"rootPage" is not defined.

Kulturnämnden inrättades 1960 och har sedan starten köpt in lös konst enligt årsanslag i budget. Innan dess gjordes inköp av stadsfullmäktige och kommunens konst kan härledas så långt tillbaka som år 1889. Skellefteå kommun äger en gedigen konstsamling som idag uppgår till ca 6 000 verk, placerade inom- och utomhus i kommunens olika förvaltningar som daghem och skolor; servicehem och dagcenter; kontor och allmänna samlingsrum/-platser.

Målsättningen med kommunens konstinköp är att ge en så allsidig belysning som möjligt av vår tids konst. De enskilda inköpen är unika delar i en helhet, som tillsammans utgör Skellefteå kommuns konstsamling.

En konstsamling av denna storlek kan inte hållas samlad och visas på en enda plats. Istället får konstverken efter hand sin placering ute på förvaltningar och institutioner. På så sätt kan kunskapen och intresset för konst stimuleras samtidigt som den offentliga miljön och arbetsmiljön berikas.

Konstverken placeras i första hand i lokaler som i stor utsträckning besöks av allmänheten och där många människor vistas längre tid. I andra hand sker placeringen i enskilda kontorsrum. Konstverk som önskats av fler än en placeras vid institution eller kontor som saknar eller har få konstverk.