Informationsträffen i Myckle

Under onsdagen den 3 juli skedde en informationsträff kring bostäder i Myckle. Tjänstepersoner och politiker från Skellefteå kommun träffade Myckleborna på Lejonströmsskolan. Dialogen med Myckleborna var ett steg i planeringen för nya hyresrätter som kommer att etableras i Myckle.

Anteckningar från mötet

Plats: Lejonströmsskolans matsal/aula
Datum: 3 juli 2024
Tid: 18-19

Deltagare från Skellefteå kommun:

  • Anders Blom, Projektledare Inledande bostäder
  • Fredrik Nilsson, Fastighetschef
  • Fredrik Edlund, Projektledare
  • Lars Hedqvist, Planeringschef
  • Evelina Fahlesson, kommunalråd, vice kommunstyrelse-ordförande och personalnämndens ordförande
  • Annamaria Hedlund, Ordförande i Bygg –och Miljönämnden

Intressenter/åhörare: Ca 35-40 personer

Anders Blom välkomnar och informerar om den utskickade kallelsen, ett digitalt utskick via Kivra och brev till sakägare, och övrig annonsering via affischer på plats i Myckle, i en Facebookgrupp (via en privatperson) och via kommunens webbsida Skellefteå växer: skelleftea.se/vaxer/inledande-bostäder

Evelina Fahlesson berättar om varför kommunfullmäktige har tagit beslut om inledande bostäder och allmänt om behovet av bostäder​. Hon beskriver behovet av bostäder. Kompetensförsörjning har stora utmaningar att locka medarbetare utifrån till Skellefteå och bostadsförsörjning är en del i det. Hittar man ingen bostad kan man inte flytta. En kortsiktig, övergångslösning är Inledande bostäder för kommunanställda för att hjälpa bostadsmarknaden med det vi kan göra och hjälpa till med.

Lars Hedqvist berättar om Skelleftedalens utveckling i stort och specifikt Mycklesågen​. Översiktsplanen finns för att skapa utveckling. Under hösten 2024 kommer det bli ett samråd för översiktsplanen. Det finns en stor vision för Skelleftedalens utveckling. Ca 500 bostäder kommer stå klara nästa år, då finns det bostäder för ca 1000 personer, men hittills i år har det redan skett en inflyttning på 1500 personer. De bostäder som byggs i år täcker inte på långa vägar behovet och så ser vägen ut framåt. Det stora behovet av bostäder är cirka 3 år framåt. Skellefteå kommun måste hjälpa till för att täcka bostadsförsörjningen. Den fd Mycklesågen är ett bra område med bra förutsättningar som ska senare planeras för permanenta bostäder.

Fredrik Nilsson, fastighetschef, och Fredrik Edlund, projektledare fastighet, berättar om projektet, vilken typ av bostäder det är etc. Området visades över Mycklesågen och ett förslag på hur husen skulle kunna placeras. De gav en beskrivning av 2:or (100st), 3:or (100st). Första Inflyttning från början av 2025.

Bostäderna byggs med certifieringen Miljöbyggnad silver, vilket innebär stora fönster, bra ljudmiljö, god ventilation och sunda materialval.

Upplevelsen är ett permanentboende, men det hyrs av kommunen på 5 år och ska sen plockas ner för att göra det möjligt med ett permanentboende på området. Fredrik och Fredrik gjorde en beskrivning av infarten, planer och hur vi ser på det som pågår just nu. Visade placeringarna om 2 våningshus närmast väster och sen 4 våningshus mer öster ut, lekytor, cykel-och parkeringsplatser och förslag på placering av en förskola.

Annamaria Hedlund beskriver processen som bygg -och miljönämnden har och samma process gäller även för detta område med tillfälligt bygglov.

Frågor och svar

Under kvällen ställdes det frågor via Menti där invånarna fick svar på plats. Här är ett urval på de flest ställda frågorna under kvällen.

Ja det gör det, eftersom det bidrar med bostäder till de som nu flyttar hit till Skellefteå för att jobba i kommunens verksamheter. Parallellt arbetar vi med att få till den blandade bebyggelsen i detaljplaneskedet. Detaljplanen ska iordningställas under hösten. Förväntningen är att Myckle och Mobacken ska tänkas flyta ihop.

