Campus Fastigheter

Campus i Skellefteå utvecklas

Kommunkoncernen kraftsamlar för att möta det ökade intresset för etableringar och samarbeten på Campus Skellefteå. Det är viktigt att möta den snabba utveckling som sker och därmed behovet av kompetensförsörjning. Campus är avgörande för utvecklingen i det växande Skellefteå.

I december 2019 antog Kommunstyrelsen en ny Campusplan. Campus Skellefteå ska möjliggöra högre utbildning, forskning, innovation och med ett snabbfotat arbetssätt möta näringslivets behov. Det ställer krav på en attraktiv fysisk miljö som lockar till sig studenter, utbildningssamordnare och forskningsnära företag.

För att driva utveckling framåt i en gemensam inriktning kommer fastigheterna på Campus att hanteras i en särskild resultatenhet. En ledningsgrupp har bildats med representanter från Skellefteå kommun och Skellefteå Industrihus. Skellefteå kommun kommer att hyra hela Campus och ansvara för drift och underhåll. Skellefteå Industrihus ansvarar för avtalsfrågor gentemot hyresgästerna och bidrar till utvecklingen på området.

- Genom bildandet av en särskild resultatenhet, där kommunen själv hyr hela fastighetsbeståndet av sitt eget fastighetsbolag, Skellefteå Industrihus AB, skapas ett positivt driftutrymme som på olika sätt kan användas för att underhålla och förbättra både inom- och utomhusmiljöer på Campus, säger ekonomichef Samuel Lundqvist, ekonomichef Skellefteå kommun tillika ordförande i Campus Fastigheter.

-För att ytterligare bidra till att förverkliga den vision och campusplan som fullmäktige fastställt för Campus Skellefteå har vi nu skapat en mer snabbfotad organisation omkring frågor som rör Fastighetsutveckling som också ska ge de olika aktörerna på området en tydligare väg in för dessa frågor, säger Fredrik Nilsson, Support och lokaler som nu tar över driften på området.

Kommunledningskontoret, Skellefteå kommun, är sedan tidigare ansvarig för den strategiska styrfunktionen för Campus Skellefteå och för utvecklandet av högre utbildning och forskning i Skellefteå.

-En långsiktig plan för utvecklingen av den fysiska miljön på Campus är viktig och Campus fastigheter blir en central aktör för att bidra mer aktivt till utvecklingen av Campus som nod för forskning, utbildning och innovation, exempelvis genom att stödja upprättandet av en Science Park på området samt på sikt nya forskningssamarbeten, säger Ida Lindh, strategiskt ansvarig Campus Skellefteå.

-Campus är centralt i den omvandling som sker i Skellefteå. Eftersom det är många intressen som ska förenas för att få en bra utveckling är vi mycket glada över den ledningsgrupp som nu finns på plats. Det borgar för samsyn och samarbete när miljö och innehåll ska utvecklas parallellt.

Med det här upplägget tydliggörs också de ekonomiska resurser som finns till Campus förfogande. Resurser som vi hoppas ska gynna forskning, innovation och samarbete mellan högre utbildning och näringsliv. Sammantaget utgör det grunden för ett attraktivt Campus, menar Åsa Andersson, VD Industrihus.

Science park och labbmiljöer

Att skapa förutsättningar för näringsliv att utvecklas med en nära koppling till forskning kommer att vara helt avgörande för vår fortsatta utveckling, menar kommundirektör Kristina Sundin Jonsson.

På campusområdet finns redan idag utbildningsanordnare som Luleå tekniska universitet med program, kurser och master samt tillämpad forskning inom en rad områden. Umeå universitet, där det utvecklade partnerskapet möjliggör en önskad utveckling och samarbetet med Mälardalens högskola ges möjligheten att tillgängliggöra ännu fler utbildningsmöjligheter. Forskningsinstitutet RISE expanderar sin verksamhet i Skellefteå med labbmiljöer och det ökade intresset för yrkeshögskoleutbildningar kopplat till industrin och inte minst inom spelutveckling, med ett flertal nya utbildningar.

En ökning av antalet utbildningar och studenter ställer krav på de fysiska miljöerna, som också påverkar möjligheten till möten mellan akademi och näringsliv. Genom bildandet av Campus Fastigheter kan man nu långsiktigt och snabbfotat ta sig an fastighetsfrågorna. Med de planerade permanenta studentbostäderna på området ökar den fysiska närvaron på dygnets alla timmar, vilket också skapar såväl behov som möjligheter i den fysiska miljön.

Kommunstyrelsen har gett förslag att avtalet tecknas under förutsättning att Skellefteås Kommunfullmäktige godkänner det.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 mars 2024