Så jobbar vi för att nå målen

Den viktigaste faktorn i en skolas framgång är välutbildade och inspirerande pedagoger. Barn och elever möter idag engagerade pedagoger och ledare med hög behörighet. Vi säkerställer kompetensen och kvaliteten genom att rekrytera i såväl närområdet som i övriga Sverige och utlandet. Genom att vara en attraktiv och framsynt kommun ska vi säkerställa ditt barns utbildning och framtid. Det är vår kommuns viktigaste uppdrag.

Så säkerställer vi likvärdigheten

För att veta att de handlingar vi utför leder till ökad måluppfyllelse görs ett systematiskt kvalitetsarbete. Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras i enheternas utvecklingsplaner.
Ett systematiskt kvalitetsarbete görs på alla nivåer. Varje chef ansvarar för att följa upp, utvärdera och analysera sin verksamhets arbete i en kvalitetsrapport. På förvaltningsnivå resulterar det systematiska kvalitetsarbetet i den årliga kvalitetsredovisningen.

Formativt förhållningssätt – dynamik i klassrummet och i förskolan

Alla våra enheter har ett formativt förhållningssätt. Det innebär en undervisning som bland annat utgår från det eleven redan kan och bygger på ständig återkoppling till eleven för att därigenom ge eleven möjlighet att bli medveten om sitt eget sätt att lära.

Tillsammans för lärande

Vi utbildar våra rektorer och förskolechefer internt och externt, exempelvis i det statliga rektorsprogrammet, för att möta framtida utmaningar.

Dela-kultur är ett viktigt ställningstagande i våra verksamheter. Vi hjälps åt och delar med oss av material och framgångsrika metoder då vi vet att det gynnar barns och elevers lärande.

Det är viktigt att vi säkerställer samarbetet områden emellan för att öka likvärdig utbildning i vår stora kommun. Detta gör vi genom att till exempel genomföra gemensamma träffar där vi diskuterar pedagogiska frågor. Vårt motto är tillsammans för lärande.

Värdegrund

Hos oss är det viktigt att alla möts av ett ödmjukt och tillåtande klimat. Du ska få vara den du är. Därför är genus, HBTQ, mångfald och tillgänglighetsfrågor viktiga för oss.

Dessa frågor ska genomsyra våra handlingsplaner, teamarbete och möten. Vi jobbar ständigt för att öka vår kunskap inom dessa områden.

Elevhälsan är en viktig garant för vårt värdegrundsarbete. I vår kommun har vi en väl utbyggd elevhälsa.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-02-08