Det kostar men vi kan inte heller vänta på att människor inte har någonstans att bo. Till detta bostadsprojekt använder vi pengar som kommer via statliga bidrag från den snabba tillväxten i Skellefteå.

Vi har tittat på andra områden och det är Myckle som är den plats som är mest intressant i dagsläget. Myckle är bäst lämpat för familjer med barn i olika åldrar. Både utifrån miljön och buller. Ytan är också mest lämplig för 200 bostäder. Morö Backe som det har pratats om tidigare är redan markanvisad för permanenta bostäder.

Endast översiktligt.

Hur det går för Northvolt vill vi inte spekulera i. Men det är även andra företag och verksamheter som växer. Det krävs alltså både fortsatt kompetensutveckling och bostadsbyggande. Kommunen har fortsatt stora rekryteringsbehov inom många olika yrkesområden tex. förskola, skola och äldreomsorg etc.

Vi rekryterar ca 1600 personer per år där ca 700 personer av dem är externa. Och vi ser att rekryteringsbehövet kommer att öka.

Via webbplatsen Skellefteå växer: skelleftea.se/vaxer/inledande-bostäder

Trafikverket planerar en gång- och cykelväg längs den norra sidan av väg 855. Den första etappen, från Tunnelvägen och 2,7 km västerut, har planerad byggstart 2026. En vägplan upprättas under 2025.

Samma som en nyproducerad lägenhet.

Större delen av området är inom verksamhetsområde för dricks- och spillvatten och har redan idag ett ledningsstråk som passerar igenom. Ledningsnätet har god kapacitet och anslutning är möjlig.

Det planeras för fjärrvärme till detta område. Det är Skellefteå kraft som ansvarar för fjärrvärmenätet.

För att snabbt kunna ta ett beslut på bygglov under sommaren för att inte tappa tid. Inget konstigt med ett delegationsbeslut. Nästa nämnd är i slutet av augusti.

Området är planerat för industri och därför kan man inte bygga permanenta bostäder då bestämmelserna inte tillåter det. Men bara för att det är tidsbegränsade bostäder betyder inte det att området ska fortsätta vara för industri, utan det är för att vi ska få tid att göra en ny detaljplan som ska vara för permanenta bostäder.

Om Support och lokaler kommer in med ett bygglov och det beviljas så finns det möjlighet att överklaga det beslutet i vanlig ordning. Detta möte är inte ett samråd utan syftar till att informera om vad kommunen vill använda området till på kort sikt och hur det ska nyttjas på lång sikt.

Det har funnits andra områden som var högre prioriterade tidigare.

Frågan har undersökts och vi har gjort bedömningen att det är tillåtet.

Det är fullvärdiga bostäder som uppfyller Boverkets nybyggnadsregler. De ska även uppfylla så kallad Miljöbyggnad Silver där särskilda krav ska uppfyllas ur hållbarhetsperspektiv. Bland annat bra ljudmiljö, god ventilation och sunda materialval.

Ja husen är upphandlade via kommunens avtal med ADDA (SKR:s inköpscentral).

Nej, dessa bostäder planeras att uppföras med tillfälligt bygglov och hyrs av moduluthyraren på 5år.

I den långsiktiga planen för området så finns det en tanke att blanda bebyggelse, allt från småhus till flerfamiljshus.

2021 sålde vi 100-tals villatomter och i år är det några få som säljs. Ekonomiska läget är inte där just nu för medborgare att investera i en villa och vi är i akut behov av bostäder nu.

Vi kommer att utreda möjligheterna till att utöka kollektivtrafiken till detta område under hösten 2024.

Tanken är att skapa tillgängliga lekytor med grönska och områden för lek.

De som kommer att flytta in är personer, par och familjer där minst en person är inflyttande och anställs inom kommunorganisationen.

Nyinflyttade anställda i kommunorganisation är de som kommer att erbjudas möjlighet till boende. Detta kommer vara människor i blandade åldrar, i olika typer av familjekonstellationer.

Personalnämnden har i uppdrag under hösten 2024 att besluta om riktlinjer för nyttjande. Såväl för de inledande bostäderna som de bostadsrätter som kommunen har upphandlat i syfte att hyra ut till sin personal.

Ta del av mer information om projektet genom att klicka dig vidare på länken nedan.