Ansökan om tillstånd för utökad hamnverksamhet är gjord

Skellefteå kommun har vid Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen ansökt om att få tillstånd till befintlig och utökad hamnverksamhet samt att anlägga ny kaj och för detta utföra muddring, sprängning och utfyllnad i vattenområde m.m. Ansökan omfattar även dispens för dumpning av muddermassor.