Centrala stan välkomnar fler

Det kommer att byggas på många ställen framöver i Centrala stan eftersom här finns det plats för fler människor. Vi fortsätter även arbetet med att skapa ett levande och tillgängligt centrum med ett brett och varierat utbud av affärer, kaféer och restauranger.

Självklart ska det vara enkelt att ta sig till och från stan samt smidigt att röra sig inne i centrum. Gång- och cykeltrafik kommer därför även fortsättningsvis att prioriteras.

Fördjupad översiktsplan Centrala stan

På gång i området

På gång i området

Om platsen Centrala stan

Stadsdelen Centrala stan utgörs av området mellan järnvägen i norr och Skråmträskvägen i söder, samt mellan Lasarettsvägen i väster och Viktoriagatan i öster. Området norr om älven utgör Centrum och området söder om älven Karlgård.

Den norra delen av Centrum karaktäriseras av stora öppna ytor i kvarteren med en blandning av gamla industrilokaler, bostadshus och kontor. Här finns järnvägen och den tillfälliga busstationen för den regionala trafiken. Invid resecentrum, i kvarteret Perseus står nu Sara kulturhus.

Längre söderut i Centrum är den del av Centrala stan som har mest handel, service och kontor. Området utgörs till stora delar av den byggnation som planlades när Skellefteå grundades år 1845. Området har tidstypisk rutnätsstruktur med kvarter som är 100 meter breda och de flesta gatorna är 12 meter breda. I området finns Guldtorget som kopplas samman mot Kulturhuset i norr och med Stadsparken och älvbrinken i söder.

Genom stadsdelen rinner Skellefteälven från väster till öster och separerar stadsdelen i två delar. För avkoppling och rekreation är älven en värdefull del av stadsdelen och utgör ett rekreativt område, så väl vinter- som sommartid. Vid norra stranden öster om Parkbrons fäste ligger Bryggarbacken med träbryggor och trappor ner mot älven och längre österut ett aktivitetsområde med bland annat en lekpark och umgängesytor. Boströmsbäckens utlopp rinner numera synligt innan det når älven vilket har höjt upplevelsen av så väl bäcken som strandpromenaden.

Söder om älven hittar vi i väster ett av de äldsta bevarade husen i Skellefteå från 1600-talet, Karlgård. I öster finns Campus Skellefteå med utbildningar från Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Där finns även flera företag, en mängd andra utbildningar och en sporthall. Området har mer grönska än övriga delar i stadsdelen. Här blandas småhus med flerbostadshus och kontor. I och med Parkbrons centrala placering har området idag en hög andel genomfartstrafik från både väster och öster som ska vidare norrut till Centrum. Söder om Parkbrons landfäste ligger Södertorg centralt i området.