Medleskolan

Medleskolan ligger drygt en mil från centrala Skellefteå i lantlig miljö vid Skellefteälven. Skolgården erbjuder lekutrustning och naturligt kuperat landskap.

Skog och natur finns i närheten. Skolan har cirka 140 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 6 med tillhörande fritidshem.

Vi har en klass per årskurs och två fritidshem. Vi undervisar i alla ämnen förutom hem- och konsumentkunskap, moderna språk och slöjd för åk 6 som sker på Lejonströmsskolan. Personalen på Medleskolan består av förskollärare, fritidspedagoger, lärare och speciallärare.

Medleskolan tillhör Lejonströms upptagningsområde. Det innebär att eleverna börjar årskurs 7 på Lejonströmsskolan om man inte väljer annan skola. Utifrån detta arbetar vi gemensamt med flera utvecklingsområden i Lejonströms upptagningsområde och har en gemensam verksamhetsidé.

Skolstart

20 augusti

Vad vill du göra i dag?

Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Stöd vid problematisk frånvaro
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Medle fritidshem ligger i Medleskolans lokaler. Medleskolan ligger på landet, drygt en mil från centrala Skellefteå, i lantlig miljö vid Skellefteälven.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Hanna Sandström

Biträdande rektor

Hanna Berggren

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Besöksadress:

Medlevägen 86
931 98 Skellefteå

 • Jag ser människor som unika med olika tillgångar och arbetar för att verksamheten är tillgänglig för alla.
 • Jag formar lärmiljöer där varje individ får ett meningsfullt utbyte och aktivt deltar i det gemensamma och gemensamhetsskapande.

För att det ska bli en röd tråd i elevens skolgång så arbetar vi i Lejonströms upptagningsområde på följande sätt för att alla elever ska trivas och utvecklas hos oss:

Pedagogisk lärmiljö

Vi har en tydlig struktur på undervisningen och använder oss av metoder som är baserade på forskning och beprövad erfarenhet, till exempel:

 • Bildstöd
 • Digitala verktyg
 • Formativt förhållningssätt

Social lärmiljö

Vi arbetar aktivt med att varje elev ska träna på att bli ledd, stimuleras till att leda sig själv och samspela med och leda andra, till exempel genom att

 • Skapa och behålla goda relationer, elever ska känna sig trygga och sedda.
 • Utgå från att alla gör rätt om de kan
 • Varje elev kan kommunicera utifrån sina förmågor och förutsättningar

Fysisk lärmiljö

Inredning och utformning av miljön i skolan är anpassad för elevernas behov men också stimulerande och utmanande, till exempel genom att

 • Material som finns på skolan är tillåtande, självinstruerande och tillgängliga för alla elever
 • Miljön är utformad så att den kan förändras om elevens behov förändras

Vi har en elevhälsa där speciallärare, kurator, skolsköterska och rektor ingår. I elevhälsan läggs stort fokus på förebyggande och främjande arbete. Vi jobbar med EHM (elevhälsamöten) som är en strukturerad modell där all personal kring eleverna deltar och samverkar för att i regelbundet återkommande möten ringa in utmaningar och möjligheter och då i första hand på gruppnivå.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Skolsköterska
Anna-Carin Karlberg

Kurator
Amanda Bergström

Du kontaktar elevhälsan via kundtjänst 0910 73 50 00

Läs mer om hur elevhälsan jobbar

Senast uppdaterad: