Norrhammars förskola

 • Projekt Skola och omsorg
 • Fas Pågående
 • Plats Norrhammar

Nya förskolan på Norrhammar ger barnen många möjligheter till aktiviteter utomhus

En ny förskola med sex avdelningar byggs på Norrhammar. Den byggs helt i trä. Står klar hösten 2023.

Fler förskoleplatser centralt är en viktig del av utvecklingen av Centrala stan. Den nya förskolan byggs på en del av Norrhammarskolans grusplan och blir en fleravdelningsförskola som ska rymma 120 barn. Det blir sex avdelningar fördelat på två våningar byggda helt i trä.

Fördelar med en fleravdelningsförskola är en ökning av kvaliteten i utbildningen för barnen och deras pedagogiska utveckling. Eftersom de erbjuds mer varierade lärmiljöer, både inomhus och utomhus, med en generös utemiljö. Intill utegården anläggs en gång- och cykelväg som ansluter till befintliga stråk.

Varje avdelning får allrum med pentry samt två mindre lekrum. På övre våningen ska dessutom en stor ateljé delas av alla. På nedre våningen kommer kök och matsal finnas samt den gemensamma entrén.

Aktörer
Skellefteå kommun
Nordkust bygg

Om byggnaden

Förskolan byggs enligt samma byggnadsprinciper som alla nya förskolor i dagsläget byggs efter, vilket gör att tiden för bygget förkortas.

Några fler fördelar med fleravdelningsförskola är minskad sårbarheten vid sjukfrånvaro, det möjliggör att resurser läggs på bemanning istället för hyres- och måltidskostnader och ger både barn och pedagoger möjlighet att lära av varandra.

  Kartbild över området där förskolan byggs

  Länkar

  Relaterade planer

  Frågor och svar

  Att bygga förskolor med flera avdelningar är något som blir vanligare, eftersom detta bedöms vara till fördel för barnens möjligheter till kvalitativ och likvärdig förskole utbildning. Att samlokalisera innebär att hyres- och måltidskostnader kan hållas nere och att de resurserna istället kan läggas på bemanning i förskolorna. Det blir också mindre sårbart vid exempelvis sjukfrånvaro och liknande, men också lättare att säkerställa god kvalitet och likvärdighet i utbildningen.

  Barn lär av och tillsammans med andra barn och ett pedagogiskt utbyte mellan avdelningar är gynnsamt för barnets utveckling. Pedagoger lär och utvecklas också tillsammans med andra pedagoger, så även det utbytet är gynnsamt för den pedagogiska utvecklingen och barnets lärande.

  Förskolan byggs i ett befintligt bostadsområde för att det ska vara lätt och attraktivt att gå och cykla till och från platsen. Att fler rör sig till fots och på cykel är bra både ur ett trafiksäkerhetsperspektiv och ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är också i enlighet med den Fördjupade översiktsplan för Skelleftedalen som kommunfullmäktige beslutat om.

  Skellefteå kommun har sedan flera år tillbaka undersökt ett antal olika placeringar för en ny förskola i området. Den aktuella tomten valdes eftersom det finns befintlig infrastruktur att nyttja, samtidigt som den ligger i ett befintligt bostadsområde vilket ger närhet till förskolan för boende och också möjlighet att gå och cykla till och från platsen.

  Fler projekt i samma kategori