Avfall - hållbar utveckling 7-9

Här kan du ta del av vilka lektioner, inspirationsföreläsningar etc. som vi kan erbjuda dig och din klass inom Avfallsområdet. Det kostar inte något för er när vi kommer ut och håller i lektioner. Resa till ev. studiebesök behöver ni däremot själva bekosta. För studiebesök på Biogasanläggningen har vi en åldersgräns där vi tar emot elever från årskurs 9 och uppåt.

Nummer 11, 12 och 13 av de globala målen: Hållbara städer och samhällen (11), hållbar konsumtion och produktion (12) och bekämpa klimatförändringarna (13)

Koppling till läroplanen (LGR22) År 7-9

Del ur skolans uppdrag: Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Mål

Att varje elev efter genomgången grundskola:

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället

Centralt innehåll


HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP

Resurshushållning

 • Ställningstaganden vid val och användning av livs­me­del och andra varor. Hur produktion, transport och återvinning av livs­me­del och andra varor påverkar människors hälsa, ekonomi och miljö

BIOLOGI

Natur och miljö

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av bio­logisk mångfald och ekosystemtjänster.

GEOGRAFI

Geografiska förhållanden, mönster och processer:

 • Globala produktions- och konsumtionsmönster samt flöden av varor och tjäns­ter.

Hållbar utveckling

 • Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, sam­hälle och natur i olika delar av världen.
 • Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara natur­resurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intresse­kon­flik­ter kring naturresurser.
 • Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som de­mo­grafi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.
 • Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling.

SVENSKA

Tala, lyssna och samtala

 • Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kun­ska­per, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och be­möta argument.

TEKNIK

Tekniska lösningar

 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon indu­striell process, till exempel vid tillverkning av livsmedel och för­pack­ningar.Koppling till läroplanen (GY11)

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

2.1 Kunskaper, mål

 • kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling
 • skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv

Föreläsning samt workshop - Hållbar utveckling

Avfallsrådgivaren på Skellefteå kommun kommer ut till er klass och håller i en lektion kring Hållbar utveckling samt genomför en workshop med eleverna.

Del ett sker i föreläsningsform där eleverna aktivt deltar. Begrepp som gås igenom är bland annat:

 • hållbar utveckling
 • växthuseffekten
 • ekologiskt fotavtryck
 • cirkulär avfallshantering
 • avfallsminimering

Del två genomförs som en workshop. En workshop där vi kan garantera att kreativiteten glöder och ger många aha-upplevelser.

Tidsåtgång: ca 60 minuter. Passar bra att genomföra under lite längre tidsåtgång där en rast gärna är inkluderad.

Avfallstrappan

Avfallstrappan, eller "avfallshierarkin", är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand. Vi kommer ut till er klass och håller i lektionen.

På den här lektionen arbetar eleverna aktivt både genom värderingsövningar med konsumtions- och avfallsfrågor men även rent praktiskt med Avfallstrappan. Hur är hierarkin uppdelad och på vilket sätt påverkar de olika stegen klimatet? Praktiskt arbete varvas med föreläsning.

Vårt mål med lektionen är att göra eleverna medvetna om hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Tidsåtgång: 60-80 min

Från matavfall till Biogas Studiebesök samt lektion på Tuvans biogasanläggning

Varför är det viktigt att vi sorterar ut vårat matavfall och hur kan det bli till biogas?
Syftet med lektionen/studiebesöket är att öka kunskapen om vikten av att sortera ut oätbart matavfall och hur det kan bli till ett av världens nu renaste drivmedel- biogas.

Studiebesöket startar med en presentation och följs sedan av en rundvandring på biogasanläggningen.

Det som tas upp är bland annat:

 • På vilket sätt biogasen bidrar direkt och indirekt till uppfyllandet av mer än hälften av de 16 nationella
  målen. Framförallt minskad klimatpåverkan, frisk luft, god bebyggd miljö samt bara naturlig försurning.
 • Varför ska vi sortera ut matavfallet samt begreppen matsvinn och oundvikligt matavfall
 • Historik kring biogasanläggningen och hur den fungerar idag.
  Vårt mål med ert studiebesök är att göra eleverna medvetna om hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. Ge insikt om vår egen del i kretsloppet och hur vi påverkar miljön vi lever i.

Studiebesök och lektion på Biogasanläggning Tuvan:

Vi startar i konferensrummet på Biogasanläggningen med en presentation som hålls i samtal med eleverna. Efter presentationen går vi en rundtur på Biogasanläggningen.
Tidsåtgång: ca 60 - 90 minuter
Maxantal: Vi kan inte ta emot fler än 25 stycken samtidigt. Är ni fler i klassen får vi diskutera hur vi kan lösa det.

Klimatspelet (högstadiet och gymnasiet)

Orsakar en flygresa till New York mer klimatpåverkan än att äta en biff om dagen i ett år? Ett spel om hur vår vardag påverkar klimatet.
Du har möjlighet att boka och låna en klassuppsättning av kortspelet Klimatkoll och själv genomföra lektionen med dina elever.

Klimatkoll är ett kortspel som garanterar livliga diskussioner och aha upplevelser kring hur stor klimatpåverkan utifrån utsläpp våra val i vardagen orsakar. Klassen delas in i lag där 2-3 lag spelar mot varandra. Lagen ska utifrån påståenden placera sina kort efter en utsläppslinje. Varje kort ger upphov till diskussioner och funderingar. Lärarinstruktion medföljer.

Syftet med lektionen är att med hjälp av spelet engagera elever i att tänka och resonera kring klimatpåverkan och koldioxidutsläpp, samt ge elever verktyg till att analysera sin egen klimatpåverkan och vilka faktorer som är viktiga. Att skapa förståelse för hur val och prioriteringar vi gör påverkar miljön i stort och smått, och hur vi alla kan bidra till en hållbar utveckling.

Tidsåtgång: 60-80 min
Önskvärt eget efterarbete/ grupparbete i klassen: Klassen forskar vidare utifrån de kort de valt. Redovisa i helklass. Vi kommer gärna ut och deltar på redovisningen.

Fyll i formuläret nedan och skicka ditt meddelande eller önskemål om bokning till oss. Vi återkommer till dig på den adress (eller annan kontaktväg) som du angivit.


Meddelande

Skriv ditt namn

Skriv in din e-postadress så att vi kan svara på ditt meddelande. Om du önskar bli kontaktad på annat sätt skriv detta i meddelanderutan.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: