Vi vill att våra bilder ska kommunicera en känsla av:

 • Stolthet
 • Trygghet
 • Tillhörighet

Dessa känslor kan fungera som inspiration och vägledning. Ett bra sätt att ta reda på hur en bild uppfattas är att testa den på olika personer och ta reda på vilka känslor bilden väcker.

Inkluderande perspektiv

Skellefteå kommun verkar för öppenhet, jämställdhet och mångfald. Det genomsyrar även våra bilder. När vi väljer bilder ska vi göra det utifrån ett normkritiskt och inkluderande perspektiv.

Exempel på hur våra bilder inte ska vara

Ett till sätt att ta reda på om ditt bildval stämmer överens med våra riktlinjer är att se till att bilderna inte är:

 • Utfyllnad. Bilder som utfyllnad saknar ofta relevans och riskerar att förminska innehållet.
 • Av låg bildkvalitet. Vid osäkerhet, gör ett test-tryck.
 • Onaturligt arrangerade. Vi undviker bilder som ger ett onaturligt intryck eller som bygger på slitna manér eller klichéartade uttryck.
 • Röriga. Vi strävar efter enkelhet i bilderna och undviker röriga motiv och bakgrunder.
 • Manipulerade. Det är generellt inte tillåtet att använda hård retusch, sätta samman flera fotografier till en ny komposition, ta bort viktiga delar av en bild eller spegelvända bilder. Det finns dock tillfällen då särskild bildredigering kan krävas för att en kommunikationsinsats ska bli lyckad. Vänd dig till informationsenheten för rådgivning vid sådana fall, för bedömning och rådgivning. Att kolorera ett svartvitt foto eller att färgtona bilder är aldrig tillåtet.

Bilder på webben

Bilder som ska publiceras på webben följer särskilda riktlinjer, till exempel avseende tillgänglighet.

Färger är en viktig del av Skellefteå kommuns visuella identitet. Profilen rymmer en flexibel färgpalett som ger uttryck åt organisationens bredd. Paletten möjliggör ett formspråk där färg används för att lyfta fram och förstärka innehållet.

Färgpalett och färgkoder

Vår färgpalett består av 13 olika färger. Färgerna är indelade i hög och låg volym. Till dessa hittar vi också en neutral färgskala med svart, vit och grå. Alla färger ligger på samma nivå, de är alltså inte indelade i primära och sekundära. Gråskalan kan användas genom att plocka ut gråtoner.

Förutom färgerna i paletten finns alltid vit som grund.

Bild på färgpalettenFörstora bilden

Exempel på rekommenderade och ej rekommenderade färgkombinationer

Att kombinera färger kan ibland vara svårt, och då kan det vara bra att få hjälp av redan framtagna kombinationer. När man kombinerar färg är det viktigt att tänka på kontrasten, så att text är läsbar och tydlig för den som ska få informationen.

Tänk också på att inte kombinera för många färger i en produktion för att undvika ett allt för rörigt intryck.

Rekommenderade färgkombinationer

I första kolumnen hittar du kombinationer som ger bra kontrast när man har viktig information eller presenterar mycket text. Kombinationerna i den andra kolumnen kan man exempelvis använda vid mer kreativa produktioner.

Bild på olika bra och kreativa kombinationer på färgerFörstora bilden

Ej rekommenderade färgkombinationer

Dessa kombinationer ger dålig kontrast och bör undvikas. Vissa av dessa kombinationer kan även föra tankarna till andra varumärken och bör därför också undvikas.

Bild på exempel av dåliga färgkombinationerFörstora bilden

Att använda färg

Vår färgpalett bygger på att vi kan jobba med ett stort urval och många färgkombinationer utan att någon eller några färger framstår som dominanta eller i sig identitetsskapande för en viss verksamhet. Färg används i stället som en ”förstärkare” till den grafiska utformningen.

Använd färg i mindre volym på exempelvis rubriker, citat, faktarutor, symboler eller delar av ytor. Färgerna ger kontrast och djup i formgivningen samtidigt som de hjälper till att förstärka och förtydliga utvalda delar.

Längre texter (brödtext) sätts alltid i svart eller mörkgrå mot vit eller ljusgrå neutral bakgrund/bild. Detta säkerställer att text och innehåll alltid har god kontrast och hög läsbarhet.

