Platformar för stärkt dialog och samarbeten

Branschråd och nätverk

Tillsammans med olika aktörer och näringslivet i Skellefteå anordnar och samlar vi branschråd och nätverk för att främja och stärka dialogen och relationerna mellan företag inom olika sektorer och kommunala tjänstepersoner.

Råden erbjuder en plattform för att identifiera och diskutera branschspecifika möjligheter och utmaningar med målet att gemensamt skapa förbättringar för alla involverade parter. Genom att lyfta fram olika frågor och dialoger strävar vi efter att skapa en mer sammanhållen och gynsam arbetsmiljö, för alla aktörer i vårt samarbetsnätverk.

Är du intressead av att engagera dig eller veta mer om branchråden? På den här sidan har vi samlat ett antal aktiva brancshråd och nätverk. Är du intresserad av att engagera dig i ett befintligt branschråd eller starta upp ett nytt, läs mer under respektive råd eller kontakta Nicklas Warg för vägledning.

Branschråd

Syfte: Att skapa en träffpunkt och ett forum där aktörer i branschen och kommunen utvecklar förståelse för varandras uppdrag och underlättar för samverkan. Ska skapa arbetsglädje och ta bort onödiga friktioner.

Målsättning: Att hållbart nå uppsatta bygg och tillväxtmål för en god samhällsutveckling.

 

Kontaktperson Byggföretagen:
Christer Johansson
Bransch-och föreningsansvarig
christer.johansson@byggforetagen.se
+46 70 329 64 26

Kontaktperson Fastighetsägarna:
Jens Pihlblad
Näringspolitiskt ansvarig
jens.pihlblad@fastighetsagarna.se
+46 72 200 84 41

Kontaktperson Installatörsföretagen:
Thomas Lundsten
Förhandlare/Rådgivare
thomas.lundsten@in.se
+46 70 327 0064

Syfte: Syftet med branschnätverket är att informera varandra om de utmaningar som finns inom branschen kring exempelvis kompetensförsörjning, klimatomställning och infrastruktur. Nätverket är ett initiativ mellan projektet Kompetenslyft Grön Industri, Transportföretagen och Åkeriföretagen.

Målsättning: Målet med nätverket är att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och diskussioner kring branschspecifika frågor för att få insikter om branschtrender och skapa nya affärsrelationer.

Branschnätverket träffas 4 gånger/ år.

Nästa möte med branschnätverket är den 19 september och 19 november kl 09.00-12.00.

 

Kontaktperson Branschrepresentant:
Christoffer Hälldal
Sveriges Åkeriföretag
christoffer.halldal@akeri.se

Jonas Åberg
Transportföretagen
Jonas.aberg@transportforetagen.se

Kontaktperson Näringslivskontoret:
Katarina Martinsdotter Frohm
katarina.martinsdotter.frohm@skelleftea.se
070 550 20 32

Syfte: Diskutera aktuella frågeställningar i branschen. Företagen är ofta konkurrenter men delar gemensamma utmaningar kopplat mot rekrytering och inflyttning. Här hittar vi gemensamma lösningar och kunskapshöjande insatser i gruppen och med hjälp av utomstående.

Målsättning: En bestående och öppen grupp där branschen diskuterar övergripande utmaningar och stöttar varandra.


Kontaktperson Näringslivskontoret:
Hanna Vallmark
hanna.vallmark@skelleftea.se
073 042 61 68

Syftet: Att skapa träffpunkt/plattform för dialog om branschernas utveckling och lyfta aktuella utmaningar samt underlätta för samverkan vid behov över tid.

Målsättning: Att vara en god och naturlig samtalspartner om läget och utvecklingen på arbetsmarknaden för kultur och mediasektorn i olika sammanhang samt att möta upp branschernas behov vad gäller tex matchningsaktiviteter.


Kontaktperson:
Martin Söderberg
Nationell Branschstrateg
Arbetsförmedlingen kultur media
martin.soderberg@arbetsformedlingen.se

Träbranschen Norr

Syftet: Träbransch Norr är en regional branschorganisation som främjar utvecklingen av träförädlingsföretagen i Västerbotten. Genom att arbeta med strategiska frågor på branschnivå, utvecklar Träbransch Norr träföretagen och skapar operativa aktiviteter som stärker små och medelstora företag (SMF) inom träindustrin. Organisationen arbetar för att öka träbranschens attraktionskraft, synliggöra dess innovationsförmåga och främja samarbete och kunskapsutbyte inom sektorn.

