Planprogram för Anderstorg

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till planprogram för Anderstorg. Planområdet ligger i Skelleftedalen söder om Skellefteälven och öster om E4an. Anderstorg ligger i den nordvästra delen av stadsdelen Anderstorp i nära anslutning till stadsdelen Sörböle och cirka 1 km från stadskärnan.

Syftet med programmet är att utreda förutsättningarna för att möjliggöra en framtida utveckling av Anderstorg och Anderstorps centrum i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen.

Här finns planen utställd för samråd 31 augusti - 21 september:

Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå.
Välkommen  måndag–fredag 07.00–17.30.

Du kan även ta del av handlingarna här nedan:

Planprogram

Illustration Anderstorg

Dagvattenutredning

Fastighetsförteckning GDPR

PM Geoteknisk undersökning

MUR Geoteknisk undersökning

Kallelse samråd

Information om detaljplanen

Med anledning av rådande situation på grund av Covid-19 (Corona) kommer vi inte att erbjuda något allmänt informationstillfälle. Ni är istället välkomna att kontakta oss för att ställa frågor och få information i ärendet, alternativt boka in enskilt fysiskt eller digitalt möte med handläggare. Kontakta oss via kommunens kundtjänst på 0910–73 50 00.

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 21 september 2020. Uppge ärendenummer 2020-983, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller ”bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Kontakta kommunens kundtjänst om du har frågor, 0910-73 50 00

Här befinner vi oss i planprocessen

Ett planprogram kan vara det första steget i en detaljplaneprocess enligt plan- och bygglagen (PBL). Ett program berör ofta ett större geografiskt område som i senare skede kan komma att bestå av flera detaljplaner. I planprogrammet anger kommunen sin viljeinriktning för hela området genom att formulera utgångspunkter och riktlinjer som blir vägledande för den fortsatta planeringen. Ett planprogram är inte juridiskt bindande, det är vägledande för kommande skeden. Planprogrammet upprättas i samråd med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kommunala förvaltningar, samt berörda fastighetsägare i området.

Planprogrammet är ute på samråd mellan 2020-08-31 - 2020-09-21. Därefter bearbetas planprogrammet och lämnas in till godkännande av Bygg- och miljönämnden.

planprogram 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-09-08