Detaljplanen har vunnit laga kraft

22 oktober 2020
Eftersom Mark- och miljööverdomstolen meddelade att inte ge prövningstillstånd har kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen vunnit laga kraft 2020-05-18.

18 maj 2020
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena, beslutet har överklagats till mark-och miljööverdomstolen.

2 april 2019
Detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige men överklagad till Mark- och miljödomstolen.