”Färgerna ger kontrast och djup i formgivningen samtidigt som de hjälper till att förstärka och förtydliga utvalda delar.”

Skellefteå kommuns grafiska profil bygger på ett förhållandevis fritt och tillåtande designsystem som möjliggör en varierad formgivning beroende på budskap, format och innehåll. Det finns dock några grundläggande riktlinjer som vi ska förhålla oss till.

Avsändare

Logotypen ska alltid vara väl synlig i allt material och följa de riktlinjer som finns i denna manual. Logotypen placeras alltid på materialets förstasida/omslag.

Rutsystem för omslag och enkelsidigt material

Omslag, enkelsidor och förstasidor byggs alltid utifrån ett rutsystem. Systemet bygger på att totala ytan horisontellt delas in med förhållandet 1/3 mot 2/3 eller 1/1 (helsida).

Exempel på hur rutsystemet kan varieras:

Bild som visar riktlinjerna för design.

Frihet vid design av uppslag. Att följa rutsystemet för omslag, enkelsidor och förstasidor är viktigt för igenkänningseffekten. Uppslag, till exempel i en broschyr, kan därför designas mer fritt.

Marginaler och spalter

För att underlätta i formgivningsarbetet använder vi ett system för marginaler och spalter. Spaltsystemet hjälper till att hålla ordning på innehållet och ger samtidigt ett konsekvent intryck.

A4 (gäller både för stående och liggande format)

A5 (gäller både för stående och liggande format)

Bild som visar goda exempel på design
Bild som visar goda designexempelFörstora bilden

Tonalitet handlar inte om vad vi säger utan hur vi säger det. Ordval, form och stil bygger en tonalitet och är lika viktig för Skellefteå kommuns personlighet som det visuella. Genom att tala och skriva med en och samma röst bidrar vi till en tydlig, trovärdig och levande bild av Skellefteå kommun.

Men precis som människor pratar på olika sätt i olika situationer behöver tonaliteten justeras efter sammanhanget. Syftet med texten, i vilken kanal den ska publiceras och till vilken målgrupp, bestämmer till exempel hur effektiv eller hur varm och personlig texten bör vara.

De nyckelbegrepp som beskriver Skellefteå kommuns tonalitet är: Äkta, Engagerande och Tydlig.

Äkta

Kommunikationen från Skellefteå kommun ska kännas ärlig och äkta. Vi ska bygga trovärdighet – om vi påstår något ska vi ha bevis för det. Undvik floskler och många förstärkande adjektiv i texten, de ger ett ytligt intryck som riskerar att stöta bort mottagaren.

Engagerande

Vi ska vara engagerade i det vi kommunicerar, både i ämnet vi skriver om och i själva språket. Gör ämnet ”till ditt” och välj en vinkel som engagerar målgruppen. Använd ett aktivt och positivt språk och skriv för läsaren. Levandegör gärna texten, genom att ta in verkliga exempel eller citat från personer. Texten ska visa att vi bryr oss om och har förståelse för målgruppen.

Tydlig

Vi ska vara tydliga i all vår kommunikation. Texterna ska vara enkla att läsa och lätta att förstå. Detta medför också att det tydligt ska framgå av texten varför den är skriven, till vem den vänder sig och vem som är avsändare.

Språkhandbok och tonalitetsguide:

Klarspråk och tonalitet

Användning och riktlinjer

Skellefteå kommuns webbplats www.skelleftea.se/invanare utgör grunden för hur vi arbetar med webb och andra e-tjänster.

Produktioner av tillfälliga webbplatser, portalsidor eller e-tjänster ska så långt som möjligt utgå från denna plattform. Detta gör att vi även i andra webbaserade miljöer har samma utseende. Aktuella dokument med riktlinjer och mallar för webbplatser och andra webbaserade lösningar finns tillgängliga via kommunikationsteamet.

Om produktion av webbaserade lösningar utförs av extern leverantör är det viktigt att vi kravställer produktionen utifrån våra riktlinjer. Säkerställ därför alltid att leverantören har fått rätt underlag och kan producera lösningen enligt Skellefteå kommuns kravprofil.

