Grundsärskolan

En elev som läser enligt grundsärskolans läroplan kan göra det på central grundsärskola eller välja en annan skola.

Likartad bedömning genom mottagandeteamet

Mottagandeteamet består av skolsköterska, specialpedagog, psykolog, kurator och studie- och yrkesvägledare. De går igenom samtliga ansökningar och underlag, vilket garanterar en likartad bedömning.

Så här är gången vid mottagande i grundsärskolan:

1. Vårdnadshavarna, i samråd med förskolechef eller rektor, beslutar om man ska göra en ansökan till grundsärskola (studier enligt grundsärskolans kursplan).

2. Rektorn/förskolechefen och vårdnadshavare tar tillsammans fram de underlag som krävs (psykologisk, medicinsk, social och pedagogisk utredning). Ansökan och underlag skickas till mottagandeteamet.

3. Mottagandeteamet sammanställer underlagen, och tar fram ett förslag till beslut. Områdeschef väst fattar sedan beslut om mottagande i grundsärskolan eller inte.

4. Beviljas mottagande i grundsärskolan sker undervisningen utifrån grundsärskolans läroplan.

Val av skola

Studier enligt grundsärskolans läroplan kan ske vid central grundsärskola eller i en annan skola som vårdnadshavarna väljer. Vid val av annan skola är det rektor på den skolan som beslutar om plats. Skolans rektor och mottagandeteamet ansvarar för stöd och information till vårdnadshavarna.

Fritidshem

Samtliga elever till och med 12 års ålder har rätt att söka fritidshemsplats vid den skola eleven går på. 

Korttidstillsyn

Om eleven från 13 års ålder har behov av tillsyn under eftermiddagar och lov, så ansöker vårdnadshavarna om tillsynsbeslut hos socialkontoret.

Centrala grundsärskolor

Elever i årskurs 1-6 kan av rektor erbjudas plats på Lejonströmsskolan eller Sjungande dalen

Elever i årskurs 7-9 kan utöver hemskolan erbjudas plats på Lejonströmsskolan:
Lejonströmsskolan

Skolskjuts

Läs mer om rätt till skolskjuts.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-06-03