Sunnanå förtätas

På Sunnanå kommer det att byggas mycket de kommande åren. Fler radhus, flerbostadshus och småhus planeras över i stort sett hela stadsdelen. Men medan en hel del utvecklas finns det också annat som vi vill behålla som det är.

I Sunnanå finns idag tillgång till pulkabackar, parker och även en kyrkogård. Vi ska vara rädda om dessa gemensamma områden samt djur- och naturliv när vi utvecklar Sunnanå.

Fördjupad översiktsplan Skelleftedalen

På gång i området

På gång i området

Om platsen Sunnanå

Sunnanå ligger centralt på Skellefteälvens södra sida. Stadsdelen avskiljs i öster från Sörböle genom kyrkogården och idrottsanläggningarna vid Sörvalla och vid Sunnanåskolan. I väster tar ett åkerlandskap vid där villaområdet slutar (Lund).

Sunnanås bostadsbebyggelse utgörs till största del av villakvarter, men det finns även mindre områden med flerbostadshus i två våningar och radhus. Den äldsta bebyggelsen på Sunnanå ligger i nära anslutning till Lejonströmsbron då detta historiskt sett varit en relativt central del av staden.

Längs Falkträskets norra, östra och sydöstra stränder finns sedan lång tid tillbaka fritidsbebyggelse av blandad storlek och standard. En övergång till permanentboende sker successivt och villaområdet byggs ut och närmar sig sjön. Det gröna upplevs alltid nära på Sunnanå, oavsett om du befinner dig i villaområdena eller i något av stadsdelens flerbostadshusområden. Den omgivande grönskan utgörs av älvstranden i norr, Falkträsket och Falkberget i söder och skogen söder om Nyckelgatan och Lantmannagatan. Kyrkogården, klättringslederna vid Falkträsket och två områden mellan villabebyggelsen utgör gröna oaser i stadsdelen. Genom området finns två stora gröna stråk för lek och rekreation, i nordsydlig riktning öst om Falkträskvägen och östvästlig riktning väst om den.

Verksamheternas mångfald är låg i stadsdelen, men det finns en kyrka, kyrkogård, skola, förskola, idrottsplats och pizzeria.