Kommunens varumärke i sociala medier. Samtliga sociala kanaler avsätter en yta för varumärket. Denna kan variera mellan helt kvadratisk för Facebook, rundad (kvirkel) för Twitter och cirkel för instagram. Text lämpar sig sällan eller aldrig då fälten på främst mobila enheter, som är vanligt förekommande, blir för små för att stödja detta. Därför använder vi endast vårt kommunvapen i svart eller vitt mot neutral bakgrund. Marginalen har vi för att inte riskera att vapnet beskärs.

Oavsett sidans syfte använder vi alltid kommunens vapen på ett och samma sätt. Endast externa projekt som inte ingår i kommunens ordinarie verksamhet är undantagna.

Kommunens namn i sociala medier. Namnet på sidan ska alltid innehålla ”Skellefteå kommun”. När verksamheter har egna sidor sätts ”Skellefteå kommun” efter verksamhetens namn, exempelvis ”Räddningstjänsten Skellefteå kommun”.

Regel för förhållande till profilbild. Kontrollera alltid att resultatet blir bra i skarpt läge. Facebook kan exempelvis göra automatiska beskärningar på profilbilder. Kontrollera därför att funktionen är avstängd.

Tips. Granska alltid inställningarna på mobila enheter, dvs i din telefon eller läsplatta, då mobila enheter står för majoriteten av alla besök.

Exempel på profilbilder

Bild som visar design på profilbild i sociala medier

Ovan visas några olika exempel på hur vapnet kan användas som profilbild i sociala medier. Tips. Granska alltid inställningarna på mobila enheter, dvs i din telefon eller läsplatta, då mobila enheter står för majoriteten av alla besök.

Ladda ner logotyper här , 2.1 MB.

Första intrycket

Allt fler sociala kanaler erbjuder en så kallad hero-bild (Instagram undantaget). Det är en övergripande bild som används för att befästa tillhörighet, syfte och stämning på en enskild profil.

Här använder vi konsekvent kommunens primära kommunikationsbilder och vi applicerar aldrig text i dessa bilder (text i bild blir många gånger oläsligt i mobila enheter).

Inspiration och exempel

För digitala presentationer finns färdiga mallar att använda. Nedan presenteras exempel på hur de grafiska riktlinjerna kan användas.

Välj alltid den sidstruktur som passar innehållet i presentationen bäst.

Typografi

Open Sans

Sidformat

PPT 16:9 (25,4 x 15,88 cm)
PPT standard (25,4x19,05 cm)

A. Bildsida med logotyp (startsida)

Exempel på Powerpoint Bildsida med logotyp (startsida)Förstora bilden

B. Bildsida med text (startsida eller avsnittsindelning)

Exempel på Powerpoint Bildsida med text (startsida eller avsnittsindelning)Förstora bilden

C. Textsida med bild (vit eller ljusgrå bakgrund)

Exempel på Powerpoint Textsida med med bild (vit eller ljusgrå bakgrund)Förstora bilden

D. Textsida med bild (vit eller ljusgrå bakgrund)

Exempel på Powerpoint Textsida med bild (vit eller ljusgrå bakgrund)Förstora bilden

E. Textsida (vit eller ljusgrå bakgrund)

Exempel på Powerpoint Textsida (vit eller ljusgrå bakgrund)Förstora bilden

F. Textsida med 2/3 indelning

Exempel på Powerpoint Textsida med 2/3 indelningFörstora bilden

G. Textsida med grafik (vit eller ljusgrå bakgrund)

Exempel på Powerpoint Textsida med grafik (vit eller ljusgrå bakgrund)Förstora bilden

H. Textsida med grafik (vit eller ljusgrå bakgrund)

Exempel på Powerpoint Textsida med grafik (vit eller ljusgrå bakgrund)Förstora bilden

Mer exempel på digitala presentationer

Överdel

På tröjor, skjortor och jackor placeras logotypen till vänster på bröstet alternativt på vänster ärm (gäller kortärmade tröjor). Ingen övrig text med verksamhetsnamn eller namn får tryckas. Behöver namn eller verksamhet synas, hänvisas du till namnbrickor att fästa på kläderna.

Eventuella budskap placeras centrerat på ryggen i höjd med skulderbladen.

Färg på logotyp: Svart eller vit, beroende på plaggets färg.
Storlek på logotyp: Minst 7 cm
Typografi för eventuellt budskap på ryggen: Open Sans

Byxor

På byxor placeras logotypen på vänster sida, nedanför benfickan. Är benfickan lös, görs trycket på den.

