Frågor och interpellationer

Frågor är ett sätt att inhämta upplysningar i fullmäktige,
interpellationer är ett sätt att få till stånd en debatt.

Fråga

En ledamot eller tjänstgörande ersättare kan ställa en fråga i fullmäktige. Frågan är till för att inhämta upplysningar, och riktas till ordförande i nämnder och beredningar, samt till kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande.

Frågor får bara debatteras av den som ställt frågan och den som besvarar den. Frågan ska handla om något som hör till en nämnds och berednings ansvarsområde, men får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

  • Frågan ska vara skriftlig och ha ett bestämt innehåll
  • Frågan ska kunna besvaras utan någon omfattande utredning
  • Frågan får ha en kort inledande förklaring
  • Frågan ska rikta sig till ordförande i den nämnd eller beredning som är ansvarig för det som frågan handlar om

Interpellation

En ledamot eller tjänstgörande ersättare kan ställa en interpellation i fullmäktige. Interpellationen syftar till att få till stånd en debatt i fullmäktige, men leder inte till något beslut. Den får riktas till ordförande i nämnder och beredningar, samt till kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande. Interpellationen ska handla om något som är en kommunal angelägenhet och som ligger inom ansvarsområdet för den nämnd vars ordförande ska besvara interpellationen.

Förutom den som ställt interpellationen får alla ledamöter delta i debatten.

  • En interpellation ska vara skriftlig och ha ett bestämt innehåll samt vara försedd med motivering
  • En interpellation ska inte handla om allmänpolitiska frågor eller myndighetsutövning mot enskild
  • En interpellation bör bara ställas i angelägenheter som är av större intresse för kommunen

Mejla in dina frågor och interpellationer