Träbransch Norr har en samordnande funktion för att tillvarata träindustrins intressen i dialoger med beslutsfattare och andra nyckelaktörer inom offentliga, privata och regionala och nationella organisationer. Genom att driva utvecklingsprojekt och agera som en plattform för samverkan, syftar branschrådet till att stärka träförädlingsföretagens konkurrenskraft och bidra till ökad tillväxt i regionen.

Målsättning: Att positionera träförädlingsbranschen som en attraktiv och betydelsefull sektor som bidrar till Västerbottens ekonomiska, sociala och miljömässiga tillväxt. För att uppnå detta strävar branschrådet efter att:

 • Öka medvetenheten och betydelsen av träförädling bland organisationer och samhället på lokal, regional och nationell nivå.
 • Skapa attraktivitet för framtida kompetensförsörjning genom att belysa träförädlingens hållbara fördelar och locka talanger och resurser till branschen.
 • Främja kunskapsutbyte och kompetensutveckling inom teknik, materialutveckling och produktionsmetoder för att säkerställa långsiktig konkurrenskraft och hållbarhet.
 • Bidra till skapandet av arbetstillfällen och stödja kompetensförsörjningen för träförädlingsföretagen i regionen.

För att realisera dessa mål erbjuder Träbransch Norr olika tjänster och aktiviteter, inklusive nätverksbyggande, samordning av branschgemensamma frågor, utvecklingsprojekt, marknadsföringsinsatser och affärsutveckling. Genom dessa insatser strävar branschrådet efter att säkerställa att Västerbottens träindustri fortsätter att växa och utvecklas i linje med moderna hållbarhetskrav och marknadstrender.

 

Faktaruta

Träinnovationsklustret - regional samverkans- och kunskapsplattform som skapar värde.

Träbransch Norr är en av sex samarbetsparter inom Träinnovationsklustret som bildades 2018. Klustret dtår för den samlade kunskap som finns och förenar det med den moderna, högteknologiska expertisen inom träindustrin. Denna samverkansmodell gör det möjligt att effektivt länka samman företag, utbildning och avancerade provningsverksamheter som insats för att stärka beställarkompetensen, vilket bidrar till att driva utvecklingen inom branschen framåt för innovativa lösningar. Och belysa de möjligheter som trä erbjuder för ett mer klimatsmart byggande.

Läs mer om Träinnovationsklustret:
Träinnovationsklustret - Skellefteå kommun (skelleftea.se) Länk till annan webbplats.

 

 

Kontaktperson Träbransch Norr:
Lena Drugge
Verksamhetsledare
lena.drugge@trabranschnorr.se
+46 (0)70-392 64 39

Kontaktperson Träinnovationsklustret
Britt Inger Brisádottir
Utvecklingsstrateg, Skellefteå kommun
brittinger.brisadottir@skelleftea.se

Syfte: Syftet med Skellefteå Digital Alliance är att verka som en regional intresseförening för IT-producerande företag och användare av informationsteknik. Genom ett starkt medlemsengagemang och samarbete strävar vi efter att förverkliga vår vision om att göra Skellefteå ledande inom digitalisering. Våra aktiviteter, såsom lunch- och kvällsseminarier, kurser och samarrangemang med andra organisationer, syftar till att:

 • Främja samverkan och kunskapsutbyte: Genom att erbjuda seminarier, workshops och nätverksträffar skapar vi plattformar för våra medlemmar att mötas, utbyta idéer och diskutera aktuella frågor.
 • Stärka kompetensförsörjningen: Vi arbetar aktivt med företag, myndigheter och högskolor för att säkerställa att framtidens kompetensbehov inom IT-sektorn tillgodoses.
 • Engagera och inspirera medlemmar: Genom att erbjuda tillfällen för medlemmar att träffa experter, ställa frågor och diskutera med varandra, främjar vi en kultur av ständig lärande och utveckling.
 • Driva innovation och utveckling: Genom att stödja gemensamma projekt och initiativ bidrar vi till att sätta Skellefteå på kartan som en ledande region inom digitalisering och innovation.