Färg på logotyp: Svart eller vit, beroende på plaggets färg.
Storlek på logotyp: Minst 7 cm

Arbetskläder

För arbetskläder såsom funktions- eller varselkläder placeras logotypen och eventuell text med anpassning till klädernas utformning. Nedan en lista med rekommenderade mått.

Färg på logotyp: Svart eller vit, beroende på plaggets färg.
Storlek på logotyp: Ärm/bröst/ben: Minst 7 cm, Rygg: Minst 25 cm
Typografi för eventuellt budskap på ryggen: Open Sans

Exempel tröjor

Skyltar är en viktig och central del i Skellefteå kommuns kommunikation. Våra skyltar kommunicerar dels att det bedrivs kommunal verksamhet på platsen dels hjälper de till med hänvisningar och förmedlar viktig information.

Skellefteå kommun bedriver verksamheter på många olika platser runt om i Skellefteå. Det är därför viktigt att våra skyltar utformas på ett konsekvent sätt så att våra målgrupper alltid känner igen oss. Skellefteå kommun har ett skyltprogram som vi ska följa. För att visualisera möjliga lösningar visas på dessa sidor exempel på fem olika typer av skyltar. Kom även ihåg att alltid söka bygglov för exteriöra skyltar.

Det finns inga exakta mallar för hur skyltar ska utformas. Anledningen till detta är att det vid nästan alla tillfällen krävs specialanpassning av utformningen beroende på den aktuella platsens förutsättningar, exempelvis miljö och möjlig placering.

Gemensamt för samtliga skyltar är färgsättning och typografi.

Praktiska tips vid skyltproduktion

Här följer några tips vid produktion av skyltar.

Placering. Försök att hitta en logisk placering av skylten. Placera skylten i ögonhöjd och se till att man kan komma nära skylten för att läsa informationen. Detta ökar chansen för exempelvis personer med nedsatt syn att ta till sig innehållet.

Belysning. Lys upp skyltar som är placerade i mörka miljöer.

Storlek. Tänk på storleken på text. Sträva efter att ha kortfattad information för att kunna sätta texten i större storlek.

Kontrast. Säkerställ alltid att det är bra kontrast mellan text och bakgrund. Välj alltid ljus text på mörk bakgrund eller tvärtom.

Komplettera. Om informationen på skyltarna är särskilt viktig för alla bör skyltar kompletteras med både andra språk och hjälpmedel vid funktionsnedsättning, exempelvis punktskrift för personer med nedsatt syn.

Exempel skyltar

1. Logotypskyltar

Används som märkning av byggnader där kommunal verksamhet bedrivs. Kan användas både exteriört (fasadskylt eller fristående) och interiört. För exteriöra skyltar bör skylten göras som ljuslåda, eller som fristående LED-bokstäver alternativt lysas upp med spotlights.

Bakgrundsfärg. PMS Black 7.
Textfärg. Vit (bakgrund).
Typsnitt. Open Sans Extra Bold
Logotyp. Logotypen centreras med vapnets bredd som friyta.

Förstora bilden

2. Verksamhetsskyltar

Används som märkning av platser där kommunal verksamhet bedrivs, exempelvis kontor, förvaltningar, anläggningar och skolor. Kan användas både exteriört (fasadskylt eller fristående) och interiört. För exteriöra skyltar bör skylten göras som ljuslåda, eller som fristående LED-bokstäver alternativt lysas upp med spotlights. Verksamhetsskyltar ska alltid innehålla Skellefteå kommuns logotyp tillsammans med namnet på verksamheten.

Bakgrundsfärg. PMS Black 7.
Textfärg. Vit (bakgrund).
Typsnitt. Open Sans Extra Bold och Open Sans Regular.

Logotyp. Logotypen centreras på vänster sida med vapnets bredd som friyta på vardera sida.

Text. Texten vänsterställs på höger sida med vapnets bredd som friyta mot avskiljande streck mellan logotyp och text.

Förstora bilden

3. Informationsskyltar

Används på platser med informationsbehov, exempelvis anläggningar och kontor. För skyltar med mycket textinformation rekommenderas att text sätts med mörkgrå text mot vit bakgrund. Kan användas både exteriört (fasadskylt eller fristående) och interiört. För exteriöra skyltar bör skylten göras som ljuslåda, eller som fristående LED-bokstäver alternativt lysas upp med spotlights.

