E4 längs Östra leden

 • Projekt Trafik, väg och järnväg
 • Fas Planeras
 • Plats Moröhöjden

Ny sträckning utanför centrum ska göra stadskärnan trevligare

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oavsett hur de färdas och erbjuda en trevlig och trafiksäker miljö. Just nu planeras en ny sträckning för E4 utanför centrum, där Östra leden går idag.

En omdragning av E4 skulle effektivisera trafiken som inte har sin målpunkt i stadskärnan och förbättra trafiksäkerheten och boendemiljön i Skellefteå tätort.

Genom att leda om trafiken minskas även utsläppen från främst den tunga trafiken som passerar, vilket skulle bidra till att nå de miljökvalitetsnormer som finns för de centrala delarna.

Positiva effekter är också förkortade restider och lägre bullernivåer. Flytten gör det också möjligt för kommunen att i större utsträckning genomföra sina planer för stadsutvecklingen enligt de fördjupade översiktsplanerna för Skelleftedalen och Centrala stan.

Trafikverket ansvarar för flytten av E4 i Skellefteå. I de övergripande planerna är målet att transportsystemen ska kännetecknas av effektiva transporter och en god samordning mellan olika transportslag, där resurssnåla resor prioriteras.

På längre sikt, när E4 är flyttad från Centrala stan, är planen att Viktoriagatan ska bli en mer stadsmässig gata. Övergångarna vid Kanalgatan och Nygatan kommer att bli mer tillgängliga.

Aktörer
Trafikverket i dialog med Skellefteå kommun.

Aktuellt i projektet

  Länkar

  Relaterade planer

  Fler projekt i samma kategori

  Visar 5 av 15 nyheter