Skellefteå Digital Alliance är en ideell förening som drivs av och för sina medlemmar, där engagemanget och idéerna från medlemmarna är en avgörande faktor för vår framgång. Vi uppmuntrar alla medlemmar att aktivt bidra med sina tankar och förslag för att tillsammans forma framtidens digitala landskap i Skellefteå

Målsättning: Skellefteå Digital Alliance har satt upp ambitiösa mål för att främja digitalisering och hållbar tillväxt i regionen. Branschrådet fokuserar på att:

 1. Skapa publicitet för branschen och öka rekryteringen genom:
 • Öka attraktionskraften för IT-branschen i Skellefteå.
 • Stärka samarbetet mellan företag och utbildningar i regionen.
 • Främja jämställdhet och mångfald inom IT-sektorn.
 • Säkerställa hållbar rekrytering för att stödja långsiktig tillväxt.
 1. Arbeta med affärsutveckling och innovation:
 • Driva gemensamma projekt som sätter Skellefteå på kartan som en ledande digitaliseringshub.
 • Samarbeta med kommun, akademi och region för att förbättra företagsklimatet och främja innovation.
 1. Utveckla befintlig kompetens inom branschen genom:
 • Anordna gemensamma utbildningar för att höja kompetensnivån.
 • Organisera inspirationsföreläsningar, seminarier och konferenser för att dela kunskap och erfarenheter.
 • Skapa och upprätthålla ett aktivt nätverk för medlemmarna att interagera och samarbeta.

 

Kontaktperson Skellefteå Digital Alliance
Leif Häggmark
Ordförande
leif.haggmark@skebit.se
070 606 23 25

Kontaktperson Skellefteå Digital Alliance
Karin Ladås
Kansli
kansli@skellefteadigitalalliance.se
076 114 63 10

Kontaktperson Näringslivskontoret:
Desirée Ödén
desiree.oden@skelleftea.se
073 032 66 45

Nätverk

Syfte: Att de som har en roll som HR-chefer ska träffas för att utbyta kunskap och stötta varandra. Vi har även tematiska träffar där utvalda specifika frågor behandlas, exempel på detta är säkerhet kopplat till rekryteringar som inte är säkerhetsklassade.

Målsättning: Ett intimt och bestående nätverk där förtroendet i gruppen gör att utmaningar kan lyftas och diskuteras. Även kunskapshöjande genom tematiska informationsträffar.

 

Kontaktperson Västerbottens Handelskammare:
Sofia Lindström
sofia.lindstrom@handelskammaren.ac
070 510 05 26

Kontaktperson Näringslivskontoret:
Hanna Vallmark
hanna.vallmark@skelleftea.se
073 042 61 68

Syfte:

 • Skapa en mötesplats för personer som arbetar med arbetsgivarfrågor
 • Tillsammans kunna fokusera på viktiga frågor, kraftsamla
 • Lyfta och driva opinion inom valda områden
 • Agera samtalspart vid t ex inventering av kompetensbehov etc

Målgrupp:

 • Personer verksamma inom HR-fältet, privata och offentliga aktörer inom Skellefteå kommun
 • Personer med intresse för frågeställningar och teman som engagerar
 • Beslutsfattare, politiker och påverkare inom arbetsgivarfrågor, både lokalt, regionalt och nationellt
 • Både medlemmar i Företagarna och övriga intresserade är välkomna
 •  

Målsättning:

 • Skapa en mötesplats dit alla som arbetar med arbetsgivarfrågor är välkomna
 • Vara en kunskapshöjande och inspirerande mötesplats
 • Bygga plattform för dialog, samverkan och erfarenhetsutbyte

 

Kontaktperson Företagarna:
Marianne Näsström
marianne@fotografmarianne.se
070 515 80 95

Kontaktperson Näringslivskontoret:
Nicklas Warg
nicklas.warg@skelleftea.se
076 100 34 69

Syfte: Att främja jämställdhet inom företagandet i Sverige genom att skapa en plattform som stödjer kvinnliga entreprenörer med kunskap, rådgivning, nätverksmöjligheter och inspirerande aktiviteter. Genom att lyfta fram framgångsrika kvinnliga företagare och belysa de utmaningar och lösningar som finns, strävar vi efter att motivera fler kvinnor att starta, driva och expandera sina företag. 

Målsättning: Att öka andelen kvinnliga företagsledare och entreprenörer i Sverige genom att erbjuda stöd, nätverk, och inspiration, vilket leder till fler, större och växande företag drivna av kvinnor.

 

Kontaktperson Företagarna: 
Emma Norrfors Beyene
emma@housingpartner.com
070-9448131 

Kontaktperson Näringslivskontoret:
Desirée Ödén
desiree.oden@skelleftea.se
073 032 66 45 

Syfte: Attrahera unga kvinnor till industrin: Genom att lyfta fram kvinnliga förebilder och erbjuda inspirerande aktiviteter och evenemang, vill T2Q uppmuntra unga kvinnor att överväga karriärer inom industrin.
Kompetensförsörjning: Nätverket fokuserar på att säkerställa att industriföretag i Norrland har tillgång till en mångsidig och kvalificerad arbetskraft genom att främja utbildning och utveckling inom branschen.
Jämställd marknad: T2Q strävar efter att skapa en jämställd arbetsmarknad genom att stödja kvinnor inom industrin och arbeta för att eliminera könsrelaterade hinder och ojämlikheter.
Växande nätverk: Nätverket vill växa och nå ut till fler län och orter i Norrland för att ha en bredare påverkan och skapa en stark gemenskap av kvinnor inom industrin.
Främja goda ledarskap: T2Q fokuserar på att utveckla goda ledare inom industrin, vilket inkluderar att ställa de rätta frågorna och samarbeta för att skapa tillväxt och förbättrade arbetsförhållanden.