Bakgrundsfärg. PMS Black 7/Vit
Textfärg. Vit (bakgrund)/ PMS Black 7
Typsnitt. Open Sans Extra Bold och Open Sans Regular/Light.

Förstora bilden

4. Plats- och riktningsskyltar

Används för specifika platser eller annan orienteringshjälp. Kan användas både exteriört (fasadskylt eller fristående) och interiört. För exteriöra skyltar bör skylten göras som ljuslåda, eller som fristående LED-bokstäver alternativt lysas upp med spotlights. Kompletterande och mer detaljerad beskrivning och anvisningar för skyltar i byggnader finns i dokumentet ”Skyltprogram för byggnader”.

Bakgrundsfärg. PMS Black 7.
Textfärg. Vit (bakgrund).
Typsnitt. Open Sans Extra Bold och Open Sans Regular/Light.

Förstora bilden

5. Bygg- och anläggningsskyltar

Används exteriört (fasadskylt eller fristående) på tillfälliga platser vid exempelvis om- eller nybyggnationer. Kan med fördel kompletteras med informationsskyltar med illustration/bild om behov finns.

Bakgrundsfärg. Kommunens profilfärger
Textfärg. Vit (bakgrund).
Typsnitt. Open Sans Extra Bold och Open Sans Light.

Fasadbild på en tegelbyggnad med en skyltFörstora bilden

Läs mer

På fordon används som huvudregel den blågula logotypen. Logotypen placeras centrerat på fordonets framdörr samt bak på bilen.

Om behov finns av annan dekor, exempelvis text med verksamhetsbeskrivning eller kontaktuppgifter, sätts detta på lämplig plats utifrån fordonets utformning i enlighet med profilens regler för typografi.

Alternativ

För fordon i andra färger än vit används den svarta eller vita logotypen. Den vita för mörka fordon och den svarta för ljusa. Detta gäller även för fordon som har annan särskiljande dekor, exempelvis
fordon med viktiga varselmarkeringar eller fordon med ”kampanjdekor”.

Exempel: Personbil

Logotyp. Blågul
Storlek. 50 cm
Placering. Centrerat på framdörrar samt på baklucka

Illustration på personbild med Skellefteå kommuns logotypFörstora bilden

Exempel: Arbetsfordon

Logotyp. Blågul
Storlek. 50 cm
Placering. Centrerat på framdörrar samt på baklucka

Illustration på arbetsfordon med Skellefteå kommuns logotypFörstora bilden

Exempel: Fordon med annan dekor

Logotyp. Svart eller vit beroende på fordonets färg
Storlek. Min 30 cm
Placering. På framdörrar samt på baklucka

Illustration på fordon med lila tryckt text och Skellefteå kommuns logotypFörstora bilden

På utställningsmaterial som exempelvis rollups, vepor och banderoller använder vi samma designriktlinjer som för trycksaker. Tänk dock på att mottagaren måste kunna ta till sig budskap på kort tid och att det måste vara läsbart på längre avstånd. Håll därför ner mängden information och komplettera i stället med andra trycksaker eller hänvisa till exempelvis webben.

Mallar. För att underlätta arbetet med att ta fram utställningsmaterial finns det mallar för de vanligaste formaten. Mallarna är i Indesign-format och innehåller placering och storlek för logotyp samt förinställda marginaler och spalter anpassat till formatet.

Exempel: Utställningsmaterial

Inspiration

Här visas några olika skissexempel på användning av logotypen. Ett tips vid produktioner är att testa olika varianter och göra en bedömning av synligheten utifrån mottagarens perspektiv. Tänk också på var materialet ska visas och ta hänsyn till exempelvis betraktningsvinkel, ljus och andra yttre förutsättningar.

Här visas några olika skissexempel på hur typografin kan se ut.

ExempelskyltFörstora bilden

A. Exempel på typografi. Affisch med information om byggprojekt. Huvudrubrik i Open Sans Extra Bold, underrubrik i Open Sans Light. Brödtext Open Sans Regular, hänvisning och information om samarbeten i Open Sans Extra Bold.

