Skellefteå kommun har stor frihet att anpassa sin organisation till de uppgifter som ska skötas.

De folkvalda bestämmer

Vart fjärde år väljer de som bor i Skellefteå kommun vilka som ska representera dem i kommunala sammanhang.

Kommunfullmäktige

Högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska besluta i frågor av principiell betydelse eller annars av större vikt, bland annat beslut om budget, större utbyggnadsplaner, investeringar och vilken skatt kommunmedborgarna ska betala till kommunen.

Kommunstyrelsen och övriga nämnder

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vad de har för ansvarsområden.

Bland nämnderna har kommunstyrelsen en särskild roll. Den ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, upprätta budget och årsredovisning för kommunen och förbereda ärenden för kommunfullmäktiges behandling.

Varje nämnd har en egen budget för att kunna utföra sina uppgifter, och ska i årsredovisning rapportera till kommunfullmäktige hur det har gått.

Förvaltningsorganisationen

Kommunens anställda är organiserade i förvaltningar. Varje förvaltning är ansvarig mot en eller flera nämnder, och ska stötta nämnderna och verkställa deras beslut. Det finns färre förvaltningar än nämnder, eftersom några förvaltningar har uppgifter mot flera olika nämnder.

Obligatoriska uppgifter

Vissa verksamheter måste alla kommuner ha, bland annat:

 • förskola, grundskola och gymnasieskola
 • socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • äldreomsorg
 • övergripande planeringsfrågor
 • hälso- och miljöskydd
 • renhållning och avfallshantering
 • räddningstjänst
 • vatten och avlopp
 • bibliotek
 • krisberedskap

Frivilliga uppgifter

Kommunen har också många verksamheter som inte är lagstadgade men som bidrar till att skapa en attraktiv kommun, exempelvis:

 • stöd till fritids-, förenings- och friluftsverksamhet
 • utveckling av näringslivet
 • kultur och evenemang

På Skellefteå kommuns webbplats kan du fördjupa dig i kommunens organisation och lära dig mer hur kommunen styrs, fungerar och är uppbyggd.

Där kan du bland annat läsa om bolag, stiftelser, nämnder, förvaltningar, avdelningar, revisorer och kommunens uppdrag.

Kommunens verksamhet finansieras av inkomstskatter, avgifter, finansiella intäkter och statsbidrag.

Inkomstskatten är en stor del av kommunens finansiering, skattesatsen fastställs varje år av kommunfullmäktige.

En kommun får ta ut avgifter av de som använder vissa tjänster. Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige.

 • Finansiella intäkter är till exempel räntor och utdelning från de bolag där kommunen äger aktier.
 • Statsbidrag är generella eller riktade. Generella statsbidrag är för det mesta permanenta och fördelas till alla kommuner.
 • Riktade statsbidrag är oftast tillfälliga och för ett särskilt ändamål. Kommuner behöver ansöka om att få ett riktat statsbidrag.