Mål: Att öka andelen kvinnor inom industrin och skapa en mer jämställd arbetsmarknad. Nätverket syftar till att vara en drivkraft för förändring genom att samordna aktiviteter och initiativ som lockar fler kvinnor till industribranschen.

 

Kontaktperson:
Zandelie Hällgren
Kompetensrådgivare
Tel: 076 812 52 52
zandelie@t2trainingforskills.se

Landshövding Helene Hellmark Knutsson har tillsammans med Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse skapat plattformen De 4K, för dig som är företagande kvinna.

De 4K erbjuder ett flertal träffar per år på olika platser i Västerbotten. På träffarna lyfts företagsfrågor med olika tematiska inriktningar genom inspirerande talare, workshops och personliga berättelser om företagsresor. Träffarna är dörröppnare till erfarenhetsutbyten, kontakter och potentiella samarbeten med andra företagare och investerare. De 4K är ett länsövergripande komplement till lokala nätverk och initiativ.

Målsättning: Att främja och stärka kvinnors roll inom företagande i Västerbotten genom att erbjuda en plattform som främjar kompetensutveckling, tillgång till kapital, utökade kontaktnät samt tillgång till nya kunder. Genom regelbundna träffar och evenemang skapar De 4K en inspirerande miljö där företagande kvinnor kan utbyta erfarenheter, skapa potentiella samarbeten och lyfta fram framgångsrika förebilder.

Syfte: Syftet med nätverket De 4K är att fungera som en central plattform och ett komplement till lokala initiativ, där kvinnliga företagare i Västerbotten kan få stöd, inspiration och kunskap för att utveckla sina företag. Genom att samla representanter från näringsliv, offentlig sektor och akademi syftar nätverket även till att identifiera och adressera utmaningar samt skapa gynnsamma förutsättningar för kvinnors företagande i länet.

 

Kontakt:
Länsstyrelsen Västerbotten för att veta mer om De 4K.
de4k.vasterbotten@lansstyrelsen.se
010-225 40 00 (växel)

ARCTIC GAMES är ett nätverk och en samarbetsplattform som förenar spelindustrin i Umeå, Skellefteå, Luleå och Boden. Med cirka 70 spelbolag och studios och runt 500 yrkesverksamma inom branschen, är de norra Europas snabbast växande spelkluster. Sedan 2015 har de byggt en stark spelcommunity för att möjliggöra för individer och företag att blomstra och växa. Genom nära samarbete med industrin arrangerar de möten, nätverksträffar, spelkvällar, gästföreläsningar, game jams med mera, vilket ger studenter och yrkesverksamma möjligheten att bygga starkare relationer inom branschen.

Målsättningen med ARCTIC GAMES är att skapa en dynamisk och hållbar spelindustri i norra Sverige genom att:

 • Främja utbildning och karriärmöjligheter inom spelutveckling.
 • Stödja entreprenörskap och hjälpa nystartade spelstudios att etablera sig och växa.
 • Skapa en stark och sammanhållen spelcommunity där företag och individer kan dela kunskap och erfarenheter.
 • Säkerställa en pipeline av talanger genom att koppla samman studenter och yrkesverksamma med spelbolag.
 • Driva innovation och utveckling inom spelindustrin genom tillgång till spetskompetens och avancerad utrustning.
 • Syfte

Syftet med ARCTIC GAMES är att:

 • Bygga ett nätverk som stöttar och stärker spelindustrin i norra Sverige.
 • Erbjuda coaching och support för företag att utvecklas och nå internationella marknader.
 • Främja sociala och professionella aktiviteter som skapar en inkluderande och samarbetsinriktad miljö.
 • Underlätta för spelbolag att hitta och rekrytera kompetenta medarbetare.
 • Driva initiativ som främjar jämställdhet och mångfald inom spelindustrin, exempelvis genom Female Meetup.

Genom att uppnå dessa mål och syften, strävar ARCTIC GAMES efter att positionera norra Sverige som en ledande region inom spelutveckling, där kreativitet och innovation frodas.