B. Exempel på typografi. Broschyr om projekt. Huvudrubrik i Open Sans Extra Bold. Tilläggstext (2015) i Open
Sans Light. Ingress och hänvisningar i Open Sans Bold.

Exempel på framsida av magasinFörstora bilden
Exempel på hur ett magasin kan se utFörstora bilden

C. Exempel på typografi. Uppslag från broschyr. Rubriker i Open Sans Extra Bold. Underrubriker i Open Sans Light. Brödtext i Open Sans Regular (styckeinledning i Open Sans Extra Bold). Citat i Open Sans Extra Bold och Open Sans Light.

Logotyper och typsnitt för nedladdning

Logotypen finns i tre olika färgvarianter: svart, vit och blågul. Den svarta eller vita används i de allra flesta sammanhang, exempelvis på trycksaker, presentationer, skyltar, kläder och i digitala kanaler. Logotypen ska alltid användas med god kontrast mot bakgrunden så att den framträder tydligt.

Den blågula logotypen används endast i formella sammanhang och där den inte påverkas negativt av andra färger och innehåll, exempelvis på brev, visitkort, flaggor, bildekor eller liknande.

Skellefteå kommuns logotyp, svartFörstora bilden

A. Svart logotyp mot ljus bakgrund. Denna variant används mot vita och ljusa neutrala bakgrunder.
Detta skapar en bra kontrast mot bakgrunden och gör logotypen både tydlig och synlig.

Färger
Svart: 100%

Ladda ned svart logotyp

Skellefteå kommun logotyp med grå bakgrundFörstora bilden

B. Vit logotyp mot mörk bakgrund. Denna variant används mot svarta och mörka neutrala
bakgrunder. Detta skapar en bra kontrast mot bakgrunden och gör logotypen både tydlig och synlig.

Färger
Vit: (papper)

Ladda ned vit logotyp

Skellefteå kommun färglogotypFörstora bilden

C. Blågul logotyp mot vit bakgrund. Denna variant används endast mot vit bakgrund och används aldrig på eller tillsammans med andra färgplattor eller färgstarka bilder som krockar med färgerna i logotypen.

Färger
Blå: C100/M43/Y0/K0 /PMS 300
Gul: C0/M15/Y94/K0 /PMS 116
Svart: 100%

Ladda ned logotyp i färg

Skellefteå municipalty logo

Engelsk logotyp. Logotypen finns i tre varianter - färg, svart och vit

Färger
Blå: C100/M43/Y0/K0 /PMS 300
Gul: C0/M15/Y94/K0 /PMS 116
Svart: 100%
Vit: Papper - används

Ladda ned den engelska logotypen

EPS för tryck

PNG

JPG

På material av intern karaktär, till exempel information till medarbetare, är det tillåtet att enbart använda vapnet som avsändarmärke. I dessa fall ska det alltid vara säkerställt att det inte finns några som helst tvivel att det är Skellefteå kommun som är avsändare.

Svart

Skellefteå kommunvapen svartFörstora bilden

Vit

Färg

Skellefteå kommunvapen svartFörstora bilden

Uppbyggnad och betydelse

Logotypen består av kommunvapnet tillsammans med namnet Skellefteå kommun.

Skellefteås vapen följer den heraldiska traditionen. Ett vapens utseende definieras av en skriftlig beskrivning, en så kallad blasonering. Skellefteåvapnets blasonering lyder så här:

”I blått fält en gyllene sol och däröver en genom vågskura bildad gyllene ginstam belagd med en blå antik blixt”.

Blixtarna symboliserar kommunens kraftproduktion, och den gyllene solen står för guldtillverkningen.

Vårt kommunvapen antogs av Kungliga Maj:t 1945. Då var det Skellefteå stads vapen, men efter kommunsammanläggningarna 1967 och 1973 symboliserar det administrationen för hela det vidsträckta geografiska området Skellefteå kommun.

Kommunvapnet är mönsterskyddat hos Patent- och registreringsverket. Att på egen hand ändra och förvanska vapnet innebär alltså ett lagbrott.

Här kan du ladda ner logotyper som du kan använda som profilbild i sociala medier. Alla officiella kanaler där Skellefteå kommun är avsändare ska använda någon av dessa logotyper.

Logotyper för sociala medier
Senast uppdaterad: