Tidigare utställningar

Konsten har alltid arrangerat, tolkat och definierat naturen. I konsten har naturen och landskapet inte endast existerat i fysisk form utan också fått vara ett kulturellt uttryck för att strukturera, representera och symbolisera den tid vi lever i och människans inre.

I Sture Meijers bildvärld finns ett undersökande av naturliga och mänskliga processer i olika tider och rum, naturens egna frihet och återhämtning, människors och djurs rörelse genom inre och yttre landskap, fiktiva eller identifierbara. Meijers landskap kan ses som en metafor för relationen mellan människan och dess innersta väsen men också mellan människan och naturen. Hotet mot naturen och därav även hotet mot människan är ofta närvarande och det är tydligt att Meijer funderat mycket på ekologiska och samhälleliga frågor som berör vår miljö och de klimatförändringar vi står inför.

Utställningen titel Tillsammans igen syftar på den pandemi som råder och hur snabbt den påverkat vårt liv och existens. För bara hundra år sedan sågs naturen som en obegränsad resurs som inte påverkades märkbart av mänsklig påfrestning och på relativt kort tid har människans förhållande till naturen och synen på vår plats i naturen förändrats väsentligt. De senaste årtiondena har det blivit tydligare att den moderna tekniken belastar våra naturresurser och att detta i slutändan kommer att slå tillbaka på oss själva. Insikten om hur viktig roll människan har i samspelet med naturen har lett till att mänskligheten nu befinner sig vid en vändpunkt. En kris som tvingar oss till att skapa nya tankesätt och utmana de gamla.

I betraktandet av ett konstverk ligger skapandet bakom oss och det vi upplever av resultatet ligger i nuet. Vad är det egentligen som händer däremellan? Genom att våga betrakta världen upp och ner så uppstår kanske något oväntat, något nytt. Sture Meijers nyfikenhet och förmåga att samla ett lager av reflektioner som kopplar samman det som är livet, gör att konsten blir till. Konsten kan fånga ett ögonblick, en tanke, ett tillstånd och genom att betrakta Meijers verk kan nya berättelser om vår samtid uppstå.

Barnets förmåga att utforska och undersöka världen kan likna konstnärens process där svaren eller resultaten sällan är givna från början och ofta visar på oförutsägbara riktningar. Meijersamlingen ger oss en plats för möten mellan olika aktörer och åldrar. Genom öppenhet, nyfikenhet och fantasi kan något oväntat och oanat hända som ger oss nya erfarenheter. Via tre ledord, tänka – känna – växa hoppas vi under en treårsperiod skapa möjlighet för nya upplevelser och ett lärande genom konsten.

”Ingenting ser ut på bara ett sätt. Kisa litet eller luta dig i vinkel eller ännu bättre: ställ dig bredbent, böj dig ner och titta bakåt, vilket annorlunda sceneri, vilka färgförändringar – och ändå är det samma gamla ögon du kikar med!” Detta är ett citat hämtat ur Werner Aspenströms bok ”Ögonvittnen”, där han ägnar ett helt kapitel åt den franske konstnären Cézanne och hans kritiker. Boken vittnar om behovet att reda ut konstnärens måleri, allt från färgperspektiv till spänningen mellan det omedvetna och det medvetna. Kanske är det så att vi precis som Aspenström är samtidsvittnen då det är naturligt för oss att vara nyfikna.

Genom association, abstraktion och perspektiv kan betraktaren tolka och omtolka gestaltningen och förhoppningsvis skapa en mening. Vad är det vi ser? Hur tolkar vi det? Och varför tolkar vi det så? Och vad säger det om oss som betraktar och om vår samtid? Utställningen ”Ingenting ser ut på bara ett sätt” öppnar för många infallsvinklar. I Meijers gouache ”Badaren” ger titeln oss en ledtråd om innehåll och det måleriska skapar stämning. Även titeln på collaget ”I huvudet på en människa” ger en ingång. Men är det ett orosmoln? En hotande getingsvärm? Eller en dröm om en badsemester? Tolkningen är din.

Konstsamlingen visar Sture Meijers verksamhet som konstnär, från tidigt femtiotal fram till idag, och innehåller allt från oljemålningar, gouacher, teckningar, till skulptur och grafik. Samlingen som uppgår till ca 200 verk är inte statisk utan hängs om med jämna mellanrum, där fördjupningar med olika infallsvinklar och tematik uppnås.

Utställningen ”Att betrakta världen- från ett staffli”, framtagen 2013, har syftet att visa en konstnärs utveckling och verksamhet under ett helt liv. Trots föränderlighet i teman, teknik och motiv visar tidslinjen en röd tråd genom Meijers konstnärskap.

"Att betrakta världen från ett staffli" - affisch , 1.5 MB.

Utställningen Som hämtat från vardagen visar ett konstnärskap som ständigt förnyas och utvecklas, en kreativitet och idérikedom i uttryck och teknik i en aldrig sinande ström. Utställningen visar många verk gjorda på 2000-talet som kommer att ingå i donationen.

"Som hämtat från vardagen" - kort , 423.5 kB.

Konst målning som heter Nere vid vattnet