Skellefteå Site East vill bli bäst inom hållbar exploatering

Skellefteå Site East är ett exploateringsprojekt för nya industritomter som kan förändra synen på hållbarhet för en hel bransch. I ett samarbete mellan Skellefteå kommun och Skanska är målsättningen att projektet ska vara Sveriges mest hållbara hittills.
– Vi vill vara föregångare och visa att exploateringsprojekt faktiskt kan vara väldigt hållbara, säger Karin Degerfeldt på Skellefteå kommun.

Industritomterna på Skellefteå Site East omfattar totalt 45 hektar och ska stå klara för etablering i början av 2022. Redan i upphandlingsförfarandet fanns det ett tydligt hållbarhetsfokus som tog avstamp i ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv. För Skanska som vann upphandlingen och blev samarbetspartner i projektet var det en oerhört viktig aspekt.

– Vi på Skanska har självklart höga ambitioner men för att uppnå något verkligt bra krävs det att även beställaren har det, precis som Skellefteå kommun visade med sin upphandling. Om vi ska skapa förändring måste de stora beställarna ha just den inställningen till hållbarhet, säger David Nordberg, projektchef på Skanska.

Ambitionen i projektet är att maximera effekterna av såväl aktuell forskning som aktörernas egna erfarenheter och kunskaper för att uppnå maximal hållbarhet. Samtidigt tycker Karin Degerfeldt att en viktig aspekt är att inkludera alla perspektiv på hållbarhet.

– Det är lätt att fokusera på det gröna perspektivet och där kommer vi självklart att ligga väldigt långt framme. Det handlar om alltifrån inköpsarbetet och innovativa arbetsmetoder, till energilösningar, bränslealternativ och klimatsmart projekthantering. Men vi har högre ambitioner än så, säger hon och fortsätter

– Det handlar också om att ha tidigt fokus på ekonomi och säkerställa att vi hanterar offentliga resurser på ett ansvarsfullt sätt, att med genomtänkt planering se till att den ekonomiska kalkylen kan följas och att de aktiviteter som genomförs är de rätta och underlättar försäljning av tomterna. Dessutom kan vi genom cirkulär massahantering ta tillvara överblivet material, vilket påverkar ekonomin positivt. Vi vill också bidra till bättre och arbetsrättsliga förhållanden och skapa möjligheter för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Karin Degerfeldt.

Arbetet genomförs i strukturella processer som har utgångspunkt i det upprättade hållbarhetsprogrammet. Utifrån klimatkalkylen ges en exakt bild av projektets klimatpåverkan genom utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. För att säkerställa att hållbarhetsmålen uppfylls har det avsatts en dedikerad hållbarhetsexpert på Skanska, som ska ansvara för kontinuerlig uppföljning.

– Mätning är en del i det hela men ännu viktigare är att vi hela tiden tar tillvara de erfarenheter vi gör. Det är en lärandeprocess och genom att hela tiden utvecklas kan vi på allvar påverka branschen i positiv riktning, säger David Nordberg.