Förtroendevald i en nämnd

Här samlar vi information som berör dig som är förtroendevald i kommunstyrelsen eller annan nämnd.

Ärendeprocess och sammanträden

Skellefteå kommun hanterar många olika ärenden. Det finns en struktur och ordning för hur ett ärende ska hanteras och vad som styr i form av lagar, reglementen, delegationer och organisation.

Skellefteå kommun följer en process för hantering av ärenden. Processen har fem aktiviteter:

 1. Initiera
 2. Handlägga
 3. Bereda
 4. Besluta
 5. Slutföra ärendet
Illustration med de fem stegen i ärendeprocessen: Initiera, handlägga, bereda, besluta och slutföra

Nämndsordförande ansvarar för att kallelse och sammanträdeshandlingar publiceras i mötesmodulen Ciceron Assistent senast fyra dagar innan sammanträdet. Kortare tid kan medges om det finns särskilda skäl.

Som förtroendevald förväntas du förbereda dig genom att:

 1. Se till att din utrustning fungerar
 2. Förbereda dig genom att läsa kallelse och sammanträdeshandlingar innan mötet
 3. Läsa din kommunala e-post
 4. Meddela om du inte kan delta på sammanträdet

Nämndsordförande leder sammanträdet och avgör vilka ärenden som ska föredras samt hur lång tid det får ta.

Förtroendevalda och tjänstepersoner ska anmäla eventuellt jäv innan ärendet behandlas.

Ordförande ansvarar för:

 • Talarordning
 • Kontrollerar att yrkanden är rätt uppfattade
 • Ställer proposition på yrkandena
 • Lägger fram propositionsordning vid votering
 • Ställer frågan om nämnden är redo att gå till beslut och avslutar debatten

Endast ordinarie ledamot eller tjänstgörande ersättare kan lägga yrkanden.

Reservation mot ett beslut kan lämnas av ledamot eller tjänstgörande ersättare i samband med att ärendet behandlas. Är motivering till reservation längre än det egna yrkandet så ska den lämnas in skriftligt.

Ett bordlagt ärende får inte ändras eller kompletteras utan ska tas upp i nästa sammanträde i oförändrat skick. Ett återremitterat ärende ska förändras på något sätt.

Sammanträdet dokumenteras i nämndens protokoll.

Ordförande och en utsedd ledamot justerar protokollet. Tidpunkt för justering bestäms i samband med sammanträdet och ska ske senast 14 dagar efter sammanträdet.

Protokollet är anslaget i tre veckor och under den tiden är det möjligt att överklaga besluten som fattades på sammanträdet.

Jäv betyder att:

 • ledamoten/ersättaren eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning, eller
 • ledamoten/ersättaren eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning, eller
 • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som ledamoten/ersättaren själv är knuten till, eller
 • det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.

Den som är jävig får inte delta i vare sig debatt eller beslut, och får inte heller vara närvarande i sammanträdeslokalen. Det är den som är jävig som har ansvar för att anmäla jäv. Anmälan görs till ordföranden innan ärendet behandlas.

Om en jävig person medverkat i behandlingen av ett ärende kan beslutet upphävas om det överklagas.