DIGITALISERING

Campus Skellefteå ett utbildningsnav inom digitaliseringen

Skellefteå fortsätter att vara riktigt hett. Platsen har de senaste åren vuxit fram till en svensk och europeisk symbol för tillväxt, framtidssäkra energilösningar och banbrytande teknik. En av de faktorer som möjliggör den här utvecklingen är Campus Skellefteå.

De senaste årens teknikstarka företagsetableringar har varit en starkt bidragande orsak till Skellefteås nya position i Sverige. Men lika betydelsefull är den branschledande forskning inom bland annat digitaliseringens tekniker som sker på Campus Skellefteå via Luleå Tekniska Universitet. Det handlar om alltifrån lösningar för smarta städer och cybersäkerhet, till testmiljöer och metoder för att klara av snabb kompetensomvandling.


Det som händer här är intressant även ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Campus Skellefteå har en viktig roll både för de testmiljöer som skapas och i arbetet med att klara av en snabb och storskalig kompetensomvandling, säger Ida Lindh som är strategiskt ansvarig för Campus Skellefteå.


Med etableringen av Northvolts batterifabrik är Skellefteå först ut i ett kommande nordiskt batteribälte, med hela värdekedjan inom batteritillverkning, från råvara och återvinning till förutsättningar för en storskalig, hållbar produktion. För att på bästa sätt ta tillvara på de möjligheter denna utveckling skapar, men också för att möta de utmaningar det innebär, är strategiska samarbeten med andra aktörer centralt. Ett exempel på det är Arctic Centre of Energy, ett strategiskt samarbete mellan Skellefteå, Northvolt, RISE och Luleå tekniska universitet med målet att upprätta ett internationellt kompetenscenter med fokus på forskning och lärande inom området hållbar energiomställning.


En annan plattform för viktig samverkan på europeisk nivå är ERASMUS+-projektet ALBATTS, där Skellefteå koordinerar 20 partners i 11 länder med fokus på att utveckla framtidens utbildningar för hela värdekedjan kring batterier och elektromobilitet.


Det är frågan om en jättelik omställning, det handlar om ca 800 000 jobb i Europa som skapas och än fler berörs. För många av dessa måste nya yrkesroller formuleras och ny utbildning utvecklas och implementeras i EU:s medlemsländer. Här spelar digitaliseringen en viktig roll för att möjliggöra samverkan i Europa och hitta bättre sätt för såväl up-skilling och re-skilling i berörda sektorer, säger Anders Norberg, projektkoordinator.

Teknikdrivet lärande med XR som utbildningsverktyg

Via forskningsinstitutet RISE är Campus Skellefteå en del av Vigeo, en test- och demonstrationsmiljö för digitalisering och digital infrastruktur för livslångt lärande. Inom ramen för detta pågår ett antal samarbeten, bland annat för att hitta nya, flexiblare former för utbildning och livslångt lärande inom vissa profilområden där just digitaliseringen och kopplingen mellan det fysiska och det digitala skapar nya möjligheter.


Ytterligare ett exempel inom detta är Vinnova-projektet ’Teknikdrivet lärande – XR som utbildningsverktyg’, där man tittat närmare på möjligheterna med XR i utbildning tillsammans med Northvolt, RISE och den lokala spelindustrin. Ett led i detta arbete är nu byggandet av XR-labbmiljöer, där teknik och kunskap från den regionala spel- och filmindustrin kan nyttjas som en katalysator för att stödja andra branschers utmaningar via projekt och klustersamarbeten, inte minst inom området utbildning och lärande. Ett samarbete mellan svenska och tyska universitet och forskningsinstitut är på väg att ta form för XR-baserad utbildning av maskinoperatörer för batteri-gigafabriker som Northvolt Ett.


På Campus Skellefteå finns det även verksamheter som agerar som katalysator för digitaliseringen inom andra områden. Ett exempel på det är inom vård och hälsa, där Mindforce Game Lab, som med hjälp av digitala spel adresserar problematiken att människor tenderar att t.ex. inte ta sina läkemedel enligt läkarens ordination. De har också ett samarbete med Umeå Universitet, LTU och Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Företaget har, förutom verksamheten i Skellefteå, också personal som sitter på AstraZeneca’s BioVentureHub i Göteborg.

Testmiljöer skapas för 5G

Något som kommer att få avgörande betydelse för den pågående digitaliseringen är utvecklingen av 5G-nätet. Genom CDT, Centrum för distansöverbryggande teknik, startades 2019 projektet Wireless Innovation Arena för att ge företag möjlighet att testa och validera nya produkter och tjänster i 5G-miljö. Därför har testmiljöer för 5G byggts på ett antal ställen i norra Sverige, däribland i innovationshuset The Great Northern i Skellefteå.

– Det är en öppen testbädd dit företag kan komma för att prova sina produkter och tjänster i 5G-miljö, där vi bistår med den utrustning som behövs inklusive SIM-kort. Utvecklingen av 5G-nätet kommer att skapa helt nya möjligheter inom alltifrån vård och omsorg till telekombranschen och industrinäringen, genom fördelarna av snabb och stabil uppkoppling, säger Karl Andersson, professor i distribuerade datorsystem vid LTU/Campus Skellefteå och verksamhetsledare för CDT.

Masterutbildning för nya kompetenser inom IT-säkerhet

Samtidigt handlar det inte bara om att driva på digitaliseringens utveckling, utan även om att förebygga och hantera riskerna som digitaliseringen för med sig. Ett exempel på det är kompetens och teknik kopplad till IT-säkerhet. I en allt mer digitaliserad värld ökar behoven av kompetens kring IT-säkerhet, där verksamheter som till stor del är beroende av IT behöver skydda sig mot eventuella attacker.

Markus Frank, IT-strateg och ansvarig för IT-säkerhetsprogrammet på Boliden berättar:
– Med ökad digitalisering, autonoma maskiner och fjärrstyrning skapas en större attackyta, vilket ställer högre krav på vår IT-säkerhet både i förebyggande syfte och om något faktiskt händer. Det finns exempel på företag som har förlorat mångmiljonbelopp på att verksamheten har stått stilla på grund av attacker utifrån.
Med den här utvecklingen i åtanke är det positivt att det i höst via Luleå tekniska universitet startar en masterutbildning i informationssäkerhet på Campus Skellefteå.


Ur vårt perspektiv på Boliden är det mycket intressant att den här utbildningen nu kommer att finnas i Skellefteå. Vi kommer att ha ett ökat behov av att rekrytera kompetent personal inom IT-säkerhet och med utbildningen så nära geografiskt skapas ett större urval i närområdet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 mars 2022