I Scharinsprojektet, som pågick mellan 2001 och 2018, har Skellefteå kommun sanerat och rustat upp fd Scharins industriområde i Ursviken, Klemensnäs.

Saneringsarbetena färdigställdes under 2017 och projektet i sin helhet avslutades hösten 2018.

Viktig information för framtida markanvändare

En karta har tagits fram där det går att hitta information om analysresultat för olika orörda marklager, samt övriga förhållanden som kan vara bra att känna till för nya användare av markområdet.

Här finns kartan Länk till annan webbplats.

Bäst förstår man kartans information om man läser dokumentet Slutredovisning Scharinsprojektet 2005-2017 (pdf,nytt fönster) , 1.1 MB.

Resultat av marksaneringen

Det har gått att mäta en tydlig förbättring i älvens vatten. Före projektet kunde ett tydligt påslag av dioxiner mätas i älvsvattnet när det passerade området. Efter att saneringarna genomförts har det inte kunnat mätas något påslag alls i älvens vatten.

Ur risksynpunkt är dioxin väsentligast att avlägsna och ta omhand trots den minsta mängden. Det kan lättare förstås av följande jämförelse:

Kostnad

Slutkostnaden för projektet blev 120 miljoner kronor, varav 15 miljoner finansierats av kommunen och resten av Naturvårdsverket.

Kalkylen var 158 miljoner kronor.