Byte av skola och inflyttning

Enligt skollagen kan du som vårdnadshavare ansöka om byte av skola när som helst. Blanketten "Val av skola" lämnas in till kommunens kundtjänst och beslut fattas. Ansökningarna handläggs enligt den tidsordning de kommer in. En förutsättning är att blanketten är komplett ifylld. Skulle du inte vara nöjd med beslutet kan det överklagas inom tre veckor från det att du fått ta del av beslutet. Information om hur det går till följer med beslutet.

Byte av skola inför nytt läsår

Om du som vårdnadshavare önskar byta skola inför ett nytt läsår ska blanketten ”Val av skola” lämnas in till kommunens kundtjänst under den beslutade ansökningsperioden. Perioden för läsåret 2021/2022 är 25 januari till 14 februari. Blanketten datumstämplas när den når kundtjänst och datumstämpeln är avgörande för bedömning om blanketten inkommit under perioden. Det spelar dock ingen roll när under perioden blanketten lämnas in, förutsatt att den är komplett ifylld.

Om det finns fler ansökningar än platser på en skola används i första hand relativ närhet, därefter syskonförtur och i tredje hand absolut avstånd som urvalskriterium. Skulle du inte vara nöjd med beslutet kan det överklagas inom tre veckor från det att du fått ta del av beslutet. Information om hur det går till följer med beslutet.

Allmän information om byte av skola och inflyttning till kommunen inför höstterminen 2021

Skolval till nytt läsår för elever som ska börja förskoleklass och för vissa elever som ska börja årskurs 7 kan göras vid en fastställd tidpunkt. När denna period passerat och barnet fått sin placering kan vårdnadshavare, som inte är nöjda eller om förutsättningarna ändrats, ansöka om att byta skola inför kommande läsår.

Elever som går i andra årskurser
Elever i andra årskurser med plats på en skola i kommunen kan under samma period som skolvalet ansöka om att byta skola till nästa läsår och tilldelas då plats beroende på antalet lediga platser vid sökt skola.

Elever som flyttar till Skellefteå kommun
Elever som fram till skolstarten ska flytta till Skellefteå kommun ska komplettera ansökan med framtida boendekontrakt som visar ny adress och inflyttningsdatum. Kontraktet ska även vara undertecknat och märkt med elevens namn. Handlingarna skickas till kommunens kundtjänst.

Om din ansökan inte beviljas
Om din ansökan om byte av skola inte blir beviljad, kvarstår ditt barns nuvarande skolplacering och handläggningen av din ansökan är avslutad. Om du fortfarande vill byta skola behöver en ny ansökan skickas in.

Datum för ansökan till läsåret 2021-2022 med skolstart 24 augusti 2021
Skolvalet genomfördes under perioden 25 januari till och med 21 februari. Beslut skickades till vårdnadshavare 24 mars.

Under nedanstående datum finns det möjlighet att byta skola inför nästa läsår för alla årskurser.

Sista ansökningsdatum Placeringsbesked
26 april                           5-6 maj
24 maj                            2-3 juni
16 augusti                     18-20 augusti

Ansökningar inkomna efter den 16 augusti handläggs löpande. Handläggningstiden beräknas till 14 dagar.

Om fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för elever från förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Verksamheten bedrivs under den skolfria delen av dagen och under lov. Om vårdnadshavare behöver en plats på fritidshem för barnet ska ansökan göras. Mer information om fritidshem och hur ansökan görs hittar du här

Skolskjuts

Elever i förskoleklass, grundsärskola och grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts från bostaden till skolan om villkoren för avstånd, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet är uppfyllda.
Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshemmet. Ansökan om skolskjuts ska göras senast 1 juni varje år. Det gäller elever i förskoleklass, årskurs 1 och 2, elever som går på en annan skola än sin skolskjutsskola och elever som bor växelvis hos sin andra vårdnadshavare. Fullständig information och ansökan om skolskjuts hittar du här.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2021-03-25