 

Kontaktperson Arctic Game/Skellefteå Science City:
Tim Lukas Leinert
tim.leinert@arcticgame.se
076 146 50 01
arcticgame.se

Kontaktperson Näringslivskontoret:
Jannike Lindbergh
jannike.lindbergh@skelleftea.se
076 127 64 18

Di Close är Sveriges största nätverk för VD:ar och chefer med gruppsammansättningarna som görs med en bred branschmix. Fokuset ligger på dialog och erfarenhetsutbyte i ett förtroendefullt forum för att stärka personlig och professionell tillväxt.

Nätverket, som har funnits sedan 2001 och verkar i åtta städer i Sverige erbjuder regelbundna nätverksdagar och insiktsfulla föreläsningar med några av landets främsta föreläsare för att samla inspiration och nycklar utifrån. Här ges även medlemmarna god tid för att fördjupa dialoger och komma vidare med sina utmaningar under ett strukturerat erfarenhetsutbyte.

Utöver detta arrangeras digitala inspirationsföreläsningar och nätverksluncher som ytterligare kopplar samman deltagarna mellan nätverksdagarna, vilket stärker deras relationer och ger kontinuerlig utveckling. Di Close syftar till att stärka medlemmarnas ledarskap, effektivisera omvärldsbevakning och förmåga att hantera komplex organisationutveckling.

www.close.se Länk till annan webbplats.

 

Kontaktperson:
Anna Henning
Nätverksledare Region Västerbotten, västernorrland & Ansvarig digital utveckling, Di Close
+4673-693 89 46
anna.h@close.se

Kontaktperson Näringslivskontoret:
Hanna Vallmark
hanna.vallmark@skelleftea.se
073 042 61 68

BNI (Business Network International)

Grundades 1985 av Dr. Ivan Misner i USA och har sedan dess vuxit till att bli världens främsta organisation för affärsrekommendationer. Med över 300 000 medlemsföretag i mer än 79 länder är BNI en global kraft inom nätverksmarknadsföring.

Målsättning: Att maximera affärsmöjligheter genom ömsesidig rekommendation: Genom att aktivt delta i BNI får medlemmarna möjlighet att öka sin affärsverksamhet genom att rekommendera varandra till nya kunder och affärsmöjligheter. Detta sker i en strukturerad och tillitsbaserad miljö där principen "Givers Gain" genomsyrar allt samarbete.

Syfte: Att stärka medlemmarnas affärskompetens och nätverk: BNI syftar till att kontinuerligt utbilda medlemmarna i effektiva affärsstrategier och personlig utveckling. Genom regelbundna möten och exklusivitet inom yrkesområden skapas starka, förtroendefulla relationer som främjar ömsesidig tillväxt och affärsmöjligheter.

Genom att aktivt delta i BNI kan medlemmar förbättra sitt personliga varumärke, öka sin synlighet på marknaden och dra nytta av ett brett och engagerat affärsnätverk.

 

Kontaktperson:
Mona Wassermann
Företagskonsult - Management
+46 90 206 44 05
monawassermann@bni.com

Syfte: Syftet med Lunchin är att erbjuda en lättsam och inspirerande miljö där yrkesverksamma kan mötas och dela kunskap över en gemensam måltid. Genom lokala klubbar, drivna av engagerade ambassadörer, skapas en strukturerad och effektiv ram för nätverkande utan onödigt krångel. Lunchin fungerar som en frodig nätverks-trädgård där medlemmarna kan växa och blomstra tillsammans. Nätverket strävar efter att stärka individers och organisationers kapacitet genom regelbundna möten som främjar kreativitet, samarbete och ömsesidig framgång. I slutändan syftar Lunchin till att bidra till det lokala samhället genom att skapa starka, hållbara yrkesrelationer som gynnar alla parter.

Målsättning: Lunchin har som målsättning att skapa en inkluderande och dynamisk plattform för yrkesverksamma individer att nätverka, utveckla professionella relationer och utbyta kunskap. Genom att erbjuda regelbundna träffar på flera platser, strävar Lunchin efter att underlätta för medlemmar att hitta nya kontakter och samarbeten. Målet är att medlemmarna ska kunna bidra med sina erfarenheter och insikter samtidigt som de inspireras av andras, vilket i sin tur främjar personlig och professionell tillväxt. Lunchin vill bli en global ledare inom yrkesnätverkande genom att skapa hållbara och långsiktiga relationer baserade på förtroende och ömsesidig utveckling.

 

Kontaktperson:
Mikael Lundgren
micke@skramtraskmodellen.se
0910-22 84 30

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 juli 2024