"rootPage" is not defined.

En hållbar plats för en bättre vardag

I Skellefteå finns en drivkraft och vilja att ständigt utvecklas och vi gör det med respekt för vår miljö, våra människor och våra tillgångar. Ett hållbart perspektiv finns med i alla beslut vi tar och går som en röd tråd i de satsningar som vi genomför.

Samarbete är nyckeln till framgång. Det finns ingen som har lösningen på egen hand men däremot kan vi nå större framgång och ta tillvara kunskap, resurser och möjligheter om vi gör jobbet tillsammans såväl inom kommunkoncernen som med externa partners.

Hållbart byggande, hållbar mobilitet och hållbar industri är tre områden där vi satsar lite extra. Här arbetar Campus, kommunen och privata företag ihop för att skynda på utvecklingen. Vi har sedan länge en träbyggnadsstrategi på plats vilket bland annat resulterat i ett vackert och hållbart kulturhus. Vi gör även en stor satsning på elflyg och investerar stort för att skapa möjligheter för vår industri att bli mer hållbar.

En hållbar samhällsutveckling måste vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. Alla delar är lika viktiga och vi har ett gemensamt ansvar att agera på ett sätt som tar oss i rätt riktning.

Stark tilltro och stora utvecklingsmöjligheter

I Skellefteå har vi en stark välfärd och en växande arbetsmarknad som skapar trygghet, framtidstro och spännande utvecklingsmöjligheter. Det är dessutom enkelt att få livspusslet att gå ihop här med närhet till barnomsorg, skolor, kultur, natur och fritidsaktiviteter. Men oavsett hur bra det är idag så arbetar vi hela tiden för att det ska bli ännu bättre.

Vår vision handlar om att erbjuda en bättre vardag för alla som väljer att bo och leva i Skellefteå. Vi vet att delaktighet bidrar till att människor kan, vågar och vill ta plats. Därför arbetar vi med att skapa möjligheter för både människan, offentlig sektor och företag att engagera sig i utvecklingen. Vi skapar Skellefteå tillsammans!

Bo och leva (utvecklingsstrategin 2030)

Så här jobbar vi med hållbarhet

Planer för ett långsiktigt perspektiv

Samhällsplanering handlar om att forma en helhet av alla byggnader, grönområden, gator och torg i tätbebyggda områden. Här gäller det att tänka till så att den gemensamma livsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt.

Därför behövs en plan för vad som bör förändras och vad som ska bevaras. Flera olika intressen ska vägas samman och prioriteras utifrån ett långsiktigt perspektiv och i förhållande till de förändringar vi ser i omvärlden.

Något som vi, Skellefteå kommun, hanterar i planeringen av vårt samhälle är att samordna bebyggelse och trafik, bygga nya bostäder, utmana bilnormen, göra våra gemensamma platser attraktiva och trygga, utveckla social sammanhållning samt se till att Skellefteå är en trivsam och tillgänglig mötesplats.

I grunden handlar det om att planera hur våra mark- och vattenområden ska användas. Det görs genom att kommunen tar fram översikts- och detaljplaner. Hela planeringsarbetet är en demokratisk process som regleras av plan- och bygglagen (PBL). En viktig del av arbetet är att involvera personer som berörs av förändringarna samt att tillfråga experter så att beslutsunderlagen blir så bra som möjligt.

Översikt- och detaljplanering för framtiden

Vi möter behoven

Investeringarna i Skellefteå kommun är rekordstora – och har varit det i flera år. För att möta den snabba tillväxten och befolkningsökningen påskyndas bygget av bland annat bostäder, förskolor och skolor.

Hållbara bostäder

Efterfrågan på bostäder i och runt Skellefteå är väldigt stor och vi arbetar aktivt för att öka utbudet. När vi planerar nya bostäder så gör vi det med utgångspunkt i att det ska finnas ett boende för varje del av livet – oavsett ålder och livssituation.

Under de närmaste åren kommer både befintliga bostadsområden att utvecklas och nya utformas. År 2022 förväntas ca 1 000 nya bostäder att färdigställas och över 1 000 bostäder kommer att påbörjas varje år under flera år framåt.

Skolor för framtiden

Den snabba tillväxten ställer krav på stora investeringar i skolan. Vi bygger nytt och bygger om på många håll i kommunen. Vi skapar utbildningslokaler som ska bidra till att vi levererar god och likvärdig utbildningskvalitet i hela kommunen och kan fortsätta lägga den viktiga grunden för våra barns och elevers livslånga lärande. Självklart hållbart och klimatsmart.

En meningsfull fritid

En bättre vardag skapas även genom en meningsfull och aktiv fritid och flera satsningar görs just nu för att ytterligare stärka Skellefteås utbud av kultur, sport- och fritidsaktiviteter.

En infrastruktur för fler

Skellefteå växer och när vi blir fler behöver även infrastrukturen byggas ut. Vi bygger därför till exempel broar, vägar och cykelbanor samt drar vattenledningar och avlopp för ett växande samhälle.

Se alla projekt

Frågor och svar om att växa hållbart

Går det att växa hållbart och snabbt? Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg på Skellefteå kommun svarar på frågor om hållbarhet i en snabbt växande kommun.