Södra Lasarettsvägen

  • Projekt Trafik, väg och järnväg
  • Fas Pågående
  • Plats Centrala stan

En grön och lummig gata i Centrala stan

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig gata med trädalléer på båda sidor. Här kommer det att finnas gång- och cykelbanor och trygga sätt att passera gatan. Så småningom kommer den att ansluta till Karlgårdsbron.

Skissen här ovanför ger en ungefärlig bild av gatans nya utformning. Ungefär en tredjedel av gatan kommer att byggas för fordonstrafik. Resterande två tredjedelar tillägnas dubbla gångbanor, en cykelbana och trädalléer på vardera sidan om körfältet, för att skapa trygga passager och tillgänglighet för de som färdas på vägarna.

Genom denna utformning kan nya Södra Lasarettsvägen stärka kopplingen mellan västra och östra Skellefteå. Gatan byggs om utifrån kommunens riktlinjer för hållbart byggande. Det innebär bland annat energieffektiva installationer, medvetna materialval och återanvändning av material och konstruktioner. Klart 2023.

Hållbar trafiklösning

Södra Lasarettsvägen kommer att bli en del av ett tydligt stråk från söder till norr för den västra fordonstrafiken som inte har sin målpunkt i stadskärnan. Karlgårdsbron kommer att ansluta till Södra Lasarettsvägen som i sin tur leder trafiken upp på Kanalgatan och västerut upp på Nordlandergatan. En ny passage för fordonstrafik under järnvägen planeras vid Nordlandergatan.

Aktörer
Skellefteå kommun

Projektets steg för steg

Etapp 3, 2022/2023

Gatuombyggnad Södra Lasarettsvägen
Vägen byggs om till en stadsgata med trädalléer på vardera sida om körfältet. Södra Lasarettsvägens körbanor mellan Nygatan och Strandgatan färdigställs, cykelbana och gångbanor påbörjas. Viss plattläggning kan kvarstå till 2023. Träd planteras och grönytor färdigställs helt våren 2023.

Färdigställande av gatorna runt Frigg

Byggprojektet på kvarteret Frigg med närmare 200 nya lägenheter måste färdigställas utvändigt innan den del av vägen som går förbi Frigg och fram till Kanalgatan kan färdigställas och öppnas för trafik. Inflyttning i kvarteret Frigg vid årsskiftet 22/23.

Södra Lasarettsvägen från korsningen Nygatan och norrut grävs ur under 2022 och färdigställs under 2023 på grund av samordning med arbeten på kvarteret Frigg samt Balder. Nygatans gångfartsområde genom Centrala stan förlängs västerut mellan Tjärhovsgatan och Södra Lasarettsvägen. Klart oktober 2022.

Korsningen Strandgatan-Södra Lasarettsvägen-Ernst Westerlunds allé

Korsningen vid Strandgatan färdigställs i samband med färdigställandet av Karlgårdsbrons norra landfäste.

Cirkulation Kanalgatan inkl. ledningsarbete

Där Södra Lasarettsvägen möter Kanalgatan byggs en rondell. Start juni 2022, klart hösten 2023. Arbetet startar i söder vid Balderskolan och arbetar sig norrut mot Kanalgatan och Lasarettsvägen från och med augusti 2022. Trafiken på Kanalgatan hålls igång under tiden rondellen byggs. Lasarettsvägen stängs av slutet av augusti till november.

Aktuellt i projektet

Relaterade projekt

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 5 av 13 nyheter