Skelleftehamn utvecklas

I Skelleftehamn ska kopplingen till havet och älven stärkas. Vi planerar därför för fler havsnära bostäder, promenadstråk, badmöjligheter och för att småbåtshamnarna i området ska utvecklas till bra mötesplatser.

Järnvägen är också central i planeringen av Skelleftehamns utveckling och vi jobbar för att minska känslan av att den delar av stadsdelen i två delar. Det ska vara säkert att korsa spåren, finnas tydlig skyltning till gröna områden längs järnvägen och bli enklare att ta sig till vattnet.

Fördjupad översiktsplan Skelleftedalen

På gång i området

På gång i området

Om platsen Skelleftehamn

Skelleftehamn uppkom som en bruksort kring Rönnskärsverken. Hamnläget och industriverksamheten har sedan fortsatt att prägla samhället. Skelleftehamn ligger längst österut i Skelleftedalen.

Stadsdelen karaktäriseras av Skellefteälvens möte med havet och havsfjärdarna och Skellefteälven ramar in stadsdelen. Det är nära till skog och elljusspår och i Skelleftehamn finns många promenadstråk och stigar i natursköna miljöer. Centralt finns en större park mellan badhuset och skolan, Badhusparken, som nyss stod klar. Närheten till vatten och havet, stränder, hällor, klippor och öar har skapat en skärgårdskultur. I Skelleftehamn finns småbåtshamnar vid Tjuvkistan, Killingörviken och Kurjoviken, från vars bland annat turbåtar ut till skärgården går. Vid Näsuddens norra strand samt på öar finns en stor mängd fritidshus som troligtvis endast i ringa grad övergått till rena bostadshus för permanent boende. I anslutning till stadsdelen finns handelshamnen Port of Skellefteå samt en industrihamn vid Rönnskärsverken.

Skelleftehamn är i sina tidiga delar skapad som trädgårdsstad med stora tomter och lummiga trädgårdar. Senare bebyggelse är skapad som egnahem med mindre tomter och tätare bebyggelsestruktur. I Skelleftehamn finns en blandning med såväl småhus som flerbostadshus.

Samhället har väl utbyggd kommersiell och offentlig service. Järnvägen och väg 372 delar Skelleftehamn i en nordlig och en sydlig del.