Lagstiftning

All kommunal verksamhet utgår från lagar och förordningar. Här hittar du några exempel på viktiga lagar som styr kommunal verksamhet.

Syftet med arbetsmiljölagen, AML, är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. Där står det till exempel att arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen är en ramlag som beskriver hur arbetsmiljön ska vara för att vara trygg och säker. Den innehåller också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

Arbetsmiljölagen omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet; tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala faktorer och arbetets innehåll.

FN:s konvention om barns rättigheter, som också är svensk lag, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur myndigheter, företag och andra får behandla personuppgifter.

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Förvaltningslagen innehåller bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheten (nämnder och förvaltningar) ska gå tillväga vid sin handläggning av ärenden. Kommunfullmäktige, kommunala bolag och stiftelser berörs däremot inte av lagen.

Kommunallagen är den lag som på ett övergripande sätt sätter gränserna för den kommunala verksamheten, talar om vilka organ som måste finnas och vilka som får finnas, beskriver förtroendevaldas förutsättningar och kommunal ekonomi.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetssspråk beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska.

Skellefteå kommun är förvaltningsområde för finska. Det innebär bland annat att kommunen är skyldig att ordna förskola och äldreomsorg på finska, och att personer som önskar har rätt att använda finska i sin kontakt med kommunen. Kommunen har sökt om att få bli förvaltningskommun för samiska, ansökan är inte färdigbehandlad.

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är hemliga, och när de är det.

Kommunens verksamhet är mycket bred och styrs av ett stort antal lagar. Som förtroendevald behöver du, utöver kommunövergripande lagstiftning, även ha kunskap om de speciallagar som styr arbetet i den eller de nämnder som du verkar inom.