Kåge välkomnar fler

Kåge har lite av allt. Närhet till hav och älv, lantliga miljöer samt ett utbud av den service som behövs i vardagen. Vi planerar för relativt stor tillväxt fram till 2040 och det kommer att märkas i såväl byggen av bostäder som utveckling av infrastruktur.

Det ska vara enkelt och tryggt att ta sig till och från samt inom Kåge, kopplingen till kusten och älven ska stärkas och vi kommer även att bygga olika typer av bostäder framöver. Med en växande befolkning planeras även en växande förskola och skola.

Fördjupad översiktsplan för Kåge

På gång i området

På gång i området

Om platsen Kåge

Kåge ligger 13 kilometer norr om Skellefteå tätort. Kåge blev känt på 1500-talet under namnet Storkåge och har idag en småstadskaraktär med inslag av pittoresk och lantlig miljö, med närhet till både kust och älv, omgiven av ett levande jordbrukslandskap. Kåge kännetecknas inte minst av älven och närheten till naturområden. Kurviga landsvägar bidrar även till Kåges lantliga karaktär. Inom och omkring Kåge finns ett utbud av områden för rekreation och fritidsaktiviteter för invånare att nyttja. Exempelvis finns en småbåtshamn och ett skogsområde med elljusspår.

Landskapsbilden i Kåge har med stor sannolik formats av stora skogspartier och äldre tiders jordbruk, med åkermark och ladugårdar. I ett större perspektiv så tillhör hela Kågedalen en del av det värdefulla odlingslandskapet i Västerbotten som är präglat av det västerbottniska kustjordbruket.

I Kåge syns spår av olika tiders bebyggelsestruktur. De senaste åren har utvecklingen utgått från de centrala delarna. Detta är skillnad från tidigare, innan 1920-talet, då Kåge växte längst med älvbrinken för att det ansågs underlätta för jordbruket. Detta gör även att olika områden i Kåge har olika identitet där vissa har mer historisk anknytning och vissa har mer nutida anknytning.

I de centrala delarna av Kåge finns idag bland annat dagligvaruhandel, mindre handelsverksamheter, tillverkningsindustri, kyrka, badplats och busshållplats. För att ta sig runt inom Kåge finns det ett visst utbud av gång-och cykelstråk som binder samman olika platser. I de östra delarna av Kåge passerar motorväg E4, den leder söderut mot Skellefteå och norrut passerar den bland annat Frostkåge, Ostvik och Byske. Gamla Kågevägen går även den söderut mot Skellefteå. I de västra delarna av Kåge finns det två vägar som följer älvdalen västerut och den passerar bland annat Ersmark och Kusmark. Sammantaget finns det idag fem huvudsakliga entréer till och från Kåge.