Parkering

  • Projekt Trafik, väg och järnväg
  • Fas Pågående
  • Plats Centrala stan

Parkeringar viktiga för att skapa en hållbar och attraktiv stad

Parkeringar för cyklar och bilar är en viktig del i Skellefteå kommuns arbete för att skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer. Tillgången och placeringen har nämligen en stor påverkan på trafikflödet och hur vi förflyttar oss.

I planeringen av en mer levande stadsmiljö behövs balans mellan de olika sätten att förflytta sig. Det blir i sin tur vägledande för hur parkeringar för olika trafikslag ska utformas och placeras. Samarbete mellan kommunen, handlare och fastighetsägare är en förutsättning för att hitta bra lösningar.

Några exempel på hur parkeringar kan bidra till ett hållbart Skellefteå:

  • Flytta bilparkeringar längs gator till tomtmark, för att frigöra ytor för exempelvis uteserveringar, bredare gångbanor, planteringar och annat.
  • Skapa flexibla regler som ger de som bygger större möjlighet att påverka antalet parkeringsplatser när nya bostäder och arbetsplatser skapas.
  • Ta fram en parkeringsnorm (riktlinjer som kan användas vid exempelvis bygglov och fastighetsbildning) för cykelparkeringar, som ser till att det skapas tillräckligt många platser med cykelparkering vid bostäder, arbetsplatser och verksamheter.
  • Ge fastighetsägare möjlighet till alternativa parkeringslösningar, exempelvis kan parkeringsplatser i offentliga parkeringshus samnyttjas över dygnet av boende, anställda och besökande.

Aktörer
Skellefteå kommun

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 5 av 13 nyheter